صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

In Nine Volumes, Complete,

WITH HIS LAST
CORRECTIONS, ADDITIONS,

AND
IMPROVEMENTS;

As they were delivered to the EDITOR a little

before his Death:

TOGETHER WITH THE

COMMENTARY and NOTES

OF

Mr, W ARBURTON.

LONDON
Printed for A. MILLAR, J. and R. Tonson, C. BATHURST,
R. BALDWIN, W. JOHNSTON, J. RICHARDSON, B. LAW,
Ş. CROWDER, T. LONGMAN, T. Field, and T. CasĻon,

M. DCC. LX.

Alte spectare si voles, neque fermonibus VULGI

dederis te, nec in Præmiis humanis fpem posueris rerum tuarum : suis te illecebris oportet ipfa Virtus trahat ad verum decus. QUID DE TE ALII LOQUANTUR IPSI VIDEANT, sed LOQUENTUR TAMEN.

Cic.

[merged small][merged small][ocr errors]

WORKS

OF

Alexander Pope Esq.

VOLUME I.

CONTAINING HIS

JUVENILE POEM S.

LONDON: Printed for A. MILLAR, J. and R. Tonson, C. BATHURST,

R. BALDWIN, W. Johnston, J. RICHARDSON, B. Law; S. CROWDER, T.LONGMAN, T.FIELD, and T. CASLON.'

M. DCC. LX.

« السابقةمتابعة »