صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Primum fuit spinea;
Postmodum fit aurea
Tactu sancti verticis.

Spinarum aculeos
Virtus fecit aureos
Christi passionis ;

Quæ peccatis spineos,
Mortis æternæ reos,
Adimplevit bonis.

De malis colligitur,
Et de spinis plectitur
Spinea perversis :

Sed in aurum vertitur,
Quando culpa tollitur,
Eisdem conversis.

Jesu pie, Jesu bone,

Nostro nobis in agone

Largire victoriam;

Mores nostros sic compone,

Ut perpetuæ Coronæ

Mereamur gloriam.

[blocks in formation]

stanzas in Fraser's Magazine, May, 1849, p. 530; by Dr. Whewell,

though not acknowledged as his.

This stanza was rendered thus:

'Helm on soldier's forehead shining,

Laurel, conqueror's brows entwining,

High Priest's mitre dread!

'Twas of thorns; but now, behold,
'Tis become of purest gold,

Touched by that blest head.'

XXVI. DE PASSIONE DOMINI.

ECQUIS binas columbinas

Alas dabit animæ ?

Ut in almam crucis palmam
Evolet citissime,

In quâ Jesus totus læsus,
Orbis desiderium,

Et immensus est suspensus,
Factus improperium!

Oh cor, scande; Jesu, pande
Caritatis viscera,

Et profunde me reconde
Intra sacra vulnera ;

In supernâ me cavernâ
Colloca maceriæ;
Hic viventi, quiescenti

Finis est miseriæ !

[blocks in formation]

XXVI. [Walraff,] Corolla Hymnorum, p. 16; Daniel, Thes. Hymnol. vol. ii. p. 345.-Of this graceful little poem, which, to judge from internal evidence, is of no great antiquity, I am not able to give any satisfactory account. I have only met it twice, as noted above, and in neither case with any indication of its source or age. It is certainly of a very rare perfection in its kind.

8. improperium]=convicium, derisio, and probably connected with probrum, is a word peculiar to Church Latin. It occurs several times in the Vulgate, as Rom. xv. 3; Heb. xi. 26. The verb improperare (= òveidíšeiv) is used by Petronius.

13, 14. cavernâ

maceria] He alludes to Cant. ii. 14 (Vulg.): Columba mea in foraminibus petræ, in cavernâ maceria:

O mi Deus, amor meus!
Tune pro me pateris?
Proque indigno, crucis ligno,
Jesu mi, suffigeris?

Pro latrone, Jesu bone,

Tu in crucem tolleris?

Pro peccatis meis gratis,
Vita mea, moreris?

Non sum tanti, Jesu, quanti
Amor tuus æstimat;

Heu cur ego vitam dego,
Si cor te non redamat?
Benedictus sit invictus
Amor vincens omnia;
Amor fortis, tela mortis
Reputans ut somnia.

Iste fecit, et refecit
Amor, Jesu, perditum ;
O insignis, Amor, ignis,
Cor accende frigidum!
O fac vere cor ardere,
Fac me te diligere,
Da conjungi, da defungi
Tecum, Jesu, et vivere !

[blocks in formation]

on which words St. Bernard writes (In Cant. Serm. 61): Foramina petræ, vulnera Christi. In his passer invenit sibi domum et turtur nidum, ubi reponat pullos suos in his se columba tutatur, et circumvolitantem intuetur accipitrem.

[blocks in formation]

XXVII. Clichtoveus Elucidat. Eccles. p. 30; Daniel, Thes. Hymnol. vol. i. p. 160.-'This world-famous hymn, one of the grandest in the treasury of the Latin Church, was composed by Fortunatus, on occasion of the reception of certain relics by S. Gregory of Tours and S. Radegund previously to the consecration of a church at Poitiers. It is therefore strictly and primarily a processional hymn, though very naturally afterwards adapted to Passiontide' (Neale, Medieval Hymns, p. 6, where also is to be found his own fine translation of this hymn, beginning, 'The royal banners forward go'). For other occasions of the liturgic use of this hymn, see Daniel, p. 161. He omits, however, to mention how, more than any other, it was the Crusaders' Hymn. It is only to be regretted that the text is not in a more satisfactory condition. Mention should not be omitted of another translation by Keble.

I. Clichtoveus gives a special signification to these 'standards of the Cross' insignia sacræ passionis, ut flagella, corona spinea, clavi, lancea, sunt ejus vexilla, quibus antiquum debellavit hostem, et principem hujus mundi ejecit foras. Whether he has right in this it is not very easy to decide.

[blocks in formation]

11, 12. In some Greek copies of Ps. xcv. 10 (xcvi. 10, E. V.), after the words εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, Ὁ κύριος ἐβασίλευσε, has been added and toû þúλov, evidently by a Christian hand; and the same appears in the old Latin version, where the words stood, Dicite in nationibus, Regnavit a ligno Deus. Much stress was laid on these words by some in the early Church, by Justin Martyr, by Augustine, and by others, as containing a prophetic intimation of the manner of Christ's death, and of his wors in the double sense of that word (John xii. 34).

14. purpurâ] An old expositor, Purpuram regis vocat purpureum Christi sanguinem quem in crucifixione pro nobis effudit.

20. It must be confessed that this closing line is very awkward, and some slightly different readings fail to remove the awkwardness of it.

« السابقةمتابعة »