صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

LONDINI:--BYPIS G. WOODFALI, A NOEL COURT, SKINNER STREBT.

IN HOC VOLUMINE CONTINENTUR,

OPERA PHILOSOPHICA.

INSTAURATIO MAGNA.

Pag. xxi

INTRODUCTIO
Præfatio : De statu scientiarum, quod non sit felix, aut

majorem in modum auctus ; quodque alia omnino, quam prioribus cognita fuerit, via aperienda sit intellectui humano; et alia comparanda auxilia, ut mens suo jure in rerum naturam uti possit

1 Distributio operis

33

INSTAURATIONIS MAGNÆ PARS I.

De DIGNITATE et AUGMENTIS SCIENTIARUM,

libri novem.

LIB. I.

Nullis constat capitibus, continet autem partitionem to

tius operis, et quarundam objectionum dilutionem

53109

LIB. II.

Cap. I. Partitio universalis doctrinæ humanæ, in his

toriam, poësim, philosophiam : secundum tres facul

120

[ocr errors]

tates intellectus, memoriam, phantasiam, rationem :

quodque eadem partitio competat etiam theologicis 118 Cap. II. Partitio historiæ in naturalem et civilem; iece

clesiastica et literaria sub civili comprehensis : partitio historiæ naturalis, ex subjecto suo, in historiam generationum, præter-generationum, et artium Cap. III. Partitio historiæ naturalis secunda, ex usu

et fine suo, in narrativam et inductivam ; quodque finis nobilissimus historiæ naturalis sit, ut ministret et in ordine sit ad condendam philosophiam ; quem

finem intuetur inductiva. Partitio historiæ generationum, in historiam cælestium, historiam meteororum, historiam globi terræ et maris ; historiam massarum sive collegiorum majorum, et historiam specierum sive collegiorum minorum

125 Cap. IV. Partitio historiæ civilis, in ecclesiasticam,

literariam, et que generis nomen retinet) civilem : quodque historia literaria desideretur : ejus conficiendæ præcepta

127 Cap. V. De dignitate et difficultate historiæ civilis '129 Cap. VI. Partitio prima historiæ civilis (specialis) in

memorias, antiquitates, et historiam justam 130 Cap. VII. Partitio historiæ justæ, in chronica tempo

rum, vitas personarum, et relationes actionum: earum partium explicatio

1132 Cap. VIII. Partitio historiæ temporum, in historiam

universalem, et particularem. Utriusque commoda et incommoda

137 Cap. IX. Partitio secunda historiæ temporum, in an

, nales, et acta diurna

138 Cap. X. Partitio secunda historiæ civilis (specialis) in meram et mixtam '.

139 Cap. XI. Partitio historiæ ecclesiasticæ, in ecclesiasticam specialem, historiam ad prophetias, et historiam

140 Cap. XII. De appendicibus historiæ, quæ circa verba

hominum (quemadmodum historia ipsa circa facta)

Al nemeseos

[ocr errors]

143

[ocr errors]

versantur: partitio earum in orationes, epistolas, et apophthegmata

142 Cap. XII. De secundo membro principali doctrinae "humanæ, nempe poësi. Partitio poëseos in narrati.

vam, dramaticam, et parabolicam Exemplum primum philosophiæ, secundum fabulas antiquas,

in naturalibus. De universo, secundum fabulam Panis

147 Exemplum alterum philosophia, sccundum parabolas

antiquas, in politicis. De bello, secundum fabulam Persei

157 Exemplum tertium, in moralibus. De cupiditate, secundum fabulam Dionysi

162

.

[ocr errors]

.

Lib. III.

.

[ocr errors]

Cap. I. Partitio scientiæ in theologiam et philosophiam. : Partitio philosophiæ in doctrinas tres : de inumine,

de natura, de homine. Constilutio philosophiæ prima, ut matris communis omnium

167 Cap. II. De theologia naturali ; et doctrina de angelis et spiritibus, quæ ejusdem est appendix

172 Cap. III. Partitio naturalis philosophiæ, in speculati

vam et operativam: quodque illæ duæ, et in intentione tractantis, et in corpore tractatus, segregari debeant

174 Cap. IV. Partitio doctrinæ speculative de natura, in

physicam ( specialem) et metaphysicam :' quarum physica causam efficientem et materiam ; metaphysica causam finalem et formam, inquirit. Partitio phy. sicæ ( specialis ) in doctrinas de principiis rerum, de fabrica rerum sive de mundo, et de varietate rerum. Partitio doctrinæ de varietate rerum, in doctrinam

de concretis, et doctrinam de abstractis. Partitio *} doctrina de concretis rejicitur ad easdem partitiones,

quas suscipit historia naturalis. Partitio doctrinae de abstractis, in doctrinam de schematismis materiæ,

« السابقةمتابعة »