De navorscher-Nederlands archief voor genealogie en heraldiek, heemkunde en geschiedenis, المجلد 32;المجلد 1882

الغلاف الأمامي
1882

من داخل الكتاب

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 44 - Verhandeling over de oude wijze van strafvordering in Gelderland, Holland en Zeeland, 1842, blz. 42 : »Te Nijmegen werd hij [de scherprechter] somtijds door handlangers bijgestaan, die klicksteenen heetten, eene benaming die duister is".
الصفحة 425 - When shepherds pipe on oaten straws, And merry larks are ploughmen's clocks, When turtles tread, and rooks, and daws, And maidens bleach their summer smocks, The cuckoo then, on every tree, Mocks married men, for thus sings he, Cuckoo ; Cuckoo, cuckoo, — O word of fear, Unpleasing to a married ear ! III When icicles hang by the wall.
الصفحة 319 - C'est surtout daus les sépultures de Golasecca où ce culte s'est révélé de la manière la plus complète. Fait fort curieux, très intéressant à constater, c'est que le grand développement du culte de la croix, avant la venue du Christ, semble toujours coïncider avec l'absence d'idoles et même de toute représentation d'objets vivants.
الصفحة 319 - La croix a donc été, dans la haute antiquité, bien « longtemps avant la venue de Jésus-Christ, l'emblème « sacré d'une secte religieuse qui repoussait l'idolâtrie.
الصفحة 282 - Le despotisme de la maison d'Orange, prouvé par l'Histoire. Par Karel van Ligtdal.
الصفحة 460 - Item so wat straten die nu ter tijt gemaict sijn, sal een ygelic voir sijn duer in reke houden , ende die stede wil dair twewerfs jairs een ommeganck off doen, op een boete die alsdan die stede dairtoe ordineren sal. Ende die stede wil alle straten , dair gebrec an is , doen maken , ende als sy gemaict sijn. sal een ygelic sijn straet achter ende voren in reke houden, op een boete, die alsdan die stede dairtoe ordineren sall.
الصفحة 458 - ... zelsout coopt. sal geven den gezwoeren kuermeesters voorseyt voir hoeren arbeit van elke X mudde souts i cromstert. (Vgl. C. XXVI. 34.) Item dat men genen poorter ontpoorteren en mach dan mit rechte ende mit vonnisse , ende 3) so wat poorter uutvoere om sijn broot te wynnen ende langer uutbleve dan een halff jair aftereen, die soude ontpoirtert wesen. Ende so wye dat ruymde mitter dagerhaet , die soude oeck sijn poorterscip quite (wesen). (Vgl. CI i.) Item van der poorteren kinders , die int...
الصفحة 472 - Historie, 3e dr., I, bl. 397 vg., deelt het volgende mede: »Zelfs de vooghelen, briefdraghers, worden, naar hunne doodt gedrooght, en op 't stadthuis ten toon gesteld, met uitgespreide vlerken, en met de schachten, daar 't papier in gesteeken had, aan de beenen : alsof de stadt niet min aan hun, dan Roome aan de ganzen, die 't Capitolie met waaken behielden, verplicht geweest waar. De eijghenaars ook derzelver vereerde de Magistraat met stadswaapen, eenighe duiven daarbij gevoeght en den tytel van...
الصفحة 114 - ... rocken, Het paer behoort hem toe; beswaeren u de brocken Van lecker' overvloed, verschoont uw' swacke maegh : Een' uyt-gehongerde, die mogelick van daegh 305 Van u gehandgift wordt, sal 't overschot vertieren En leven van uw' kruym; bedroeven u de gieren Die om u koortsigh bedd' den lesten adem tocht Van uw' verrotte longh van avond uyt-gekrocht Verlangen wel soo lief als uytgestelt tot mergen, 310 En achter uw' gordijn een vrolick oogh verbergen, Daer 't ander over u weemoedigh hanght en druypt,...

معلومات المراجع