صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][ocr errors]

On the Death of a fair Infant dying of a Cough.

Page 278
The Passion.

282
On Time.

285
Upon the Circumcision.

286
At a Solemn Musick.

287
An Epitaph on the Marchioness of Winchester. 289
Song on May-Morning.

293
On Shakespear.

ibid.
On the University Carrier, who ficken'd in the

Time of his Vacancy, being forbid to go to Lon.
don, by reason of the Plague.

294
Another on the same.

295
At a Vacation Exercise in the College.

297
On the new Forcers of Conscience under the Long
Parliament,

302
Sonnets.'

303
To Mr. Henry Lawes, on his Airs.

312
On the late Massacre in Piemont.

313
The fifth Ode of Horace, Lib. 1. English'd. 317
Ad Pyrrham, Ode V.

318
Psalm 1, done into Verse, 1653.

319
Pfalm 2.

320
321

[ocr errors]

Psalm 3.
Psalm 4.
Psalm 5.

322

324

Psalm 6.

Psalm 7

326
328

Pfalm 8.
Psalm 80.
Psalm 81.

331
333
337

Psalm

1

Psalm 82.

Page 340
Psalm 83.

341
Psalm 84

345
Psalm 85.

347
Psalm 86.

350
: Psalm 87.

353
Psalm 88.

354
Joannis Miltoni Londinensis Poemata. Quorum ple-

raque intra Annum Ætatis Vigefimum confcri-
pfit.

359
Elegia prima ad Carolum Diodatum.

369
Elegia fecunda in Obitum Præconis Academici Can-
tabrigiensis.

373
Elegia tertia in Obitum Præsulis Wintoniensis. 375
Elegia quarta, ad Thomam Junium, &c.
Elegia quinta, in adventum veris.

384
Elegia fixta, ad Carolum Diodatum, ruri Commo-

391
Elegia feptima.

395
in proditionem Bombardicam.

401
In Inventorem Bombarda.

403
Ad Leonoram Romæ Canentem.

ibid.
Apologus de Rustico e Hero.

405
Sylvarum Liber. In Obitum Procancellarii medi-

ci.
In Quintum Novembris.
In Obitum Præfulis Eliensis.
Naturam non pati senium.
De Idea Platonica quemadmodum Aristoteles intel-
lexit.

425
Ad Patrem.

427

378

rantem.

406

408
418

[ocr errors]

421

Psalm

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« السابقةمتابعة »