صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Aradise Regain'd, Book I.

Page 1 Book II.

24 Book III.

46 Book IV.

66 Samson Agonistes,

95 Poems upon several Occasions.

181 Lycidas. In this Monody the Author bewails a

Learned Friend, unfortunately drown'd in his
Passage from Chester, on the Irish Seas, 1637.

183 L'Allegro.

192 Il Penleroso. A MASK.

207 Arcades. Part of an Entertainment presented to

the Countess of Darby. On the Morning of Christ's Nativity.

261 The Hymn.

262 A Paraphrafe on Psalm 114.

273 On Psalm 136.

274

199

255

On

302

On the Death of a fair Infant dying of a Cough.

Page 278 The Passion.

282 On Time.

285 Upon the Circumcision.

286 At a Solemn Mufick.

287 An Epitaph on the Marchionefs of Winchester. 289 Song on May-Morning.

293 On Shakespear.

ibid. On the University Carrier, who ficken'd in the

Time of his Vacancy, being forbid to go to London, by reason of the Plague.

294 Another on the same.

295 At a Vacation Exercife in the College. 297 On the new Forcers of Conscience under the Long

Parliament. Sonnets.

303 To Mr. Henry Lawes, on his Airs.

312 On the late Massacre in Piemont.

313 The fifth Ode of Horace, Lib. 1. English d. 317 Ad Pyrrham, Ode V.

318 Psalm 1, done into Verfe, 1653.

319 Pfalm 2.

320

321 Pfalm 4.

322 Psalm 5.

324 Psalm 6. Psalm 7. Pfalm 8.

331 Psalm 80.

333 Psalm 81.

337 Psalm

Psalm 3.

326 328 341

Psalm 82.

Page 340 Psalm 83. Psalm 84

345 Psalm 85.

347, Psalm 86.

350 Psalm 87.

353 Psalm 88.

354 Joannis Miltoni Londinensis Poemata. Quorum ple

raque intra Annum Xtatis Vigefimum confcripsit.

359 Elegia prima ad Carolum Diodatum.

369 Elegia secunda in Obitum Præconis Academici Cantabrigiensis.

373 Elegia tertia in Obitum Præfulis Wintoniensis. 375 Elegia quarta, ad Thomam Junium, &c. 378 Elegia quinta, in adventum veris.

384 Elegia sixta, ad Carolum Diodatum, ruri Commorantem.

391 Elegia feptima.

395 In proditionem Bombardicam.

401 In Inventorem Bombarda.

403 Ad Leonoram Romæ Canentem.

ibid. Apologus de Rustico e Hero.

405 Sylvarum Liber. In Obitum Procancellarii medici.

406 In Quintum Novembris. In Obitum Præsulis Eliensis. Naturam non pati fenium.

4.21 De Idea Platonica quemadmodum Aristoteles intellexit.

423 Ad Patrem,

427

408

[ocr errors]

418

[ocr errors]

Psalm

Page 43

Pfalm. CXIV.
Philofophus ad regem quendam qui eum ignotum

infontem inter reos forte captum infcius damnaverat Thee To Javétgo Togevópefu hæc subito mifit.

433 In Effigiei ejus Sculptorem.

ibid. Ad Salfilum Poetam Romanum ægrotantem. 434 Manfus. Epitaphium Damonis.

442 Ad Joannem Roufium Oxoniensis Academie Bibliothecarium.

453

436

L

[merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »