صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

all that do it: his praise continueth for ever and ever.

Ant. Faithful are all his commandments ; confirmed for ever and ever.

Ant. In his commandments.

facientibus eum : * laudatio ejus manet in sseculum saeuli.

Ant. Fidelia omnia mandata ejus; coniirmata in sseculum SCeCuli.

Ant. In mandatis.

The next Psalm sings the happiness of the just man, and his hopes on the day of his Lord's coming. It tells us, likewise, of the confusion of the sinner who shall have despised the mysteries of God's love towards mankind.

Psalm 111.

Blessed is the man that feareth the Lord : he shall delight exceedingly in his commandments.

His seed shall be mighty upon earth: the generation of the righteous shall be blessed.

Glory and wealth shall be in his house : and his justice remaiueth for ever and ever.

To the righteous a light is risen up in darkness: that light it the Lord, who is merciful, and compassionate, and just.

Acceptable is the man that showeth mercy and lendeth; he shall order his very words with judgment : because he shall not be moved for ever.

The just shall be in everlasting remembrance : he shall not fear the evil hearing.

His heart is ready to hope in the Lord; his heart is strengthened: he shall not be moved until he look over his enemies.

Beatus vir qui timet DoTniTiiiTn : * in mandatis ejus volet minis.

Potens in terra erit semen ejus: * generatio rectorUm benedicetur.

Gloria et divitise in domo ejus : * et justitia ejus manet in sseculum sseculi.

Exortum est in tenebris lumen rectis : * misericors, et miserator, et Justus.

Jucundus homo, qui miseretur et commodat, disponet sermones suos in judicio : * quia in seternum non commovebitur.

In memoria setema erit Justus : * ab auditione mala non timebit.

Paratum cor ejus sperare in Domino, confirmatum est cor ejus : * non commovebitur donee despiciat inimicos suos.

Dispersit, dedit pauperibus; justitia ejus manet in sseculum sseculi : * cornu ejus exaltabitur in gloria.

Peccator videbit, et irascetur, dentibus suis fremet et tabescet : * desiderium pecoatorum peribit.

Ant. In mandatis ejus cupit nimis.

Ant. Sit nomen Domini.

He hath distributed, he hath given to the poor; his justice remaineth for ever and ever: his horn shall be exalted in glory.

The wicked shall see, and shall be angry: he shall gnash with his teeth, and pine away; the desire of the wicked shall perish.

Ant. In his commandments he delighted exceedingly.

Ant. May the name of the Lord.

The Psalm, Laudate,' pueri, is a Canticle of praise to the Lord, who, from his high heaven, has taken pity on the human race, and has vouchsafedto honour it by the Incarnation of his own Son.

Psalm 112.

Laudate, pueri, Dominum : * laudate Nomen Domini.

Sit Nomen Domini benedictum : * ex hoc nunc, et usque in sseculum.

A solis ortu usque ad occasum: * laudabile Nomen Domini.

Excelsus super omnes gentes Dominus . * et super ccelos gloria ejus.

Quis sicut Dominus Deus noster qui in altis habitat: * et humilia respicit in ccelo et in terra?

Suscitans a terra inopem : * et de stercore erigens pauperem:

TJt collocet eum cum principibus : cum principibus v>puli sui.

, Praise the Lord, ye children; praise ye the name of the Lord.

Blessed be the name of the Lord; from henceforth now and for ever.

From the rising of the sun unto the going down of the same, the name of the Lord is worthy of praise.

The Lord is high above all nations: and his glory above the heavens.

Who is as the Lord our God, who dwelleth on high : and looketh down on the low things in heaven and in earth?

Eaising up the needy from the earth: and lifting up the poor out of the dunghill.

That he may place him with princes : with the princes of his people.

Who maketh a barren Qui habitare facit steri

Toman to dwell in a house, lem in domo : * matrem

the joyful mother of children, filiorum lictantem.

Ant. May the name of the Ant. Sit nomen Domini

Lord. be for ever blessed. benedictum in ssecula.

Ajxt. We that live. Ant. Nos qui vivimus.

The fifth Psalm, In exitu, recounts the prodigies witnessed under the ancient Covenant: they were figures, whose realities were to be accomplished in the mission of the Son of God, who came to deliver Israel from Egypt, emancipate the Gentiles from their idolatry, and pour out a blessing on every man who would consent to fear and love the Lord.

Psalm 113.

When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a barbarous people.

Judea was made his sanctuary, Israel his dominion.

The sea saw and fled; Jordan was turned back.

The mountains skipped like rams : and the hills like the lambs of the flock.

What ailed thee, O thou sea, that thou didst flee: and thou, O Jordan, that thou wast turned back?

Ye mountains, that ye skipped like rams: and ye hills like lambs of the flock?

At the presence of the Lord the earth was moved, at the presence of the God of Jacob.

Who turned the rock into pools of water, and the stony hills into fountains of waters.

Not to us, O Lord, not to

In exitu Israel de JEgypto: * domus Jacob de populo barbaro:

Facta est Judsea sanctiflcatio ejus: * Israel potestas ejus.

Mare vidit, et fugit : • Jordanis conversus est retrorsum.

Montes exsultaverunt ut arietes: * et colles sicut agni ovium.

Quid est tibi, mare, quod fugisti : * et tu, Jordanis, quia conversus es retrorsum?

Montes exsultastis sicut arietes : * et colles, sicut agni ovium?

A facie Domini mota est terra : * a facie Dei Jacob.

Qui convertit petrani in stagna aquarum: * et rupem in fontes aquarum.

Non nobis, Domine, non

nobis : • sed Nomini tuo da gloriani.

Super misericordia tua, et veritate tua : • nequando dicant gentes : ITbi est Deus eorum?

Deus autem noster in ccelo: * omnia qusecunique voluit fecit.

Simulacra gentium argentum et aurum : * opera manuum hominum.

Os habent, et non loquentur: * oculos habent, et non videbunt.

Aures habent, et non audient : * nares habent, et non odorabunt.

Manus habent et non palpabunt, pedes habent et non ambulabunt: * non clamabunt in gutture suo.

Similes illis fiant qui faciunt ea: * et omnes qui confidunt in eis.

Domus Israel speravit in Domino : * adjutor eorum, ot protector eorum est.

Domus Aaron speravit in Domino: * adjutor eorum et protector eorum est.

Qui timent Dominant, speraverunt in Domino: * adjutor eorum, et protector eorum est.

Dominus memor fuit nostri: * et benedixit nobis.

Benedixit domui Israel : * benedixit domui Aaron.

Benedixit omnibus qui timent Dominum : * pusillis cum majoribus.

Adjiciat Dominus super vos : * super vos, et super filios vestros.

us: but to thy Name give glory.

For thy mercy, and for thy truth's sake : lest the Gentiles should say: Where is their God?

But our God is in heaven: he hath done all things whatsoever he would.

The idols of the Gentiles are silver and gold: the works of the hands of men.

They have mouths, and speak not : they have eyes, and see not.

They have ears, and hear not : they have noses, and smell not.

They have hands, and feel not: they have feet, and walk not: neither shall they cry out through their throat.

Let them that make them become like unto them : and all such as trust in them.

The house of Israel hath hoped in the Lord : he is thenhelper and their protector.

The house of Aaron hath hoped in the Lord: he is their helper and their protector.

They that feared the Lord have hoped in the Lord: he is their helper and their protector.

The Lord hath been mindful of us, and hath blessed us.

He hath blessed the house of Israel: he hath blessed the house of Aaron.

He hath blessed all that fear the Lord, both little and great.

May the Lord add blessings upon you : upon you, and upon your children.

Blessed be you of the Lord, who misde heaven and earth.

The heaven of heaven is the Lord's: hut the earth he has given to the children of men.

The dead shall not praise tliee, O Lord: nor any of them that go down to hell.

But we that live bless the Lord : from this time now and for ever.

Ant. We that live bless the Lord.

Benedicti vos a Domino: qui fecit ccelum et terrain.

Coelum cceli Domino: * terram autem dedit. flliis hominum.

Non mortui laudabunt te, Domine : * neque omnes qui descendunt in infernum.

Sed nos qui vivimus, benedicimus Domino : * ex hoc nunc et usque in sseculum.

Ant. Nos qui vivimus, benedicimus Domino.

After these five Psalms, a short Lesson from the holy Scriptures is read. It is called Capitulum, hecause it is always very short. The ones for the several Festivals are given in the Proper of each. We here give the Capitulum common to the Sunday.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Then follows the Hymn. We here give the one for Sundays. It was composed by St. Gregory the Great. It sings of Creation, and celebrates the praises of that portion of it which was called forth on this first day,—the Light.

« السابقةمتابعة »