صور الصفحة
PDF

INDEX TO ILLUSTRATIONS

Album, page from, in the Ursuline Convent. . . . . . . . . . . . Vol.
Amherst, Lord. . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
Arnoux, House of Surgeon. . . . . . . . . . . . . ................ “
Barré, Right Hon. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . 4 4
Battlefield, site of..................... . . . . . . . . . . . . . . . • 4
* 4 portion of, occupied by the French army.... “
Battle of the Plains, view of... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 4
* 4 st “ Plan of............ . . . . . . . . . . . . . . . . . a 4
Bishop's House, view of ruins of.............................. 4 4
Bolton, Her grace the Duchess of...... ....... . . . . . . ....... “
* 4 4 4 4 4 * *
Bougainville, Louis Antoine de... . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 4
4 4 Madame de... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * *
4 4 Journal of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
Cape Rouge, view of... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
Capitulation, act of... . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . “
Chapel of the Ursuline Convent. . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . “
Carleton, Sir Guy. . . . . . . . . . . . ........... (Frontispiece) “
Cuirass of the Marquis de Montcalm..................... “
Curious view of Quebec (See Quebec). . . . . . . . . . . . . . . .
Dutch Plan of the Siege (See under Siege). . . . . . . . . . . . . .
French Plan of 4 4 4 4 “. . . . . . . . . . . . . . .
Hale, General. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
“ Madame. . . . . . . . . . ...................... . . . . . . . ...... “
Jervis, Admiral. . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * *
Landing Place, view of... . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . “
Lévis, Marquis de... . . . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . s &
Lowther, Miss, (See under Bolton.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Martin, Abraham, Deed of property of . . . . . . . . . . . . . . . . * 4
* * 4 4 Plan of " ....... - - - - - - . . . . . “

[ocr errors]

Montcalm, Marquis de, Portrait of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vol.
- Tablet in memory of.......................... “
- Letter of... . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . -
* - Tomb of (See chapel of Ursulines). . . . . . . . . . .
4- Record of his death (See album of the Ursu-
lines). . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 4 Skull of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 -
* * Cuirass of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
Monckton, Brigadier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-
Montmorency Falls, view of.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
* * Camp at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4
Murray, Brigadier......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4
- 4- Proclamation of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * *

Pistols of Wolfe (See under Wolfe)............... . . . . . . . . . .
Plains of Abraham (See under Battlefield). . . . . . . . . ......
Quebec House (See Home of Wolfe).......... . . . . . . . . . . .

“ Model of, by Duberger . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . .

“ View of, in 1759. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ View of Heights of.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “. Curious view of... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modern Plan of... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roberts, Field Marshal Lord, . . . . . . . . to face Dedication Saunders, Admiral.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siege of Quebec, Plan of (French). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 * Plan in six colours. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 4 4 * Plan of, with second plate. . . . . . . . . . .

4 4 4 4 Dutch Plan of... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 - 4 4 From small manuscript. . . . . . . . . . . . . .

4 4 4 4 From engraving by Phinn . . . . . . . . . . . . Strong, Dr. Edward, sash of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

St. Vincent, Earl of . . . . . . . . . . . . . . ............................
Townshend, General............. . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . .

I p.
II
III
I
I
II

III
III

III
II
II
II
III

III
III
III
II
III
II

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

4 4 letter of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * - - - - - - - - - - - 7reasury, ruins of...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . .

58 264 Io5

Vaudreuil, Marquis de . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . . . . . . .
Walsh, Major General . . . . . . . . . . . . ................. . . . . . .
Wolfe, Portrait of in National gallery. ... (Frontispiece)

Gainsborough Portrait of 4 4 - - - -
Highmore Portrait of... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sketch of, by Hervey Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Engraving of... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Home of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......
Sword and coat of... . . . . . . . . . . . . . .......... . . . . . .
Letter of . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . .
Orders of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Will and Codicil of......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Death of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pistols of... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pistol showing mechanism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Death of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monument to............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[merged small][ocr errors]

IND E X

ABELARD and Eloisa, iv, 238. Abercrombie, general, letters of, in correspondance de Bougainville, iv, 43, 71, 12o. Abraham Martin, his property, ii, 289; arrested on a serious charge, ii, 290 ; extent and description of property, ii, 290; children of, ii, 3oo; procès-verbal of land of, ii, 308. Abrikossoff, Dmitry, iv, 157. “Accurate and Authentic Journal,” notice of, iv, xi. “Accurate and Authentic Journal of the Siege of Quebec 1759,” iv, 279. Adair, Dr, iii, 221. After the Battle, chapter on, iii, 239. After the Siege, chapter on, iii, 297. A catastrophe averted, iii, 31. Aiguebelle, M. d’, iv, 49. Amiot, M., House perforated by shots, ii, Ioj. Aix-la-Chapelle, Treaty of, i, 23, only a deception, 1, 149. Albermarle, Lord, his interest in Wolfe, i, 54; death of i, 63. Alleghany River, the, ii, 199. Amherst, Captain, 124. Amherst, Colonel, iv, 158. Amherst, Jeffrey, his career in Germany, I. 97 : chosen as the commander-in-chief of the forces in America, i, 93; his army at Fort Carillon, ii., 259; his services, iii, 8; services of his regiment,

iii, 56; despatches from, v., 47; letter to Laurence, vi., 124; letters to Montcalm, vi., 57, 67; letters to Whitmore vi., 122, 123, 124; letter to Willlamson, vi., 125; letters to Wolfe, vi., 40, 41, 43, 54, I26. Ancienne - Lorette, Bougainville withdraws to, iii, 176. Anderson, Dr, i., 275. Anse-des-Mères, Picket placed there by M. de Bernetz, ii., 231, Fire Ships at, ii; 107. Anson, Lord, theatened with impeachment, i., 176. Anstruther's Regiment, services of, iii., 62. Anticosti, Island, iv., 302-303. Armstrong, Miss Florence, on Highmore portrait of Wolfe, i., 267; on relics of Wolfe, iii, 225. Army and Navy, cooperation of, 1., II.4. Army, British, aboard ship awaiting final orders, iii., 9; condition and strength of, ii, 29, chapter on, iii,

47. Army, strength of, 13th Sept., iv., 297. Army, French, lack of harmony between French and Colonial officers, 11., 3O. Armies, position of, ii., 296. Arnoux, Surgeon, attends to Montcalm's wounds, iii., 191; house of, 190.

« السابقةمتابعة »