صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

.

terio Miechoviensi locandi villam Skaryszów iure Teu-
tonico dat potestatem

124 CCCCLXXIII. 1264. die 18. m. Iulii, in Osiek.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae Nicolao filio Barthconis advocatiam in civitate Połaniec confert

125 CCCCLXXIV. 1268. die 4. m. Iunii, in Korczyn.

Kunegundis ducissa Cracoviae et Sandomiriae, enucleat immunitates et servitia incolarum villae Stary Sącz .

127 CCCCLXXV. 1268. die 4. m. Iunii, in Korczyn.

Kunegundis ducissa Cracoviae et Sandomiriae,

cuidam Pyschoni scultetiam in villa Stary Sącz confert 128 CCCCLXXVI. 1270. Sandomiriae.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae incolis villarum monasterii Benedictinorum de Calvo monte amplissimas immunitates largitur

129 CCCCLXXVII. 1271. die 8. m. Maii, Cracoviae.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae villis quibusdam monasterii Cisterciensium de Wąchocko propriis, ius Teutonicum Szredense confert

130 CCCCLXXVIII. 1273. in Chorzewa.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, fontem salis in Bochnia, casu dilapsum, abbati monasterii Cisterciensium de Wąchock reficiendum confert

131 CCCCLXXIX. 1273. die 24. m. Decembris, in Małogoszcz.

Kunegundis ducissa Cracoviae et Sandomiriae, duo molendina in villa Podegrodzie ad fluvios Dunajec

et Słona sita , Michaeli advocato Sandecensi vendit 132 CCCCLXXX. 1274. die 8. m. Maii.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae testatur,
Mistigneum filium Pacoslai senis, villam Pękoslawice

monasterio de Wąchock XLVI marcis vendidisse . . CCCCLXXXI. 1275. die 11. m. Iunii, in Stobnica.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, monasterium Cisterciensium de Wąchock amplissimis munit

libertatibus, possessionesque eiusdem monasterii refert 135 CCCCLXXXII. 1276. die 30. m. Martii, in Korczyn.

Kunegundis ducissa Cracoviae et Sandomiriae, villam Gołkowice Henrico Scik et Henrico dicto de s. Ladislao iure Teutonico locandam confert

138 CCCCLXXXIII. 1277. die 6. m. Octobris, Cracoviae.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, sortem quandam et tabernam in villa Przesławice monasterio Miechoviensi restituit

140 CCCCLXXXIV. 1278. die 11. m. Maii, Cracoviae.

Sbroslaus canonicus Cracoviensis et Vratislaviensis monasterio Miechoviensi villam Szczepanowice confert

140 CCCCLXXXV. 1278. die 18. m. Iunii, Cracoviae.

Boleslaus dux Cracoviae et Sandomiriae, praeposito monasterii Mstoviensis, ordinis S. Augustini, locandi civitatem Mstów iure Teutonico Novifori dat potestatem

142

[ocr errors]

133

.

.

.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CCCCLXXXVI. 1279. die 1. m. Julii, Budae.

Philippus episcopus Firmanus, legatus aposto

licus, possessiones monasterii de Koprzywnica refert CCCCLXXXVII. 1280. die 6. m. Iulii, in Sacz.

Kunegundis relicta Boleslai ducis Cracoviae
et Sandomiriae, domina Sandecensis, monasterium
sanctimonialium ordinis s. Clarae in civitate Stary

Sącz erigit et dotat.
CCCCLXXXVIII. 1280. die 19. m. Octobris, in castro Strigoniensi.

Philippus episcopus Firmanus, privilegium a
Boleslao duce Cracoviae et Sandomiriae, monasterio
Cisterciensium de Wąchock anno 1249. impertitum,

ratum facit
CCCCLXXXIX. 1280. die 19. m. Octobris, in castro Strigoniensi.

Philippus episcopus Firmanus, privilegium a
Boleslao duce Cracoviae et Sandomiriae monasterio
Cisterciensium de Wąchock anno 1275. impertitum,

ratum facit.
CCCCXC. 1280. die 31. m. Octobris, in Czechów.

Lestco dux Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae
spondet Kunegundi, relictae ducis Boleslai, sese

statum eiusdem ducissae nullo modo turbaturum CCCCXCI. 1281. die 2. m. Ianuarii, in Sącz.

Paulus episcopus Cracoviensis Kunegundi re-
lictae ducis Boleslai, in negotiis cum Lestcone duce
Cracoviae et Sandomiriae ordinandis, opem ferre

promittit.
CCCCXCII. 1281. die 7. m. Maii, apud Urbem veterem.

Martinus IV. P. M. praeposito monasterii Se-
pulcri Dominici de Miechów indulget, ut ad correc-
tionem excessuum fratrum et conversorum monasterii
sui, non obstante frivola appelatione eorum, proce-

dere possit CCCCXCIII. 1281. die 11. m. Maii, apud Urbem veterem.

Martinus IV. P. M. libertatates et immunitates monasterio Sepulcri Dominici de Miechów a Romanis pontificibus et a principibus concessas, ratas esse

iubet CCCCXCIV. 1281. die 11. m. Maii, apud Urbem veterem.

Martinus IV. P. M. praeposito et fratribus monasterii Sepulcri Dominici de Miechów indulget, ut privilegiis et indulgentiis a Romanis pontificibus obtentis, quibus praedecessores eorum propter simplicitatem et ignorantiam retroactis temporibus usi

non fuerint, abhinc uti possint CCCCXCV. 1283. die 17. m. Aprilis, in Osiek.

Lestco dux Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae monasterio Cisterciensium de Koprzywnica milita

rem confert libertatem
CCCCXCVI. 1283. die 5. m. Iulii, apud Urbem veterem.

Martinus IV. P. M. dotationem monasterii
sanctimonialium ordinis s. Clarae Sandecensis, a Ku-
negundi relicta ducis Boleslai factam, ratam
iubet

151

152

152

153

.

esse

153

161

[ocr errors]

163

.

CCCCXCVII. 1284. die 22. m. Ianuarii, in Osiek.

Lestco dux Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae, libertates et immunitates a praedecessoribus suis monasterio Cisterciensium de Koprzywnica concessas, refert et renovat

154 CCCCXCVIII. 1284. die 22. m. Ianuarii, in Oiek.

Lestco dux Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae, libertates et immunitates a duce Boleslao monasterio

Cisterciensium de Wąchock concessas, ratas esse iubet 157 CCCCXCIX. 1284. die 3. m. Martii, Sandomiriae.

Lestco dux Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae, immunitates quasdam a duce Boleslao sanctuariis eccle

siae Sandomiriensis ad s. Mariam concessas, ratas facit 160 D. 1284. die 24. m. Martii, Perusii.

Archiepiscopi et episcopi quidam Christifidelibus ecclesias fratrum Minorum et sororum ordinis s. Clarae in Polonia et Bohemia devote visitantibus, indulgentias

largiuntur. DI. 1285. Cracoviae.

Lestco dux Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae, monasterio de Trzemeszno decem modios salis annuos ex zuppa Wielicensi assignat .

162 DII. 1285. die 22. m. Maii, Cracoviae.

Iacobus archiepiscopus Gnesnensis, Christifidelibus ecclesiam sororum ordinis s. Clarae de Sącz devote

visitantibus, indulgentias largitur. DIII. 1286. die 23. m. Maii, Romae.

Honorius IV. P. M. abbati Andreoviensi mandat, ut bona a monasterio Miechoviensi Dominici Sepulcri

illicite alienata, eidem monasterio restitui procuret 163 DIV. 1286. die 15. m. Augusti, Cracoviae.

Lestco dux Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae incolis villae Krzyjanowice, comitis Svantoslai castellani Wisliciensis propriae, immunitates quasdam largitur

164 DV. 1286. die 21. m. Decembris, in Jaczów.

Petrus et Mistui, filii Miroslai, testantur, Ioannem filium Roxeri de Kesmarkt scultetiam in villa Gniazdo a Nicolao sculteto eiusdem villae emisse

165 DVI. 1287. die 29. m. Ianuarii, Cracoviae.

Lestco dux Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae, inter Fabianum militem et Petrum praepositum monasterii Miechoviensis de hereditate quadam sita in Rzeplice, litem dirimit

166 DVII. 1287. (die 11. m. Maii), Cracoviae.

Lestco dux Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae,
Clementi filio Sulislai molendinum Bochnek, ad fluvium

Nida situm, confert
DVIII. 1287. die 14. m. Maii, Cracoviae.

Lestco dux Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae,
Cedroni filio Svantoslai villam Latoszyn confert

168 DIX. 1287. die 14. m. Octobris, Cracoviae.

Lestco dux Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae,

168

.

d

169

170

171

173

175

monasterio Miechoviensi hereditatem Smrokow dictam,
de qua eidem monasterio Nicolaus cum Woiciechone

litem intendebant, adiudicat DX. 1288. Cracoviae.

L.estco dux Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae, pactum a praeposito Miechoviensi cum comite Creslao

de villa Krzesławice initum, ratum esse iubet DXI. 1288. die 20. m. Decembris, in Sącz.

Kunegundis relicta Boleslai ducis Cracoviae et
Sandomiriae, domina Sandecensis, Henrico sculteto de
Podoliniec silvam quandam inter Podoliniec et Gniazdo

sitam, colonis frequentandam confert DXII. 1289. in Sącz.

Kunegundis relicta Boleslai ducis Cracoviae et
Sandomiriae, Heidenrico sculteto privilegium de scul-

tetia villae Podoliniec, incendio consumptum, renovat DXIII. 1289. die 24. m. Aprilis, in Sącz.

Kunegundis relicta Boleslai ducis Cracoviae et
Sandomiriae, cum magistro Radslao medico agros quos-

dam in villa Podegrodzie sitos, commutat DXIV. 1289.

Wladislaus dux Siradiae et Cuiaviae, heres Cracoviae, dimidiam partem villae Prusy domumque quandam Cracoviae sitam, lacobo archiepiscopo Gnesnensi

confert. DXV. 1290. die 25. m. Iulii , Cracoviae.

Premisl II. dux Poloniae et Cracoviae, privilegium a Henrico IV. duce Wratislaviae, Cracoviae et Sandomiriae, lesconi et Hisinboldo fratribus, de civitate Wieliczka iure Franconico locanda, impertitum, ratum

esse iubet DXVI. 1290. die 6. m. Septembris, Cracoviae.

Premisi II. dux Poloniae et Cracoviae, Gerardo civi Cracoviensi civitatem Miechów iure Teutonico No

vifori locandam confert DXVII. 1291. in Sącz.

Paulus episcopus Cracoviensis duos mansos ecclesiae ad s. Nicolaum in villa Łąka proprios, a decima

liberat . DXVIII. 1292. die 1. m. Aprilis, in Sącz.

Griphina relicta Lestconis ducis Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae, domina Sandecensis, cuidam Brat

coni villam Na lekach iure Teutonico locandam confert DXIX. 1292. die 28. m. Maii, in Sącz.

Kunegundis quondam ducissa Cracoviae et Sandomiriae, sanctimonialis coenobii Sandecensis, Boguphalo capellano suo villam Opalana confert.

176

177

179

181

182

183

DXX. 1292.

Zegota castellanus Cracoviensis coenobio Cracoviensi ordinis s. Spiritus villas żyć et Glazów nec non

silvam Zawierzbie confert. DXXI. 1292. die 8. m. Novembris , Cracoviae.

Wenceslaus rex Bohemiae, dux Cracoviae et San

185

188

193

domiriae marchioque Moraviae, detationem monasterii
Sandecensis sanctimonialium ordinis s. Clarae, a Ku-
negundi relicta quondam Boleslai ducis Cracoviae et
Sandomiriae factam, ratam esse iubet.

187 DXXII. 1292. die 8. m. Novembris, Cracoviae.

Wenceslaus rex Bohemiae, dux Cracoviae et Sandomiriae marchioque Moraviae, Heidenrico advocato

de Podoliniec privilegia quaedam largitur . DXXIII. 1293. die 31. m. Ianuarii, in Sącz.

Griphina domina Sandecensis, relicta Lestconis ducis quondam Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae, testatur, comitem Mistuj comiti Nicolao dicto Pączek villam Gaboń XL marcis vendidisse .

189 DXXIV. 1293. die 2. m. Novembris, in Sącz.

Griphina domina Sandecensis, relicta Lestconis ducis quordam Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae, Mathiae capellano' «t procuratori suo silvam ad Auvium Olszana sitam, colonis frequentandam confert

191 DXXV. 1293. die 21. m. Decembris, in Sąc;.

Griphina domina Sandecensis, relicta Lestconis quondam ducis Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae, Wenceslao filio Rinconis scultetiam in villa Rīdziostów

confert. DXXVI. 1293. die 21. m. Decembris, in Sącz.

Griphina domina Sandecensis testatur, Nicolaum filium Laurentii duos agros suos sanctimonialibus monasterii Sandecensis II marcis oppignerasse

194 DXXVII. 1294. die 1. m. Augusti, Cracoviae.

Thasso de Vissinburg capitaneus Cracoviae et
Sandomiriae, comiti Stephano Ungaro duas villas in

terra Sandomiriensi sitas, Wierzbice dictas, confert. 195 DXXVIII. 1295. die 27. m. Ianuarii, Brunae.

Wenceslaus rex Boemiae, dux Cracoviae et Sandomiriae, marchioque Moraviae, monasterio Welegradensi salem a Boleslao quondam duce Cracoviae ex

zuppa Bochnensi annuatim assignatum, confirmat DXXIX. 1295. die 29. m. Ianuarii, Cracoviae.

Henricus praepositus monasterii Miechoviensis Petro civi Cracoviensi duos mansos in villa Swiebodzin

confert DXXX. 1295. die 22. m. Martii, Pragae.

Wenceslaus rex Bohemiae, dux Cracoviae et Sandomiriae, marchioque Moraviae, monasterio Miechoviensi Sepulcri Dominici locandi villas iure Teutonico dat potestatem

197 DXXXI. 1295. die 24. m. Iunii, in Staniątki

Franciscus praepositus monasterii sanctimonialium ordinis beati Benedicti de Staniątki, scultetiam in villa

Lendziny quibusdam Strachae et Scubae L marcis vendit 198 DXXXII. 1296. die 1. m. Martii, in Sącz.

Griphina domina Sandecensis, relicta Lestconis ducis quondam Cracoviae, Sandomiriae et Siradiae, iura et officia scultetorum et incolarum villae Podłęże enucleat

199

195

196

« السابقةمتابعة »