صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

et vivent nomina e-o-rum in æ-ternum.

. Glo-ri-a Patri, et Fi-li-o, et Spiri-tu-i

sancto. Sicut erat in principi-o, et nunc,

et semper et :

in sæcula sæcu-lo- rum.

Amen.

Post hæc Pontifex, deposita mitra, dicit :

D

Oremus.

EUS, qui ex omnium cohabitatione Sanctorum æternum majestati tuæ condis habitaculum da ædificationi tuæ incrementa cœlestia ; et præsta, ut quorum hic Reliquias pio amore complectimur, eorum semper meritis adjuvemur. Per Christum Dominum nostrum. . Amen.

[ocr errors]

Tunc accepta mitra, Pontifice priùs incipiente, cæmentarii cum cæmento benedicto firmant ipsam tabulam, seu lapidem super sepulchrum; deindè Pontifex intingit iterùm pollicem dexteræ manus in sanctum Chrisma, et cum eo format signum crucis super eamdem tabulam, sive lapidem, dicens:

Semine IGNE TUR, et sanctifi et sanctificetur hoc altare, In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Pax tibi..

Tum imponit incensum in thuribulum, dicens:" Billo benedicaris, in cujus honore cremaberis. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti . Amen.

Et dextera manu producit desuper signum crucis, et deposita mitra, inchoat, schola prosequente, cantum: 1 Toni.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Interim cum mitra thurificat altare undique ad dexterum, et sinistrum latus, antè, et desuper, donec præmissus cantus finiatur; quo finito stans coram altari sine mitra, dicit:

[graphic][merged small]

D

IRIGATUR oratio nostra, quæsumus Domine sicut incensum in conspectu tuo, et copiosa

[ocr errors]

beneficia christianus populus assequatur; ut quicumque tibi in hoc altari sacranda libamina devotus obtulerit, vel sacrata susceperit; et vitæ subsidia præsentis accipiat, et remissionem omnium peccatorum pariter consequatur, et gratiam sempiternæ redemptionis percipiat. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

Post hæc Pontifex, accepta mitra, sedet, et ministri extergunt mensam altaris cum linteo mundo, et mox Pontifex thurificat super illam in modum crucis, in medio, et in quatuor ejus cornibus quo facto, Pontifex ponit iterùm incensum in thuribulo, et illud benedicit, ùt suprà, videlicet, Ab illo benedicaris, etc. ac tradit uni Sacerdoti superpelliceo induto, qui continuè altare circuit incensando, donec consecratio perficiatur, excepto eo tempore, quo Pontifex illud incensat; tunc enim Pontifici thuribulum præsentat; et per Pontificem thurificato, illud iterùm accipit, et, ut priùs, incensat. Tum Pontifex adhuc cum mitra stans inchoat, schola prosequente, Responsorium :

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

Quod dum cantatur, Pontifex circuit ter altare ad dexteram continuè thurificando. Finita incensatione, Pontifex inchoat, schola prosequente, Antiphonam: 7 Toni.

Ere-xit Jacob lapidem in titulum fundens

+

o-leum de-super: votum vo-vit De-o Jacob.

Ps. Quàm di-lecta tabernacula tua Do-mine

#

virtu-tum. Euouae.

Psalmus. Quàm dilecta tabernacula tua Domine virtutum : * concupiscit et deficit anima mea in atria Domini. Et dicitur totus prout habetur suprà. 286. Sed in fine non dicitur Gloria Patri.

Dum Antiphona, et Psalmus prædicti cantantur, Pontifex stans cum mitra, intingit pollicem dexteræ manus in oleum Catechumenorum, et cum eo facit quinque cruces, videlicet in medio altaris, et quatuor ejus cornibus, in locis, in quibus fecerat cruces de aqua benedicta videlicet,

« السابقةمتابعة »