صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Jam penè totis finibus Angligenům;
Immundasque volucres
Unguibus imminentes
Figat Apollineâ pharetra,
Phineamque abigat pestem procul amne Pegaséo.

Antistrophe.
Quin tu, libelle, nuntii licet malá
Fide, vel oscitantiâ
Semel erraveris agmine fratrum,
Seu quis te teneat specus,
Seu qua te latebra, forfan unde vili
Callo teréris institoris insulsi,
Lætare felix, en iterum tibi
Spes nova fulget posle profundam
Fugere Lethen, vehique Superam
In Jovis aulam remige pennâ;

ز

Strophe 3.

Nam te Roülius sui

Optat peculî, numeròque justo
Sibi pollicitum queritur abesle,
Rogatque venias ille cujus inclyta

[blocks in formation]

Sunt data virûm monumenta curæ:
Téque adytis etiam facris
Voluit reponi quibus & ipfe præsidet
Æternorum operum custos fidelis,
Quæstorque gazæ nobilioris,
Quàm cui præfuit lön
Clarus Erechtheides
Opulenta dei per templa parentis
Fulvosque tripodas, donaque Delphicą
Ion Actæ genitus Creusâ.

Antistrophe.
Ergo tu visere lucos
Mufarum ibis amanos,
Diamque Phæbi rurfus ibis in domum
Oxoniâ quam valle colit
Delo pofthabitâ,
Bifidoque Parnasli jugo:
Ibis honestus,
Postquam egregiam tu quoque sortem
Nactus abis, dextri prece

follicitatus amici,
İllic legfris inter alta nomina
Authorum, Graiæ fimul & Latinæ
Antiqua gentis lumina; & verum decus.

Epo Epodos. Vos tandem haud vacui mei labores, Quicquid hoc fterile fudit ingenium, Jam serò placidam sperare jubeo Perfunctam invidiâ requiem, sedesque beatas Quas bonus Hermes Et tutela dabit folers Roüsi, Quo neque lingua procax vulgi penetrabit, atq; longè Turba legentum prava facesset; At ultimi nepotes, Et cordatior ætas Judicia rebus æquiora forsitan Adhibebit integro sinu. Tum livore sepulto, Si quid meremur sana posteritas sciet Roüsio favente.

Ode tribus constat Strophis, totidémque Antistrophis, unâ demum Epodo claufis, quas, tametsi omnes nec versuum numero, nec certis ubique locis exactè respondeant, ita tamen secuimus, commodè legendi potius,quàm ad antiquos concinendi modos rationem spectantes. Alioquin hoc genus rectiùs fortaffe dici monoftrophicum debuerat. Metra partim sunt guéow partim Tode dupefía. Phaleucia quæ sunt, Spondæum tertio loco bis admittunt, quod item in secundo loco Catullus ad libitum fecit.

THE

« السابقةمتابعة »