صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

சச அநதபபடி யவர் கலிலேயாதேசத்தி

அவைகளு மபுறபபடுகினறனவே. இதெனனவசனமென்று ஒருவரோடொருவர் சொலவிககொணடார்கள.

நஎ அவருடைய கீர்த்தியததேசத்திலுள்ள இடங்களயா விலுமபிரசிததமாயிற்று

நஅ பினபு அவர் செப ஆலயததைவிட்டுச் சீமோனெனப் பனுடைய வீட்டுக்குப்போனார். சீமோனுடைய மாமி மிகு நதசுரமாயக்கிட

டந்தாள். அவளுக்காக அவரைவேணடிக காணடார்கள.

கக அப்பொழுது அவர் அவளிடததிற குனிந்து நினறு சுரததைய தட்டினார். அது அவளை விட்டு நீங்கிற்று. உடனே யவள எழுந்திருந்து அவர்களுககுபபணிவிடைசெயதாள.

சய பினபு சூரியன அஸ்தமிததபொழுது அநேகசனங்க ள தங்களிடத்திலிருந தபலவியாதிகளுளளவர்களை அவரிடத் திறகுக்கொண்டு போனார்கள் . அவர்களெல்லார் மேலும் அவ ர்தமதுகைகளைவைதது அவர்களைக் குண.மாககினார்.

சக அநேகரிடத்திலிருந்து பசாசுககளுமபுறபபடடன். அவைகள் நீர் பராபர னுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்தென்று கூப்பிட்டன். அவர் தமமைக்கிறிஸ் தனறு அவைகள் ந தபடியினாலே அவைகள் பேசுகிற தற

றகு

காடாமல் அதட்டினார்.

சஉ உதயமானபொழுது அவர் புறப்பட்டு வனாந்தர மா ன இடத்திற்குப்போனார். சனங்கள் அவரைத்தேடி அவரிட ததிற்போயத தங்களை விட்டுப்போகாதபடிக்கு அவரை நிறு ததிககொணடார்கள.

சக அதறகவர் அவர்களை நோக்கி, நான மற்ற ஊர்களு ககும பராபர னுடைய ஆளுகையைசசுவிசேஷமாய அறி விக்க வேண்டும். அதற்காகவேயனுப்பப்படடேனெனறார்.

ததிலுள்ள செய் ஆலயங்களிற் பிரசஙகமபணணிககொணடுவந்தார்.

டங்

ரு. அதிகாரம். [(க) கிறிஸ்து கடலினிடத்திற் சனங்களுக்குப் போதித்து மிகுந்த மீனைபபிடிக்கப்பணணினது. (யஉ) குஷ்டரோகி யைச் சுத்தஞ்செய்தது. (அ ) திமிர்வாதக்காரனைக்குண மாக்கினது. (உஎ) மததேயவையழைத்து அவ, வீட்டிலே சாப்பிட்டது. (நங) உபவாசத்தைக் குறித்து

after his ascension : 36 and likeneth fainthearted and weak disciples to old bottles and worn garments.

And it came to pass, that, as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret,

2. And saw two ships standing by the lake: but the fishermen were gone out of them, and were washing their nets.

3 And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down, and taught the people out of the ship:

4 Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught.

5 And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing: nevertheless at thy word I will let down the net.

6 And when they had this done, they inclosed a great multitude of fishes : and their net brake.

7 And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came, and filled both the ships, so that they began to sink.

8 When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me; for I am a sinful man, O'Lord.

9 For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken:

10 And so was also James, and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not ; from henceforth thou shalt catch men.

ஒருகாலத்திலே சனங்கள பராபர னுடையவசனததைக கேட்கும்படிக்கு அவரைநெருக்கியிருக்கிறபொழுது அவர் கெனெசரேத்தென்னப்பட்ட சினனக்கடலின் அருகே நி

னறு,

உ கடற்கரையில் இரண்டுபடகுகளிலிருந்து மீன் பிடிக்கி றவர்கள் இறங்கி வலைகளையலசிக்கொண்டிருக்க அவ்விரண டுபடகுகளையுங்கண்டு,

ந அவைகளில் ஒன்றாகிய சீமோனுடைய படகிலேறி அதை க்கரையிலிருந்து சற்றே தளளுமபடிக்கு அவனை வேண்டிக் கொண்டு அதிலேயுளுக்கார்ந்து அங்கேயிருந்து சனங்களுக கு உபதேசமபணணினார்.

ச அவர் உபதேசித்து முடித்தபினபு சீமோனை ேநாககி, நீ ஆழத்திலே தளளிக்கொண்டுபோய மீன்பிடிக்குமபடிக்கு உங்களவலைகளைத் தாழவிடுங்களென்றார்.

ரு சீமோன அவருக்கு மாறுத்தரமாகசசொனனது. ஐயரே, இராமுழுவதும நாங்களபிரயாசப்பட்டும்

ஒன்று ம அகப்படவில்லை. அப்படியிருந்தும உமமுடைய சொல் வினபடிவலையைத்தாழவிடுகிறேனெனறான.

சு அநதபபடியவர்களசெயதபொழுது அவர்களுடைய வலை கிழிந்துபோக தககதாக மிகுந்த மீனகளைசசேர்தது ககொண்ட டார்கள .

எ அப்பொழுது மற்றப்படகிலிருநத பங்காளிகளவநது தங்களுக உதவி செய்யும்படிக்கு அவர்களுக்குச் சமிககை காட்டினார்கள். அவர்கள் போய் இரண்டு படகுகளையும் அமிழ்த்தத்தககபாரமாக நிரப்பினார்கள.

அ சீமோன் பேதுரு அதைக் கண்டு இயேசுவினுடைய முழங்காலகளின்ருகே விழுந்து ஆணடவாே, நானபாவியா யிருக்கிறபடியினாலே நீர் என்னை விட்டுப் போக வேண்டுமே னறான் கூ அவர்கள் அவ்வளவு மீன்களைப் பிடித்ததினிமித்தம்,

ம அவனோடிருந்த யாவருக்கு ந திகிலுண்டான படியினாலே அப்படிச் சொன்னான.

ய சீமோனுடைய தோழராகிய செபேதேயுவின குமா கனாகிய யாக கோபுக்கும் யோவானுக்கும் அந்தப்படியே அப்பொழுது

யேசுவானவர் சீமோனை நோககி நீ பயப்படவேண்டாம். து முதல நீமனிதரைப்

யுணடா

டாயிற்று.

1l And when they had brought their ships to land, they forsook all, and followed him.

12 And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy : who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

13 And he put forth his hand, and touched him, saying, I will be thou clean. And immediately the leprosy departed from him.

14 And he charged him to tell no man : but go, and shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing, according as Moses commanded, for a a testimony unto them.

15 But so much the more went there a fame abroad of him: and great multitudes came together to hear, and to be healed by him of their infirmities.

16 And he withdrew himself into the wilderness, and prayed.

17 And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee, and Judea, and Jerusalem: and the power of the Lord was present to heal them. .

18 And, behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy; and they sought means to bring him in, and to lay him before him.

19 And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop, and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus.

20 And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee.

யக பின்பு அவர்கள் படகுகளைக் கரையோரத்திலேகொ ணடுபோய நிறுத்தி எல்லாவறறையும விட்டு அவருக்குப்பின சென்றார்கள் .

யஉ மேலும் அவர் ஒரு ஊரிலிருககையிற குஷ்டரோகம நிறை நத ஒரு மனிதன இயேசுவானவரைக்கண்டு வணக்க மாய விழுந்து ஆண்டவரே, உமக்குச் சித்தமுண்டானால எனனைசசுத்தமாகக உம்மாலாமெனறு அவரை வேண்டிக் கொணடான.

யகூ அவர் தமதுகையை நீட்டி அவனை ததொட்டு எனக்கு சசித் தமுண்டு சுத்தமாகு என்றார். உடனே குஷ்டரோகம் அவனைவிட்டு நீங்கிற்று.

wச பினபு அவர் அவனை நோக்கி நீயிதையொருவருக்குஞ சொல்லாமற்போய உன்னை ஆசாரியனுக்குக்காணபித்துச சனங்களுககுசசாட்சியாக மோசே நியமித்தபடியே நீசுதி தமானதைக் குறித்துப் பலிசெலுததெனறு கட்டளையிட டார்.

லரு அப்படியிருந்தும் அவருடைய கீர்த்திய திகமாகப் பரவிற்று. அநேகசனங்கள் அவருடைய உபதேசததைக கேட்குமபடிக்கும் அவராலே தங்கள் வியாதிகளினின்று சுகம் அடைந்து கொள்ளுமபடிக்குங்கூடிவந்தார்கள் .

யாக அவர் வனாந்தரத்திலே தனித்துப் போய்ச செபம் பணணிககொணடிருநதார்.

யஎ அனறியும ஒரு நாளிலேயவர் உபதேசிததுககொண டிருக்கிறபொழுது கலிலேயா நாட்டிலும யூதேயா நாடடி

முளள சகலகிராமங்களிலிருநது ம எருசலேமபட்டணத் திலிருந்தும் வந்த பரிசேயரும நியாயசாஸ்திரிகளும உளு ககார் நதிருநதார்கள. பிணியாளிகளைக் குணமாக்கத்தக்க தாகக்கர்த தருடையபலம உணட

ணடாயிறறு. யஅ அப்பொழுது சில மனிதர் திமிர்வாதக்காரனொருவ னைப்படுககையோடேயெடுத்துக் கொண்டு உளளேபோகவு ம அவர் முனபாகவைககவும வகைதேடி,

யக மிகுந் தகூடடம இருநதபடியினாலே அவனையுளளே கொண்டுபோகிறதற்கு இடங்காணாமல் வீட்டினமேலேறித தடடோடுகளினவழியாயப் படுககையுடனே கூட நடுவிலே இயேசுவுக்கு முன்பாக அவனையிறக்கினார்கள்.

உய அவர்களுடைய விசுவாசததையவர்கண்டு மனிதனே ன் பாவங்கள் உனக்கு மனனிக்கப் பட்டனவென்று அவ னே

« السابقةمتابعة »