صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

53

54

55

56

57

57

[ocr errors]

rio Cisterciensium Suleioviensi a. 1224. impertitum,

ratum facit CCCCIX. 1234. Cracoviae.

Henricus dux Cracoviae et Silesiae commutationem villarum Mirów et Łubnice a Clemente castellano de Recen cum milite Ivone factam, assensu suo com

probat CCCCX. 1234. die 11. m. Maii, Cracoviae.

Monasterium de Wąchock cum monasterio Miechoviensi decimas villarum Mechorech et Wielice de

cimis villarum Łęczno et Modrzany commutat . CCCCXI. 1234. die 3. m. Iunii, Reate.

Gregorius IX. P. M. donationem redituum ex villis quibusdam a Fulcone archiepiscopo Gnesnensi monasterio Cisterciensium Suleioviensi factam, ratam

esse iubet CCCCXII. 1235. die 6. m. lunii, in Skała.

Boleslaus dux Sandomiriae testatur, Boguslaum de Dzierzkówek et fratres suos Adalbertum et loannem, hereditatem suam in Dzierzkówek monasterio Miecho

viensi vendidisse CCCCXIII. 1235. die 5. m. Octobris, Cracoviae.

Gumbertus archidiaconus Cracoviensis coenobio

Cisterciensium de Wąchock villam Blonie confert.
CCCCXIV. 1237.

Boleslaus dux Masoviae testatur, Bogussam de
Błotnica monasterio Miechoviensi hereditatem Swier-

kowice vendidisse. CCCCXV. 1239.

Thomas episcopus Vratislaviensis hospitale in Nisa
Heidenrico praeposito Miechoviensi gubernandum com-

mittit
CCCCXVI. 1239. die 8. m. Maii, Cracoviae.

W. relicta comitis Marconis palatini Cracoviensis, monasterio Cisterciensium Ludimiriensi villam Droginia

cum capella confert CCCCXVII. 1239. die 9. m. Iulii, in Przedborz:

Boleslaus filius Lestconis, dux Sandomiriae, testatur, Fulconem archiepiscopum Gnesnensem villam

Kępino monasterio Cisterciensium Suleioviensi contulisse CCCCXVIII. 1241. mense Novembri, in Przedborz.

Conradus dux Cracoviae et Lanciciae monasterio sanctimonialium ordinis b. Benedicti de Staniątki, par

tem villae Bogumilów confert. CCCCXIX. 1242. Cracoviae.

Conradus dux Cracoviae, Lanciciae, Cuiaviae et
Masoviae refert possessiones et immunitates monasterii

sanctimonialium ordinis b. Benedicti de Staniątki . CCCCXX. 1242. mense Maio.

Conradus dux Cracoviae et Lanciciae fines villa

rum Lubotyń et Barkowice terminare iubet. CCCCXXI. 1242. die 30. m. Iulii, in Kalina.

Conradus dux Cracoviae et Lanciciae limitationem

59

60

61

62

63

63

67

68

69

69

71

73

75

villae Mszczęcin, monasterii Miechoviensis propriae,

a duce Henrico factam, assensu suo comprobat CCCCXXII. 1243.

Conradus dux Cracoviae et Lanciciae libertates et immunitates monasterio Miechoviensi a ducibus Mescone

et Boleslao concessas, renovat et auget.. CCCCXXIII. 1243. die 5. m. Augusti, in colloquio ad Miravam habito.

Conradus dux Cracoviae et Lanciciae refert pos-
sessiones et libertates monasterii sanctimonialium de

Staniątki.
CCCCXXIV. 1244. die 1. m. Martii, in Korczyn.

Boleslaus dictus Pudicus, dux Cracoviae et San-
domiriae, cum Svantopelcone herede de Żelichów mel-

lificia commutat CCCCXXV. 1244. die 30. m. Martii, Cracoviae.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae fideli suo servitori Henrico scultetiam in villa Podoliniec

confert .
CCCCXXVI. 1245. die 15. m. Iulii, Lugduni.

Innocentius IV. P. M. decanis Wratislaviensi et
Cracoviensi mandat, ut pactionem factam a praeposito
Miechoviensi cum abbate Mogilensi de villa Krzeslawice,

observari faciant
CCCCXXVII. 1245. die 29. m. Novembris, in Murzynowo.

Conradus dux Lanciciae donationem villae Chotla a quodam milite Budislao coenobio Miechoviensi fac

tam, ratam esse iubet.. CCCCXXVIII. 1247. die 23. m. Ianuarii, Lugduni.

Innocentius IV. P. M. episcopo et decano Wratislaviensibus mandat, ut villam Krzeslawice monasterio

Miechoviensi restitui curent CCCCXXIX. 1248. in Zachawa.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, merita fratris Virbentae remuneraturus, monasterio sanctimonialium de Staniątki caldarium unum in Bochnia

confert. CCCCXXX. 1249. die 17. m. Februarii, Lugduni.

Innocentius IV. P. M. cavet, ne subventio a praeposito et fratribus monasteriorum de Miechovia et Glogovia in subsidium Terrae sanctae data, eisdem fratribus

praeiudicet CCCCXXXI. 1250. die 3 m. Iunii.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, comiti
Clementi palatino Cracoviensi venandi castores in villis

Brzegi, Branice et Ruszcza dat facultatem
CCCCXXXII. 1250. die 16. m. Iulii, Cracoviae.

Archiepiscopus Gnesnensis et episcopi Cracoviensis, Wratislaviensis necnon Lubusensis bullam quandam

Innocentii IV. P. M. de anno 1249. transcribunt CCCCXXXIII. 1250. die 3. m. Octobris.

Theodoricus abbas monasterii Cisterciensium Coprivnicensis cum abbate monasterii Andreoviensis villam Wszeborzyce parte villae Blonie commutat

[blocks in formation]

84

85

85

86

87

[ocr errors]

87

.

CCCCXXXIV. 1251. die 5. m. Februarii, in Bochnia.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, venditionem villae Łącko a comite Wierzgone monasterio

Miechoviensi factam, ratam esse iubet CCCCXXXV. 1251. die u. m. Aprilis, Lugduni.

Innocentius IV. P. M. monasterio Miechoviensi

indulgentias quasdam largitur CCCCXXXVI. 1252. Cracoviae.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, comiti
Clementi de Ruszcza, palatino Cracoviensi, varias im-

munitates largitur CCCCXXXVII. 1252. die 16. m. Ianuarii, Perusii.

Innocentius IV. P. M. coenobium sanctimonialium ordinis s. Benedicti de Staniątki sub apostolicam sus

cipit protectionem CCCCXXXVIII. 1252. die 22. m. Novembris, Perusii.

Innocentius IV. P. M. donationem villae Łącko a Wierzgone de Sandecz fratribus Dominici Sepulcri

factam, ratam esse iubet CCCCXXXIX. 1253. die 27. m. Februarii, in Korczyn.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, Nicolao
filio Volcmari et sociis eius civitatem Bochnia iure

Teutonico Vratislaviensi locandam confert
CCCCXL. 1253. die 9. m. Aprilis, in Osiek.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, Woli-
miro episcopo Wladislaviensi locandi civitatem in cas-

tellania Lagoviensi iure Teutonico, potestatem tribuit CCCCXLI. 1253. die 17. m. Aprilis, Perusii.

Innocentius IV. P. M. monasterium sanctimonialium ordinis b. Benedicti de Staniątki, sub sedis

apostolicae protectionem suscipit CCCCXLII. 1253. die 4. m. Iunii, Assisii.

Innocentius IV. P. M. coenobium Praemonstratensium de Krzyżanowice sub sedis apostolicae pro

tectionem suscipit CCCCXLIII. 1254.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae ecclesiae
Cracoviensi ad s. Michaelem castores in lacu quodam

eiusdem ecclesiae proprio, confert CCCCXLIV. 1254. die 3. m. Augusti, Anagniae.

Innocentius IV. P. M. sorori Salomeae ordinis s. Damiani indulget, ut villas, quascunque sibi Boleslaum ducem Cracoviae et Sandomiriae relinquere

contingat, obtinere possit. CCCCXLV. 1255.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae Cosmae militi silvam ad rivum Uszwa sitam, colonis frequen

tandam confert CCCCXLVI. 1255. die 18. m. Aprilis, in Zawichost.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae hospitale monasterii sanctimonialium ordinis S. Damiani in Zawichost possessionibus quibusdam et reditibus dotat

91

92

94

97

98

98

99

ΙΟΙ

102

103

104

105

106

108

CCCCXLVII. 1255. die 9. m. Iunii, in Bochnia.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae cum mo-
nasterio Miechoviensi partem villae Nieszkowa villa

Biczyce commutat
CCCCXLVIII. 1255. die 14. m. Septembris, in Osiek.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, Falconi

militi, filio Dirsconis, villam Bossowice confert CCCCXLIX. 1256. die 4. m. Februarii, in Obrazów.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, immu-
nitates a ducibus Kazimiro et Lestcone monasterio

Miechoviensi concessas, renovat et auget.
CCCCL. 1256. die 8. m. Septembris , in Zawichost.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae monaste

rio Miechoviensi castores in villa Swirczewice confert CCCCLI. 1256. die 14. m. Septembris, in Zawichost.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae incolis villae Krampsko, monasterii Miechoviensis propriae,

varias immunitates largitur . CCCCLII. 1257. die 2. m. Martii, in Korczyn.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae coniugi

suae Kunegundi terram Sandecensem confert CCCCLIII. 1257. die 24. m. Iunii, in Czeladź.

Wladislaus dux Opoliensis Henrico praeposito
Miechoviensi locandi villas Chorzów et Białobrzezie

iure Teutonico facultatem tribuit . CCCCLIV. 1258. die 9. m. Septembris, in Zawichost.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, inter Sventoslaum, Simonem et Chvalibogum milites et Ludimilam relictam Bogusae, palatini Lanciciensis, de

villis quibusdam litem dirimit . CCCCLV. 1259. die 9. m. Maii, Cracoviae.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae incolis villae Miechów, monasterii Miechoviensis propriae, va

rias immunitates largitur CCCCLVI. 1260. Cracoviae.

Radoslava relicta comitis Clementis, filiae suae
Wisenegae, magistrae sanctimonialium de Staniątki,

dimidiam partem villae Uszew confert . CCCCLVII. 1260.

Litterae abbatis cuiusdam ad abbatem Welegradensem de provinciis Cracoviensi et Sandomiriensi a Tar

taris depopulatis CCCCLVIII. 1260. die 13. m. Aprilis, Cracoviae.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, monas

terio Miechoviensi teloneum in villa Chelm confert CCCCLIX. 1260. die 2. m. Decembris, in Przedborz.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae testatur,
Nicolaum filium loannis lanussio archiepiscopo Gne-

snensi villam Garno contulisse CCCCLX. 1262. die 9. m. Iunii, Viterbii.

Urbanus IV. P. M. immunitates quasdam fratrum ecclesiae Dominici Sepulcri Ierosolymitani, ordinis b. Augustini, ratas esse iubet

109

IIO

III

II2

113

113

114

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

.

CCCCLXI. 1262. die 26. m. Septembris, apud Montem Flasconem.

Urbanus IV. P. M. fratres monasterii Miechoviensis a sententiis excommunicationis aut interdicti quarumlibet ecclesiasticarum personarum liberos facit

et immunes CCCCLXII. 1262. die 26. m. Septembris, apud Montem Flasconem.

Urbanus IV. P. M. fratribus monasterii Miechoviensis indulget, ut in ecclesiis suis per Poloniam constitutis, in quibus ius patronatus habent, per fratres

suos deserviri facere possint CCCCLXIII. 1262. die 27. m. Septembris, apud Montem Flasconem.

Urbanus IV. P. M. praeposito et fratribus monasterii Miechoviensis sepeliendi tempore generalis interdicti corpora illorum, qui apud ipsos sepulturam ele

gerint, dat facultatem CCCCLXIV. 1262. die 2. m. Octobris, apud montem Flasconem.

Urbanus IV. P. M. praeposito et fratribus monasterii Miechoviensis indulget, ut dicimas de quibusdam

villis libere percipere possint CCCCLXV. 1262. die 2. m. Octobris, apud Montem Flasconem.

Urbanus IV. P. M. praeposito et fratribus monasterii Miechoviensis habendi altare portatile concedit

facultatem CCCCLXVI. 1262. die 2. m. Octobris, apud Montem Flacsonem.

Urbanus IV. P. M. donationem hospitalis de Nissa ab episcopo Wratislaviensi praeposito et fratribus mo

nasterii Miechoviensis factam , ratam esse iubet . CCCCLXVII. 1262. die 4. m. Octobris, apud Montem Flasconem.

Urbanus IV. P. M. archiepiscopo Gnesnensi mandat, ut Boleslaum ducem Cracoviensem ad restituendum monasterio Miechoviensi molendinum quoddam

compellat. CCCCLXVIII. 1262. die 4. m. Novembris, apud Urbem veterem.

Urbanus IV. P. M. fratres Dominici Sepulcri de Miechów a iurisdictione quorumvis archiepiscoporum, praelatorum et capitulorum liberos facit et nonnisi iurisdictioni patriarchae Ierosolymitani subiectos esse

vult . . CCCCLXIX. 1262. die 4. m. Novembris, apud Urbem veterem.

Urbanus IV. P. M. fratribus Dominici Sepulcri Ierosolymitani indulget, ne ad exhibitionem procurationum archiepiscopis, episcopis, ecclesiarum praelatis seu legatis et nuntiis sedis apostolicae faciendam, te

neantur
CCCCLXX. 1263. die 27. m. Iunii, Cracoviae.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae testatur,
Radslavam relictam comitis Clementis, dimidiam partem

hereditatis Uszew coenobio Olobocensi contulisse CCCCLXXI. 1264. die 10. m. Maii, Cracoviae.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, ecclesiae
Cracoviensi ad s. Michaelem quinque marcas annuas

de civitate Cracoviensi assignat CCCCLXXII. 1264. die 15. m. Maii, Cracoviae.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, monas

119

I 20

I 21

[ocr errors]

I 22

[ocr errors]

123

« السابقةمتابعة »