صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

The SECOND EDITION, With NOTES of various AUTHORS,

By THOMAS NEWTON, D. D.

VOLUME the SECOND

LO N DO N: Printed for 7. and R. Tonfon and S. Draper; and for T. Longman, $. Birt, C. Hitch, R. Ware, 7. Hodges,

C. Corbet, 7. Brindley, and J. Ward.

MDCCLIII.

Civih

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

THE

TABLE of CONTENT s.

[ocr errors]

45

46

POEMS

on several OCCASIONS. Page 3 On the death of a fair Insant, dying of a cough. ibid. At a Vacation Exercise in the College.

9 On the MORNING of Christ's NATIVITY, 16 The PASSION.

31 On TIME. Upon the CIRCUMCISION. At a SOLEMN MUSIC. An EPITAPH on the MARCHIONESS of WinCHESTER.

40 Song. On MAY MORNING,

44 On SHAKESPEAR. On the University Carrier, Another on the fame, L'ALLEGRO. IL PENSEROSO ARCADES.

77 A MASK. LYCIDAS. The Fifth ODE of Horace. Lib. 1. English'd. 210 On the new forcers of conscience under the Long PARLAMENT,

212 SONNETS. To the NIGHTINGALE.

ibid. On his being arriv'd to the age 23.

22 I When the assault was intended to the City. 224 To a virtuous young Lady.

226 To the Lady Margaret Ley.

227

[ocr errors]

50

63

85

184

215

of

336 338

348

In Inventorem Bombardæ.

Page 333 Ad Leonoram Romæ canentem,

334 Ad eandem.

ibid. Ad eandem.

335 Apologus de Rustico & Hero.

ibid. SYLVARUM LIBER. In obitum Procancellarii

Medici.
In quintum Novembris.
In obitum Præsulis Eliensis.
Naturam non pati senium.

351 De Idea Platonica quemadmodum Aristoteles intel

lexit.
Ad Patrem.
Psalmus CXIV. græcè.
Philosophus ad regem quendam &c.

363 In effigiei ejus sculptorem.

ibid. Ad Salfillum poetam Romanum ægrotantem. ibid. Mansus.

366 Epitaphium Damonis.

371 Ad Joannem Roufium Oxoniensis Academiæ Bibliothecarium.

381 Ad Christinam, Suecorum reginam.

386

354 356 362

1

POEMS

« السابقةمتابعة »