صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

XXIX. Flacius Illyricus, Poëmm. de Corrupto Ecclesie Statu, Basle, 1556, p. 71.

8. Mali malo] The first mali is probably mālum, and a play intended on the word; such it often provoked, as in Quarles' Totus mundus jacet in mali-ligno. 17, 18. fecundare...

fædere] This at first sight seems a strange mixture of metaphors; but by fædus doubtless the poet means the marriage-union betwixt the Church or single soul and its

20

Et se morti gratis dare
Pro reorum scelere,
Jure decet hunc laudare,
Et ei consurgere,
Pascha novum celebrare
Corde, voce, et opere.

Lord, whereby the former is made fruitful (fecundata), and enabled to bring forth spiritual children to him. Thus Hugh of St Victor: Quatuor sunt propter quæ anima dicitur sponsa ... and then among these four: proles virtutum, quibus fecundata est divini Verbi dogmate.

PETER THE VENERABLE.

XXX. DE RESURRECTIONE DOMINI.

MORT

5

10

ORTIS portis fractis, fortis

Fortior vim sustulit;
Et per crucem regem trucem
Infernorum perculit.
Lumen clarum tenebrarum
Sedibus resplenduit ;
Dum salvare, recreare,
Quod creavit, voluit.
Hinc Creator, ne peccator
Moreretur, moritur;
Cujus morte novâ sorte
Vita nobis oritur.
Inde Sathan victus gemit,
Unde victor nos redemit;
Illud illi fit letale,
Quod est homini vitale,
Qui, dum captat, capitur,
Et, dum mactat, moritur.
Sic decenter, sic potenter
Rex devincens inferos,
Linquens ima die primâ,
Rediit ad superos.

15

20

XXX, Bibliotheca Cluniacensis, Paris, 1614, p. 1349.

25

Resurrexit, et revexit
Secum Deus hominem,
Reparando quam creando
Dederat originem.
Per Auctoris passionem
Ad amissam regionem
Primus redit nunc colonus :
Unde lætus fit hic sonus.

30

[blocks in formation]

XXXI. [Walraff,] Corolla Hymnorum, p. 36; Daniel, Thes. Hymnol. vol. ii. p. 365.

3. Simonis cæna] This identification of Mary Magdalene and “the woman that was a sinner” (Luke vii. 37) runs through all the theology of the Middle Ages; constantly recurring in the hymns; thus in the Dies Ire; and in another hymn, published, I believe, for the first time in the Missale de Arbuthnott, 1864, p. 176; where of Mary Magdalene it is said:

Hæc est illa fæmina,
Cujus cuncta crimina
Ad Christi vestigia
Ejus lavit gratia.
Quæ dum plorat, et mens orat,
Facto clamat quod cor amat
Jesum super omnia;
Non ignorat quem adorat,
Quid precetur ; sed deletur
Quod mens timet conscia.

« السابقةمتابعة »