صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

W O R K S

of

THOMAS SHARP, D. D.
Late ARCHDEACON of Nortbumberland, and

PREBENDARY of Durbam.

VOLUME V.

CONTAINING,

1. A Defence of the DissERTATIONS

on Elohim and Berith, Parts II, III.
II. Discourses touching the Antiquity

of the Hebrew Tongue and Character.

WESTMINSTER

LIBRARY

L O N D ON:

Printed for Robert HORSFIELD, at the Crown

in Ludgate-Street. 1763.
741,

j

305

7.1.,?

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

A

Review and Defence

OF TWO

DISSERTATIONS

CONCERNING

The ETYMOLOGY

AND

SCRIPTUR E-MEANING

Of the HEBREW Words

Elohim and Berith.

By THOMAS SHARP, D. D. Archdeacon of NORTHUMBERLAND,

And Prebendary of DURHAM.

PART II, and III. # Oceafionem dedit quorundam illiberale judicium qui fic ad“ dicti sunt certis hominibus ut diffentientem ab eis nemi

nem ferant, licet interim ipfi a toto orbe Christiano fæpe “ diffentiant.” J. Drufii de nomine Elohim Diatribe.

L O N D.ON, Printed for J. and P. KNAPton in Ludgate-Strect.

MDCCLV.

58.

.אשלחך . אמלחך For

.8

1.

63.

19. 1. admir,

[ocr errors]

19. S.

PAGE ,
IGE 19. line 12. For Babylon's read King of Babylon's,

13. For tender 1. render,
28. Note I. 5. r. in dagesh-
54.
26. For bere r. ber.

.
1. For at all r, not at all.
73

24. τ. αρμα Θεο.
80,
88. 4. r. The N. Teft. and 1. 16. s. The .
go. 5. for 7.1. 07,

14. put a comma after mucb.
197. 27. for plaint here r. plain there.
109.

25. } for purifer r. purifier.
110.
115. Note. 1. 2. r. yd, and , 4. dele mostly.
120, Note. l. 11. r. trankbant.
125. line 13. f. 702'.
136. . 21.

1.
137. line 23.
156. 24. r. corresponde.
168.

17. r. χρειωδη.
172.

27. 1. point out. 193.

22. for non r. own,

19. r. be had.
896. Note. 1. 3. for Elah r. Eleb.
208. line 23. 1. Idea. "1772, &c.
$12.
27. r. 7170.

.
220. 14. for that was r, that bas,
242.

ult. τ. μειζονος.
252. 21. 8. yet this is done,
25%. 2. dele been.

194.

113

.

[ocr errors]
[blocks in formation]

ETYMOLOGY and SCRIPTURE-MEANING

of the Hebrew Words Elohim and -Berith.

PART II.

S E C T. X.

ברית

W

HÅT my Design was in making the Objections that I

did in the Second Dissertation, , the Appendix, and Addenda to Mr Cm's, Mr Bate's, and Mr Rm's interpretation of this word, every one must see who reads what I wrote. Our Translation by Covenant had been blamed, as PART II.

B

not

« السابقةمتابعة »