صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

się nie udało domyśleć, w czem myłka polega i jak ją sprostować należy, jak niemniej przy myłkach widocznych w oryginałach, kładziemy znak (s) = sic.

Ustępy zniszczone lub nieczytelne w skutek uszkodzenia dokumentu, o ile takowe przywracamy na domysł lub wedle znanych formuł, ujęte są w klamry [ ], zaś wyrazy widocznie przez nieuwagę pisarza w tekscie dokumentu lub w kopii opuszczone, jeśli je uzupełniamy, zaznaczamy nawiasami ).

Do objaśnień topograficznych używaliśmy tychże samych co i dawniej wykazów, mianowicie: Tabelli miast, wsi i osad królestwa polskiego z r. 1827, oraz Skorowidza wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi z r. 1855. Dostrzegliśmy jednak, że tabela królestwa polskiego nie jest dokładną, że wiele istnieje wsi, widocznych na dokładniejszych mapach, które w tabeli są opuszczone. W obec tego nie możemy taić obawy, iż może nieraz oznaczyliśmy w objaśnieniach topograficznych jakąś miescowość jako nieistniejącą, nie znalazłszy jej w tabeli królestwa polskiego, chociaż ona istnieje po dziśdzień; niepodobnem przecież było, iżbyśmy za każdą taką miejscowością przeglądali szczegółowo całą mapę Małopolski, gdy w dokumentach podawane są miejscowości najczęściej bez bliższego oznaczenia, gdzie takowe leżą. Innych jeszcze usterek w objaśnieniach topograficznych ustrzedz się dziś niepodobna. Wiadomo, że niektóre miejscowości różnemi czasy zmieniały swe nazwy. Dawne wykazy poborowe mieszczą wiele takich miejscowości, które mają podwójną nazwę, n. p. Piotrowice seu Ławy, Swinarsko małe alias Mała wieś, Sasinowa wola alias Czaryska i t. p. Jedna z tych nazw jest starsza, druga młodsza; z biegiem czasu nazwa zazwyczaj starsza wychodzi zupełnie z używania i pozostaje tylko młodsza. Gdy wykazy nasze i tabele topograficzne, mają na celu jedynie użytek praktyczny, nie zapuszczają się bynajmniej w geografiję historyczną, i podają miejscowości tylko wedle nazw dziś bę. dących w użyciu, w przywilejach zaś średniowiecznych znowu tylko nazwy dawniejsze się przechowały, przeto nieraz zdarzyć się może, iż miejscowość jaka oznaczoną zostanie jako nieistniejąca, chociaż ona istnieje po dziśdzień jeno pod zmienioną nazwą. Tabela Kniego ułożona dla Szląska w r. 1845, od lat czterdziestu napróżno wyczekuje naśladowców u nas.

Przy każdym dokumencie podajemy, czy tekst zdjęty jest z oryginału, czy z kopii, i zkąd pochodzi. Gdzie tej ostatniej wiadomości brak, domyślać się należy, iż właściciel dokumentu nie życzył sobie, by to żródło do publicznej wiadomości podawać.

Kilka dokumentów, które zapóźno doszły rąk naszych, byśmy je mogli w chronologicznym zamieścić porządku, podajemy w dodatkach.

Druk tomu następnego, obejmującego akta od r. 1333 do 1386, bezzwłocznie się rozpocznie.

Kończymy, składając niniejszem winne podziękowanie wszystkim tym, którzy tak życzliwie niniejsze wydawnictwo popierać raczyli.

Kraków, 1

czerwca 1886.

Wydawca.

WYKAZ CHRONOLOGICZNY DOKUMENTÓW

w niniejszym tomie zawartych.

4

8

I 2

CCCLXXII. 1153.

Ioannes archiepiscopus Gnesnensis monasterium

Cisterciensium in villa Bzeźnica erigit et dotat CCCLXXIII. 1161. die 21. m. Maii, in Łęczyca.

Boleslaus dictus Crispus dux Poloniae et Henricus dux Sandomiriae ecclesiam ad s. Mariam in Czerwińsk

bonis quibusdam dotant . CCCLXXIV. (1174/76).

Ioannes archiepiscopus Gnesnensis et Gedco episcopus Cracoviensis monasterio Cisterciensium Andreo

viensi dotem assignant CCCLXXV. 1198.

Monachus s. Resurrectionis ecclesiae patriarcha recenset bona et immunitates, quibus monasterium Sepulcri Dominici Miechoviense a ducibus et proceribus

Poloniae est dotatum . CCCLXXVI. (1198).

Album patriarchale complectens nomina benefac

torum monasterii Miechoviensis Sepulcri Dominici . CCCLXXVII. 1208. die 14. m. Octobris, Ferentini.

Innocentius III. P. M. immunitates monasterio
Miechoviensi a Casimiro duce Poloniae impertitas, ratas

esse iubet.
CCCLXXVIII. 1208. die 14. m. Octobris, Ferentini.

Innocentius III. P. M. coenobium Miechoviense
Dominici Sepulcri sub sedis apostolicae protectionem

suscipit
CCCLXXIX. 1208. die 14. m. Octobris, Ferentini.

Innocentius III, P. M. emptionem salis cuiusdam a G. canonico monasterii Miechoviensis ad opus eius

dem monasterii factam, ratam esse iubet . CCCLXXX. 1210.

Vincentius episcopus Cracoviensis privilegia monasterii Cisterciensium Andreoviensis vetustate sumpta, renovat

16

18

19

19

con

20

24

25

25

26

27

28

CCCLXXXI. 1210. exeunte mense lulio, in synodo Boricoviae habito.

Slavossius quidam donationem praedii Slawoszów

monasterio Buscensi iam pridem factam, renovat . CCCLXXXII. 120. die 10 m. Maii, Laterani.

Innocentius III. P. M. donationem quarundam decimarum a Fulcone episcopo Cracoviensi monasterio

Buscensi factam, ratam esse iubet . . CCCLXXXIII. 1214. die 15. m. Augusti, Cracoviae.

Vincentius episcopus Cracoviensis, monasterio

Miechoviensi decimam villae dictae Swiniarowo confert CCCLXXXIV. 1217.

Lestco dux Poloniae tabernam quandam in villa

Cyrzyny monasterio Miechoviensi confert. CCCLXXXV. 1220. die 25. m. Decembris, Cracoviae.

Ivo episcopus Cracoviensis, donationem decimamarum quarundam ab antecessoribus suis monasterio Mstoviensi canonicorum regularium ordinis b. Augus

tini factam, ratam esse iubet. CCCLXXXVI. 1221. die 24. m. Aprilis.

Vincentius archiepiscopus Gnesnensis renovat donationem quarundam decimarum a Ioanne archiepiscopo Gnesnensi monasterio Cisterciensium Andréo

viensi factam CCCLXXXVII. (1223).

Lestco dux Poloniae Christiano episcopo Prussiae

praedium Maly ninów confert. CCCLXXXVIII. 1223. die 24. m. Novembris, Laterani.

Honorius III. P. M. iudicibus mandat, ut de S.

canonico Sandomiriensi inquirant CCCLXXXIX. 1224. die 22. m. Septembris, in Prądów.

Lestco dux Cracoviae monasterio Suleioviensi

ordinis Cisterciensium hereditatem Łęczno confert
CCCXC. 1225. die 24. m. Iunii, Reate.

Honorius III. P. M. priori et fratribus Dominici
Sepulcri indulget, ut liceat eis generalis tempore inter-

dicti divina officia celebrare
CCCXCI. 1227. die 21. m. Octobris, in Zwierzchów.

Ioannes scholasticus, procurator Gunteri episcopi
Plocensis, cum praeposito Miechoviensi de villis Góra,

Suchodół et Krampsko paciscitur
CCCXCII. 1227. die 21. m. Octobris, in Zwierzchów.

Gunterus episcopus Plocensis pactum a loanne
scholastico, procuratore suo cum praeposito Miecho-
viensi de villis Góra, Suchodol et Krampsko initum,

assensu suo comprobat . . CCCXCIII. 1227. die 6. m. Decembris, Cracoviae.

Grimislava ducissa Poloniae coenobio Cistercien

sium Suleioviensi castores in Auvio Pilica confert.. CCCXCIV. 1228. die 6. m. Maii, Romae.

Gregorius IX. P. M. iudicibus mandat, ut inter praepositum Miechoviensem et abbatem monasterii de Mogila de villa Krzesławice litem dirimant

29

31

32

33

.

34

36

37

38

38

40

40

41

S.

45

45

46

CCCXCV. 1228. die 12. m. Maii, in Skaryszów.

Grimislava ducissa Sandomiriae testatur, Sulislavam relictam Martini, dimidiam partem villae Dzierz

kówek militibus quibusdam vendidisse. CCCXCVI. 1228. die 19. m. Augusti, Perusii.

Gregorius IX. P. M. pactum a praeposito monasterij Miechoviensis cum episcopo Plocensi de villis

Góra, Suchodół et Krampsko initum, ratum esse iubet CCCXCVII. 1229.

Vislaus decanus ecclesiae cathedralis Cracoviensis testatur, comitem Zementam dimidiam partem villae

Uniejów monasterio Miechoviensi contulisse. CCCXCVIII. 1229. die 19. m. Iunii, Perusii.

Gregorius IX. P. M. recenset possessiones et im

munitates monasterii Cisterciensium Suleioviensis CCCXCIX. 1230. in Gombin.

Boleslaus filius Conradi, dux Sandomiriae, eccle-
siae Lagoviensi ad Mariam rusticum quemdam

restituit
CCCC. 1230. die 23. m. Octobris, in Novo castro.

Marcus palatinus et Clemens castellanus Craco-
vienses testantur, Vitum militem hereditatem suam

Jaksice monasterio Miechoviensi dono dedisse CCCCI. 1230. die 18. m. Novembris, in Skaryszów.

Nobilis quidam lacobus coenobio Miechoviensi

villam Dzierzkówek confert CCCCII. 1232. die 12. m. Aprilis, prope Łowicz.

Conradus dux Masoviae, donationem alvei salis in Bochnia et villarum Chudaczewo necnon Radgoszyce, a Vladislao dicto Loripede, duce Cracoviae et

Poloniae, domino Virbentae factam, ratam esse iubet CCCCIII. 1232. die 5 m. Maii, in colloquio in Miedzna habito.

Boleslaus filius Conradi, dux Sandomiriae, homines Bielowice dictos, ad castellaniam Wolboriensem

pertinentes, ecclesiae Wladislaviensi restituit . . CCCCIV. 1232. die 9. m. Septembris.

Pacoslaus dictus Senior monasterio Miechoviensi

villam Udorz confert . CCCCV. 1232. die 2. m. Octobris, Opoliae.

Henricus dux Cracoviae et Slesiae, libertates et immunitates a ducibus Poloniae Boleslao et Mescone,

monasterio Miechoviensi concessas, ratas esse iubet CCCCVI. 1232. die 31. m. Octobris, prope Skaryszów.

Henricus dux Slesiae et Cracoviae testatur, comitem Pacoslaum filium Lassotae monasterio Miechoviensi

villam Udorz contulisse CCCCVII. 1233. mense Februario, in Skaryszów.

Pacoslaus palatinus Sandomiriensis testatur, Sulislaum canonicum Sandomiriensem partem hereditatis in

villa Dzierzkówek monasterio Miechoviensi vendidisse CCCCVIII. 1233. die 3. m. Maii, in Piotrków.

Conradus dux Cracoviae et Masoviae privilegium a Lestcone dicto Albo duce Poloniae, monaste

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

с

« السابقةمتابعة »