De Nederlanders: een schets onzer vaderlandsche en koloniale geschiedenis

الغلاف الأمامي
Meijer & Schaafsma, 1897 - 352 من الصفحات
 

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

الصفحات المحددة

عبارات ومصطلحات مألوفة

مقاطع مشهورة

الصفحة 248 - Ik aanvaarde, wat Nederland mij aanbiedt, maar ik aanvaarde het ook alleen onder waarborging eener vrije constitutie , welke uwe vrijheid tegen volgende mogelijke misbruiken verzekert , ik aanvaarde het in het volle gevoel der verpligting, welke mij deze aanneming oplegt.
الصفحة 303 - Konings: 1°. dat die cultures niet in den weg staan aan de teelt van genoegzame voedingsmiddelen ; 2°, dat voor zoover die cultures plaats hebben op gronden, door de inlandsche bevolking voor eigen gebruik ontgonnen, de beschikking over die gronden geschiede met billijkheid en met eerbiediging van bestaande rechten en gebruiken; 3'. dat bij de verdeeling van...
الصفحة 91 - Prince, om hem in alles wat hij beveelt, weder het goddelick ofte ongoddelick, recht ofte onrecht is, onderdanich te wesen, ende als slaven te dienen: maer den Prince om d'Ondersaten wille, sonder...
الصفحة 290 - Wij hebben in uitdrukkelijken last van den Koning, om de inlandsche bevolking tegen alle willekeur te beschermen ; haar lot te verbeteren ; haar het genot van eigendom en van de vruchten van haren handenarbeid te verzekeren, en alzoo haar, zoowel als andere zijner onderdanen, in de gelukkige gevolgen zijner vaderlijke regeering te doen deelen.
الصفحة 118 - ... mannen , gelooft niet dat ik een landverrader ben ; ik heb oprecht en vroom gehandeld als een goed patriot, en die zal ik sterven!
الصفحة 245 - Oranje Boven! Holland is vrij. De bondgenooten trekken op Utrecht. De Engelschen worden geroepen. De Franschen vluchten aan alle kanten. De zee is open. De koophandel herleeft. Alle partijschap heeft opgehouden. Al het geledene is vergeeten en vergeeven. Alle de aanzienlijken komen in de regeering.
الصفحة 346 - t geloof van geen kerk ; 't Was zelf zich verworven al wat hij bezat, Hij, vader en zoon van zijn werk : Beminnelijk niet, en toch vurig bemind, Stug dikwijls, maar 't stugst in zijn buiging, Verbitterend vaak — toch vergevingsgezind Waar 't niet gold zijn heiige overtuiging.
الصفحة 296 - MH heeft den band tusschen het Huis van Oranje en het Vaderland nog hechter vastgesnoerd en dierbaarder aan mijn hart gemaakt.
الصفحة 150 - Een récht-geaard standvastig man Voelt door geen dreigend oog van een vergramd tiran , Geen drift eens volks , dat hem tot euvel lokt , Zijn vasten geest geschokt ." — 150 Holland en Zeeland (zonder vermelding van redenen; wél het niet ongewone , maar op zich zélf niets zeggende : „Overwogen hebbende hetgeen ter materie dienende is" ) . JOHAN DE WIT T kwam ( 20 Aug.

معلومات المراجع