صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

INDEX OF POEMS.

Ad perennis vitæ fontem mens

sitivit avida, 296
Eterna Christi munera, 187
Æterne rerum Conditor, 220
Alpha et 2, magne Deus, 304
Apparebit repentina dies magna
Domini, 267

Arx firma Deus noster est, 237
Astant angelorum chori, 302
Cœlum gaude, terra plaude, 96
Credere quid dubitem fieri quod
posse probatur, 283
Crux ave benedicta, 278
Crux benedicta nitet, Dominus
quâ carne pependit, 113
Cùm me tenent fallacia, 218
Cùm revolvo toto corde, 263
Cùm sit omnis homo foenum,
239

Cur mundus militat sub vanâ
gloriâ, 246

Desere jam, anima, lectulum
soporis, 117

Deus homo, Rex cœlorum, 256
Dies iræ, dies illa, 272
Ecce dies celebris, 144
Ecquis binas columbinas, 133
Eheu! eheu! mundi vita, 210
Eheu! quid homines sumus,

252

Est locus ex omni medium quem
credimus orbe, 181

Gravi me terrore pulsas, vitæ
dies ultima, 259
Hæc est dies triumphalis, 138
Hic breve vivitur, hic breve plan-
gitur, hic breve fletur, 285
Hic est qui, carnis intrans erga-
stula nostræ, 100

Heri mundus exultavit, 189
Heu! quid jaces stabulo, 101
Jam mæsta quiesce querela, 280
Jesu dulcis memoria, 224
Jesus mel est in cordibus, 227
Jucundare, plebs fidelis, 60
Lux jucunda, lux insignis, 173
Majestati sacrosanctæ, 104
Mortis portis fractis, fortis, 140
Mundi renovatio, 136

Nocte quâdam, viâ fessus, 197
O ter fœcundas, o ter jucundas,
103

Omnis mundi creatura, 241
Ornârunt terram germina, 235
Pax concordat universa, 185
Pone luctum, Magdalena, 142
Præcursoris et Baptistæ, 87
Psallat chorus corde mundo, 66
Puer natus in Bethlehem, 93
Quàm despectus, quàm dejec-
tus, 126

Quàm dilecta tabernacula, 203
Quantum hamum caritas tibi
præsentavit, 129

[blocks in formation]

I.

NOTES ON THE PARABLES OF OUR LORD. Third Edition. 12s.

II.

NOTES ON THE MIRACLES OF OUR LORD. Second Edition.

128.

III.

EXPOSITION OF

THE SERMON ON THE

MOUNT, drawn from the Writings of St. Augustine, with Observations. 3s. 6d.

IV.

HULSEAN LECTURES for 1845 and 1846, being
1. The fitness of Holy Scripture for unfolding the
spiritual life of men.

2. Christ the Desire of all Nations, or, The un-
conscious Prophecies of Heathendom.
In one Volume. Second Edition.

V.

78. 6d.

FIVE SERMONS preached before the UNIVERSITY of Cambridge in January 1843. 2s. 6d.

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »