Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, المجلد 59

الغلاف الأمامي
Ter Lands-drukkerij, 1864
 

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

الصفحات المحددة

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 194 - In elk gewest worden de aard en duur der persoonlijke diensten, waartoe de inboorlingen verplicht zijn, de gevallen waarin, en de wijze en voorwaarden, waarop zij kunnen worden gevorderd, door den Gouverneur-Generaal geregeld, in overeenstemming met de bestaande gebruiken, instellingen en behoeften.
الصفحة 442 - Over gronden, door inlanders voor eigen gebruik ontgonnen, of als gemeene weide of uit eenigen anderen hoofde tot de dorpen behoorende...
الصفحة 194 - Gouverneur-Generaal geregeld, in overeenstemming met de bestaande gebruiken, instellingen en behoeften. De verordeningen, die persoonlijke diensten betreffende, worden in elk gewest, om de vijf jaren door den Gouverneur-Generaal herzien met het doel om daarin trapsgewijze de verminderingen te brengen, bestaanbaar met het algemeen belang.
الصفحة 439 - In dit verbod zijn niet begrepen kleine stukken gronds, bestemd tot uitbreiding van steden en dorpen en tot het oprichten van inrichtingen van nijverheid.
الصفحة 264 - Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, (Batavia) Djakarta.
الصفحة 166 - Javaan geen denkbeeld bezit van het regt van eigendom op den grond; volgens zijn begrip strekt zich het regt van den Souverein op een bebouwd stuk land niet verder uit, dan tot het heffen van het aandeel, dat hem volgens de adat (gebruik) toekomt, of tot het bezwaren van den bezitter met eene openbare dienst, aan de verschuldigde schatting geëvenredigd.
الصفحة 423 - Maar het vaderland verlangt niet dat de bevolking dier bezittingen bij uitsluiting tot de bezorging van die voordeelen worde dienstbaar gemaakt ; het wenscht en wil dat zij zelve daarin haar deel erlange; gij zult ook dit beginsel nimmer uit het oog verliezen. Het vaderland wil nog meer; het staat ook aan vreemden toe dat zij vruchten in onzen tuin plukken, mits zij onzen grond niet omwroeten, noch met onkruid bezaaien; gij verzorgt hun het eerste, en waakt tegen het laatste.
الصفحة 409 - Bijdragen tot de kennis van het koloniaal beheer, getrokken uit de nagelaten papieren van wijlen den minister van Staat ELOUT
الصفحة 409 - ... zoo tot het bebouwen van gronden, het leveren van bijzondere voortbrengselen, van bouwstoffen, van afpak- en vervoermiddelen, als tot het verleenen van persoonlijke diensten, nadat door een opzettelijk onderzoek, door of van wege den resident, zal zijn gebleken, dat dezelve met toestemming der dessas-ingezetenen geschieden f).
الصفحة 281 - Verschenen in de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. Indië, 1933, deel 90, IV, p.

معلومات المراجع