صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

WYKAZY.

I. WYKAZ OSÓB.

[ocr errors]

314

27

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ADAM notar. publicus 1376 297
de COMAROW 1376

301
1377
de BECHOW 1383 .

351
ADAMCO de OSMOLICZ 1377 314
AEGIDIUS pincerna Crac. 1338.

heres de STAMPOCZICZ 1339 37
de OTWINOW 1359

125
AETHIOPS HINCO advoc. de Ben-
dzin 1358 .

120
AGATHA subpriorissa monast. Zwe-

rinecensis 1356 . 106, 361
AGNETA uxor Hanconis filii Her-

manidicti Habnicht 1337
de PsTROSZICZE 1362 148, 150
filia ducis Opolien. mon. de
Sandecz 1367, 1378

208,

315, 318
consors Cunczae de Ban-
SCHICZ 1383

351
ALBERTI NICOLAUS сmeto de Po-
gorani 1377

308
ALBERTUS abbas mon. de Czyr-
wensko 1333 .

7
thesaur. Crac. 1334, 1338 1o, 27
praep. Wladisl. 1334, 1341 9, 45
CRISTINI de TURBYA notar.
publ. 1349

79
de BYNCZIN 1356 .
dictus COLUSKO de MORA-

A. archiepiscopus Strigoniensis 1333

4
ABRAHAM subpincerna Sandomir.
1354, 1360. 94, 96, 137,

139, 142
de BARANOW 1360

138
castell. Lublin. 1362, 1363. 156,

167, 382
scultetus de Krosna 1367 208
de PRZEZWOD canon. Crac.
1381

338
de OGLANDOW 1385. 365—369
ABSALON subcollector decimae(1348)
ADAE magistri gener WLOSTIBO-

RIUS 1333. .
MECZSLAUS canon. Cracov.

1374, 1381
ADAM filius Martini de BRESNA

1333 . .
ZALCZYCZ scult. de Skwolna

1335
servitor monast. Sandecen.

1336
scult. de Igołomia, procur.

terrae Sandecen. 1345 .
subiud. Sandomir. 1347

66
BOGUSLAI 1349

79
cmeto de laskowicze 1374 • 292
de BYCHAWA 1375

289

2

[ocr errors]

277, 338

2

.

14, 15

21

[ocr errors]

61

.

102, 103

[ocr errors]

*) Lata położone przy imionach w tym wykazie zawartych, oznaczają daię dokumentu, w któ-
rym odnośna osoba: bądź jako bezpośrednio działająca, bądź jako świadek występuje. Jeśli rok uięty
jest w nawias, oznaczać to ma, iź o owej osobie jest w dokumencie tylko wzmianka, częstokroć
nawet jako już o zmarlej. Ilekroć która osoba z nowym urzędem występuje, kładziemy ją osobno,
aby uniknąć myłki łączenia dat, do różnych osób się odnoszących, przy braku pewności co do
identyczności osób. Imiona i nazwiska osób z dokumentów podrobionych wynotowane, ujęte są całe
w nawiasy. Z dat kladziemy tylko najwcześniejszą i najpóźniejszą, opuszczając pośrednie.

11

.

49

.

.

102

102

.

271, 359

· 275

[ocr errors]

UICIA, scultetus de Slow
1356.

106, 107
ALBERTUS 1357.

387
filius Mstignei de BOZEGO-

DARV, palat. Crac. 1362 156
palat. Bresten. 1363 · 167, 171
cum Rubeo ore, civis Crac.
1364

174
CLEMENTIS notar. cur. 1364 180
de ZORAWA 1366 .

197
dictus KozucH de GLUCHOW
1366

199
de BOLESLAW 1366

197
de ZAIONCZKOW, scultet. de

Gniezdziska 1367 211
frater Nicolai de CAMENCZI-
CZE 1369

228
de STAUICZE 1369

229
monach. de Calvomonte 1369 240
de GNYESCHOUICZE 1370,

1374 . 241, 242, 271
de STRZESCHOW 1373 268, 269
scultetus de Wola bukowska

1373, consul Miechov.

1385
canon. Crac. 1374
abbas monast. de Calvo
monte 1374

· 277
VITHCONis molend. in Nowe

miasto Korczyn 1375 . 293
monach. Miechovien. 1375 . 294
de TURBIA canon. Cracov.
1381

. 338
cmeto de TARGOWISCZE 1382

340, 341
dictus PRZEWLOKA 1385
IASTRZAMBECZ canon. San-
dom. 1385

364
ALDWIGUS monach. Miechov. 1375 286
ALENA filia Borzis de PSTROSZICZE
1362

148, 150
ALEXIUS de FALNOW 1376, 1380

301, 334
ANASTASIA monacha de Staniątki
1376

· 296
ANCA NICOLAUS monach. Miechov.
1339

34
ANNA regina Polon. 1334

relicta lurge Czeyn 1384 · 376
ANDREAE de Wisla filius NICOLAUS,

notar. publ. 1377 • 308
NAVOGIUS canon. Crac. 1381 338
de STOBECZ filius PRZECZ-

SLAUS, notar. publ. 1382 342
de OGLANDOW relicta 1385

365—369

ANDREAS dapifer Crac. 1334 ..
venator Crac. 1334, 1337 12,

18, 19, 20, 23
LITWANUS, monach. Miech.
1335.

14
dictus Lis, subpincerna et

subdapifer reginae anti-
quae 1338

27
castell. Radomien. 1339 32, 37
castell. Wislic. 1340, 1346 40,

52, 64
de SOKOLNIK 1342
monach. de Wąchock 1343 54
de LENCZA 1343

54
succamer. Crac. 1349, 1363 75,

84, 89, 97, 99, 100, 103,
106, 112, 114, 121, 122,
123, 130, 142, 147, 152,

157, 164, 165
diaconus mon. de Wąchock

1354
capellanus mon. de Wą.

chock 1354
de CHMELOW camerarius iud.
terr. Crac. 1356

105
(palat. Crac. 1356, 1365 377, 382
vicarius cath. Crac. 1356 . 107
de WAWROW burgrab. castri
Crac. 1356

107
CZAPLIC 1357.

109, 110
rector eccl. de Lanczko 1358 116
VAWEROWSKY v. de WAU-

ROUICZ subiud. Cracov.
1358, 1384 122, 134, 139,
143, 150, 152, 156, 161, 162,
164, 167, 170, 176, 181, 182,
186, 203, 207, 233, 234, 236,
246, 247, 255, 256, 261, 262,
264, 265, 280, 281, 299, 321,
322, 324, 335, 336, 342, 352,

353
(TENCINIUS palat. Crac. 1359 379
dictus LATHALA de MICULO-

WICZE 1360, 1369
carnifex, consul. Tarnovien.
1362

148
de BISCHOW v.

v. BYSCHOW
1362, 1383 152, 159, 285,

337, 351
palat. Crac. 1363, 1367. 167,
170, 171, 172, 173, 181,

186, 187, 207
ministerialis 1363 .

168
castellan. Zarnovien. 1365,
1378

187, 234, 257,
261, 263, 264, 318

359

140, 230

.

.

IO

231

.

[ocr errors]

2 I I

1372

ANDREAS de MICHOW 1369.

de GRAMBOSCHOWO 1369 · 231
(Kozub incola de Tarnowiec
1369.

. 385
castell. Czechovien. 1369,
1377

239, 305
de LUBACZOW, rector eccl.

de Imramowicz 1370 . 243
filius Cristini de MODARI
1370

245, 246
fr. rector eccl. de Scarze-
souia 1371

251
sutor, scabin. Sandomirien.
1371

. 252
de LIPNIK 1371

. 253
dictus SCOPEK, monach. Mie-
chov. 1372

• 256
de CMYELOW 1372 · 259
HARTHMUTH consul Pisdren.

. 260
de DRZEWYCZA 1373

· 265
plebanus de Lubzyna 1375 285
civis Miechovien. 1376 .

298
procurator mon. de Stary
Sącz 1378.

316
epus Sereten. 1378

321
camerar. iudicii terr. Crac.
1378, 1381

322, 336
de MOCRSKO 138 1

· 336
de KRZEWACICZ 1383 · 352
de MoYCOWICZ 1384 353
de CHECHEL 1385 . . 361

de OGLANDOW 1385 365-369
ARNALDUS de LACAUCINA scholast.

Cracov. nuntius aplicus
1348, 1362 , 67, 76, 154,

158
ARNOLDUS LUBACZOWSKY v. de Lu-

BACZOW consul. Sando-
mir. 1367, 1368, civis.

Sandom. 1371 210, 215, 252
de MONTE ALTO notar. publ.
1371

250, 251
DITWYN scab. Wratislav.
1365

· 372

[ocr errors]

BARTHOLDI IOHANNES advocatus de
Fristhath 1375

283, 284
BARTHOLOMAEUS cantor Wladisl.
1334

9
de POTHOK 1365 186, 187
DZIWNESBERZ monach. Mie-
chov. 1373

270
cmeto de laskowicze 1374 · 292
monach. Miechov. 1375 . 294
rector eccl. S. Stanislai in

Rupella 1380. . 330, 331
BOGDANI de XANSZ clericus

dioc. Crac. 1380 . 332
BARTHOSSII de CLODZICZE no-
tar. publ. 1380

332
BARTKO civis Crac. et magister mo-

netae 1367
de KALINA iurat. Miechov.
1369.

· 228
BECHOWSKI STASCO 1366

198
BEYIR PECZE Scabin. Wratisl. 1365 373
BENASSIUS de Malicz 1353 .

88
BENEDICTUS canon. Hierosol. olim
praeros. Miechov. 1335

14
canon.

Hierosol. praepos.
Miechov. 1339, 1349

33

55, 56, 57, 76
XII. P. M. 1342
monach. Miechov. 1371 249-251

praepus. Gnesn. 1375 · 289
BER WALTER scab. Wrat. 1365 373
BERNARDI PANCZKONIS filii Pribislaus

et Miroslaus, filia: Do-

rothea 1368 . . 220, 22 I
BERNARDUS filius Margarethae relic-

tae Nicolai PONCZEK 1333
STEPHANI de BYTHROW 1349 9
de CORZENOW 1358

119
BETHKA de BRZESSCO 1385 . 357
(BETKO DUDA famulus Bachnae de
Thanczyn 1369

385
SARNA de RADWANOWICE

1385.
BIROUO MARCI dictus TICZKA de
LANKE 1364

180
BIROVONIS de GRODECZ filius SZEM-

MA 1364
BLASIL'S fr. rector eccl. in Kazi.
mirz 1343

54
MARTINI procur. de Iaksicz
1349

77
BLASKO de SWEBOROWICZ 1349

73
BOBOLA NICOLAUS subpincerna re-

ginae Pol. iunioris 1333,
comes, pincerna regi-
nae antiquae 1338 . 6, 27

48

.

I

[ocr errors]

361

.

180

[blocks in formation]
[ocr errors]

.

212

34

.

[ocr errors]

.

.

BORZUGICS de NINKOW tribunus

Lublin. 1368, tribunus
Sandomir. 1374

228,

232, 233, 265, 278
Bouis IOHANNES 1371

· 249
Boxa (Bokxa) de lanovicz 1353 .

90
de ORLOW 1365.

· 1 82
de LOPUSNO 1367.
de TURSZKO 137, 1381 253, 337
de SZUMSCO 1384.

356
Bozko scultet. de Kalyna 1339
BRACHOSSIUS (1352)

83
BRATUMYLUS cmeto, scultetus de
Zukowice 1368

217
BRONCA de DMOSICZ 1378

318
BRONISLAUS subpincerna Sandom.
1333. .

6
cancell. Gnesnen. 1385. 364
(BRONISSIUS de BYECHOW 1365 . 380

(de WOYECZA 1365 . . 380
BUCZKO dictus BUCZKOWICZ proc.
in Udorz 1349

77
BUCZKOWICZ, patrz BUCZKO.
BUDCO (BUDCHO) custos Crac. 1378 316

de BIRADZ 1378 · · 315, 319

BUDEK de BOBIN 1378 323
de PANCHOW 1385

· 360
BUDESSIN HANKE scabin. Wratisl.

1356, 1357, iudex Wra-

tisl. i365. . 370, 371, 373
BUDIUOGIC'S cum filiis Nicolao et
Iohanne 1336

17
BUDZIUOGIUS) de PSTROS-

SZICE 1369
BURCHARDUS de BRZEZINI 1384
Buskow SWENTHOSLAUS 1356 . 106
BUTWICZ VASKO et laczKO (1360) 140
(BYRZITTWA MICKO de SYSCYCZE
1365

. 380

BOCHA PETRUS de SANDECZ, scul-

tetus de Bistra 1369 236
BOCZANTA, patrz BODZANTA.
BODZANTA (BODZACHA) epus Crac.

1358, 1362 · 116, 127, 153,

154, 157, 158, 379
BOCZATA) procurator gna-

lis terr. Crac. et San-
domir. 1357, praepos.
ad s. Florianum 1375,
1379 · 110, 114, 18, 127,
142, 148, 150, 159, 162,
164, 170, 172, 176, 177,
178, 181, 18, 189, 192,
194, 196, 198, 218, 220,
232, 233, 237, 238, 266,
280, 287, 293, 325, 379,

383
archiepus Gneznen. 1385 . 362
BOGDANI de XANSZ BARTHOLOMAEUS,

cler. Crac. dioc. 1380 . 332
BOGDANUS сmeto de Targowiscze
1382

340, 341
BOGUFALUS scholast. Wladisl. 1341,
1356

45, 104
camer. iud. terr. Sandom.
1362

152
praepos. Belciensis 1374 277
BOGUMILUS cmeto de laskowicze

292
BOGUSCA filia Borzisz de PSTRO-

Pstro-
SZICZE 1362

148, 150
BOGUSLAI ADAM 1349

79
BOGUSLAUS de RASZKOW notar. cu-

riae reg. 1357
canon. Gnesnen. 1366

· 197
BOGUSSA de Czussow 1381. · 336
BOGUSSII de CROBYELICZE relicta

SWANCHNA, filia HANKA
1385

364, 365
BOKXA, patrz Boxa.
BOLESLAUS dux Cracoviae et San-
dom. 53, 93, 125, 265,

383, 384
dux Opoliae 1377

312
BONCZA SLAUKO 1375 · 288, 289
BONIFATIUS de STAMPOCZICZ 1339 37
BORISLAUS archidiac. Wladisl. 1334,

1341
cantor Wladisl. 1356

104
(BORZISLAUS) camer. subca-

merarii Crac. 1356. . 106
BORK IOHANNES civis Crac. 1359 · 134,

135
BORZISLAUS, patrz BORISLAUS.
BORZISZ de PSTROSZICZ 1362 148, 150

.

1374

.

.

229, 230

[ocr errors]

354

.

C. K. Q.

.

9, 45

[ocr errors]

KACHNA relicta Iohannis de RA-

CIBORSCO 1379 324, 325
KALDOFFOWICZ MATHPIEI filius,

DIMITRIUS 1361 . 145, 146
KALEK V. CALEC NICOLAUS consul

Miechov. 1369, 1385 228, 359
KALISZEK de PsTROSZICZE 1362 148, 150
KANA PRZIBCO 1338

27
KANICZ PETRASSIUS scultetus de
Brzoza 1369.

232, 233
CARSNA MICHAEL procur. de Sce-

panowicz 1349

.

[ocr errors]

nis 1379

42, 60

211,

19, 53

[ocr errors]

KATHERINA de PSTROSZICZE 1362

148, 150
filia Gregorii de Cosmicz
1373

262, 263
de RACIBORSCO filia lohan-

324, 325
uxor Iohannis de GORZI-
CZANI 1381

337
KAZIMIRUS rex Poloniae 1333, 1370 5,

6, 10, 12, 17-19, 22, 24,
28-30, 34-37, 40, 41, 46,
50, 54, 58--63, 65, 68-75,
79, 81-91, 93, 95-98, 100,
102, 109-113, 116-

120,
125, 126, 127, 131-142,
145-149, 151, 156, 160-
172, 170-180, 183, 185,
187, 188, 190, 191, 193, 195,
197, 199— 208, 211, 212,
215—219, 221, 224, 226–
232, 235-238, 243, 245 —
247, 252, 254, 267, 280, 281,
287, 289, 290, 295, 303, 304,
327, 377, 378, 381, 382, 383,

386
dux Cuiaviae 1336
KELCZ scholast. Gnesnen. 1358

123
heres de RANDOBAND 1342
KERSKOWIC MARTINUS 1357 108
KERSTAN NICOLAUS scult. de Ka-

mienica dolna 1345 60
CEWLEGII IOHANNES v. Hanco ad-
voc. de Bendzin 1364

172, 173
CHEBDA de NIEDZWIEDZ 1379 322

ROGOWSKY advocat. de Bo-

dzanow 1385. 362—364
CHODCO Alius Iwani) RUTHENUS
1353

88, 89
MATHUTEIOWICZ de CHLOP-
CZYCE 1360

137, 138
de BYBLO 136 1

176
CHOLEUA NICOLAUS 1347

66
CHYLA NICOLAUS 1380 .

334
KYELBASCHA HANKO advocatus de
Opoczno 1365

183
KYELCZO (1338)

27
KIL DOMINICUS offic. iudicii terr.
Crac. 1346

63
KINGA ducissa

371, 372
CLARA amitta filiarum lacussii he-

redis de Sborzicz 1356 . 105
CLEMENS filius MsCzUGII palatini
Sandomir. 1336.

17
vexillifer (?) 1341

42

49

CLEMENS VI. P. M. 1345, 1349, 57,

58, 59, 64, 65, 68, 76
vicarius de Golcza 1345 57
CLIMCO) scultetus de Bo-

dzanow, procur. terrae

Sandecen. 1345, 1346 . 61
gladifer Crac. 1343 .
de BRANICZ 1347

65, 66
filius Macbpae uxoris Strzec-
conis 1352

86
subdapifer Sandomir. 1353,
1363. 91, 120, 132, 134,

161
filius Vitkonis, scultetus de

Zukowice 1354 . 100, 101
de SMYGROD, comes 1358 . 118
de RADUYOWICZ 1359 132
plebanus

de

Cazinyersz
1364

175, 176
castellanus Radomien. 1264,
1382

172, 227, 232, 236,
248, 300, 305, 323, 335, 343
de MINOGA V. MLINOGA mgr.
coquinae reg. 1367, 1368

218
de CAMENCZICZE 1369. 229
de NASSACHOWICZE agazo
1370, 1372. 243, 244,

257, 261
dictus MANDROSTKA 1370 . 245
dictus SOBOTKA civis Crac.
1370

245
iudex Śzeczechovien. 1377 314
de GRODEK 1378

318
de CLIMONTOW 1378
subpincerna Crac. 1379 325,

328, 329
de CHOTLICZ 1331

336
de MACANOWICZE 1381 336
de LUBNICE canon. Crac.
1381

338
dictus LALECZ de CLIMUN-
THOUICZ 1383

351
CLEMENTIS STANKO procur. in Crze-
slawicz 1349

78
ALBERTUS notar. curiae 1364 180
CLIMCO v. CLEMENS RADOST сmeto
de Targowiscze 1382

340, 341
CLOPOT PETRUS sculietus de Wiel-

moza 1337
QMYTA TESCO 1366

198
COBELKA SWENTOSLAUS servitor

monast. Sandec. 1336 . 21
COCHAN PETRUS 1380, villanus de
Przeczslawicze, iuratus

.

319

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

23, 24

« السابقةمتابعة »