من داخل الكتاب

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

طبعات أخرى - عرض جميع المقتطفات

مقاطع مشهورة

الصفحة 302 - Hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum, omnis te exempli documenta in illustri posita monumento intueri ; inde tibi tuaeque reipublicae quod imitere capias : inde foedum inceptu, foedum exitu, quod vites.
الصفحة 121 - Equidem hic, si quando alias in reconditis scripturae mysteriis, sobrie multaque cum moderatione philosophandum; adbibita etiam multa cautione, ne aut cogitatio aut lingua ultra procédât, quam verbi Dei fines se protendunt. Quomodo enim immensam Dei essentiam ad suum modulum mens humana definiat, quae nondum statuere certo potuit quale sit solis corpus, quod tarnen oculis quotidie conspicitur? Imo vero, quomodo proprio ductu ad Dei usque eubstantiam excutiendam penetret, quae suam ipsius minime...
الصفحة 117 - Si quis dixerit, amissa per peccatum gratia simul et fidem semper amitti, aut fidem, quae remanet, non esse veram fidem, licet non sit viva; aut eum, qui fidem sine caritate habet, non esse christianum: as — 29.
الصفحة 116 - Augustinus etiam de fidei nomine hoc modo admonet lectorem et docet, in scripturis nomen fidei accipi, non pro notitia, qualis est in impiis, sed pro fiducia, quae consolatur et erigit perterrefactas mentes.
الصفحة 90 - Pietatem voco coniunctam cum amore Dei reverentiam quam bencficiorum eius notitia conciliat." (Institutes I, 2, 1 ; OS III, p. 35.) * "Nunc justa fidei definitio nobis constabit si dicamus esse divinae erga nos benevolentiae firmam certamque cognitionem, quae gratuitae in Christo promissionis veritate fundata, per Spiritum sanctum et revelatur mentibus nostris et cordibus obsignatur.
الصفحة 113 - credos : crede ut intelligas. Breviter dico , quomodo utrumque sine controversia accipiamus. »Intellige ut credas verbum meum: crede ut intelligas verbum Dei", t.
الصفحة 120 - Lasset uns aber rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus, von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt ist
الصفحة 90 - In summa, vere fidelis non est nisi qui solida persuasione Deum sibi propitium benevolumque patrem esse persuasus, de ejus benignitate omnia sibi pollicetur: nisi qui divinae erga se benevolentiae promissionibus fretus, indubitatam salutis expectationem praesumit.
الصفحة 117 - ... et in hoc articulo sita sunt et consistunt omnia quae contra Papam, diabolum et Universum mundum in vita nostra docemus, testamur et agimus.
الصفحة 112 - Haec dixerim , ut fidem tuam ad amorem intelligentiae cohorter, »ad quam ratio vera perducit, et cui fides animum praeparat", t.

معلومات المراجع