صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ende sin nûet furmetne habbe. Ic kelâve that ic sundige mennische in 25 theme sulven live the ic hir nu scîne sterven scel, wir ubstanden scel, gode

rithe given scel aller there thinge the ic ge gefrumede, godere gif uvelere. Ic kelâve that ic then thậr lån enfân scel, al nâ thù the ic fundin werthe te minen jungesten tiden. Ic kelâve in that ewge life that god sulve is.

XCIX. SCHWÄBISCHES VERLOBNIS. Då ein fri Swêbenne èwet ain Swâb, der ist ain frî man, dà muoz er im siben hantscuohe hân. mitten git er siben wete nach dem swàbeschen rehte, unde sprichet zem èresten alsus ‘Wa ich iu erwette den rehten munt, den gewerten munt, den gewaltigen munt, nâh Swåbe é, nâh Swabe rehte, so s von rehte ain vrî Swab ainer vrien Swabin sol, mir ze mineme rehte, iu

zuo iuwereme rehte, mit mineme volewerde engegeniwereme vollen werde. II. Wâ ich iu erwette sê getâniu aigen, sô ich in Swaben hêrschepte bån, sô ich in des kuniges riche hân, nâh Swabe è, nâh Swabe rehte. III. Wà

ich iu erwete chuorichen unde chuozal, als ic en Swâbe hêrschepte hàn 10 unde in des chuniges riche hân, nâh Swâbe e, nâh Swabe rehte. IV. Wà

ich iu erwete zoun unde gecimbere, unde ouzvart unde învart, nâh Swåbe è, nâh Swabe rehte. V. Wà ich iu erwette stuot unde stuotwaide, unde swaner unde swaige, unde rehte ganswaide, unde chorter scaphe, nôh

Swâbe é. VI. Wâ ich iu erwete scaz unde schillinch, unde golt unde 15 gimme, unde allen den tresen, den ich hûte bån oder vurbaz gewinne, unde

scharph egge, nâh Swabe é. VII. Wà ich iu wette, aller der wette der ich iu getân hân widembuoche ze vrummenne unde diu ze geloutenne ze hove unt ze gedinge unde ze allen den steten, dâ ich ze rehte sol, nåh Swabe

rehte, sô von rehte ain vri Swab ainer vrien Swabin sol, mir ze minem 20 rehte, iu ze iwerem rehte, mit minem volwerde engegen iwerem vollen werde, ob ir mir den canzelåre gewinnent.' Diu wete elliu diu nimet diu frouwe unde ir voget.

Nû nimet der voget, ir geborn voget, diu wete unde die frouwen unde ain swert unde ain guldin vingerlin unde ainen phennich unde ain mantel unde 25 ain huot ouf daz swert, daz vingerlin an di helzen, unde antwurtet si den

man, unde sprichet ‘Wa ich iu bevilhe mine muntadele ziweren triwon unde ze iueren gnaden, unde bit iuch durch die triwe, als ich si iu bevilhe, daz ir ir rehte voget sit unde ir genâdich voget sit, unde daz ir nit palemunt ne werdent.' sô enphâhet er si, unde habe sime.

ERFURTER JUDENEID.

Des dich dirre sculdegit, des bistur unschuldic, sô dir got helfe, der got der himel unde erdin gescûf, loub, blûmen unde gras des då vore nine was. Unde ob du unrechte sweris, daz dich di erde virslinde, di

Dåtan unde Abiron virslant. Unde ob du unrechte sveris, daz dich di 5 muselsucht bistè di Naamannen lîz unde lezi bestùnt. Unde ob du unrechte sweris, daz dich di è virtilige di got Môisy gab in dem berge Synày, dî got selbe screib mit sînen vingeren an der steinir tabelen. Unde ob du unrechte sweris, daz dich vellin alle di scrift di gescriben

sint an den vunf bûchen Môisy. 10 . Dit ist der Juden eit den di biscof Cuonråt dirre stat gegebin hật.

ANMERKUNGE N.

« السابقةمتابعة »