صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

PROTECTOR

DES LITTERARISCHEN VEREINS IN STUTTGART:'

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG.

VERWALTUNG:

Präsident
Dr A. v. К e 11 e r, ordentlicher professor an der k. universität in Tübingen.

Kassier:
Kanzleirath Roller, universitäts-actuar in Tübingen.

Agent:
Fues, buchhändler in Tübingen.

GESELLSCHAFTSAUSSCHÜSS:

Professor dr В a r a c к, oberbibliothekar der kais. universitäts- und

landesbibliothek in Straßburg. .Geheimer hofrath dr Bartsch, ordentlicher professor an der g. universität in Heidelberg.

K. Cotta freiherr v. Cottendorf in Stuttgart.

Hofrath dr H e m s e n, vorsteher der k. handbibliothek in Stuttgart.

Dr Holland, professor an der k. universität in Tübingen.

Dr Klüpfel, bibliothekar an der k. universität in Tübingen.

Director dr 0. v. Klumpp in Stuttgart.

Dr K. v. M a u r e r, ordentlicher professor an der k. universität in München.

Dr Vollmer in Stuttgart.

Geheimer regierungsrath dr Waitz, ordentlicher professor an der k. universität in Berlin.

Dr Wattenbach, ordentlicher professor an der k. universität in Berlin.

Dr Zarncke, ordentlicher professor an der k. universität in Leipzig.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

GEDRUCKT PUR DEN LITTERARISCHEN VEREIN IN STUTTGART

NACH BESCHLUSS DES AUSSCHUSSES VOM NOVEMBER 1878

TÜBINGEN 1879.

[graphic][ocr errors][ocr errors]

i /. f- Цч.

Joannis Sleidani

orationes dua3,

una ad Carolina Quintum Cœsarem,

altera ad Germanise Principes omneis

ac ordines Imperii.

Nunc primum excusae,
cum praefatione, quœ paucis argumentum explicat.

Argentin».

M.D.XLnn.

Oration an alle Stende des Reichs,

Vom Römischen Nebenbaupt, im Keyserthumb erwachsen.
Durch Baptistam Lasdenum.
M.D.XLII. ,.

Oration an Keiserliche Majestät.

Von dem,

das der jetzige Religionshandel, kein menschlich, sonder

Gottes werck und wunderthat seie.

Item,

das der Eide, damit ire Majestat dem Bapst verwandt,

tyrannisch, und gar nit zu halten seie.

Durch Baptistam Lasdenum.

Mit einem vleissigen Register,

beide auff dises,

und sein vorausgangen Buchlin, Vom Römischen Nebenbaupt, etc.

intituliert, gestellet.

1544.

Sleidanns 1

« السابقةمتابعة »