صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

cum ventus instar pulveris te iactitat

per aëra atque inania.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

INDEX I

AVIANVS, 160

AVSONIVS, D. MAGNVS, 154-157

BETVLIVS (XYSTVS BETVLIVS AVGVSTANVS), 167
BOETHIVS, ANICIVS MANLIVS, 162-164

CATVLLVS, C. VALERIVS, 23-49

CICERO, M. TVLLIVS, 16

CLAVDIANVS, CLAVDIVS, 159

ENNIVS, Q., 1-14

FLORVS, ANNIVS, 147-148

HADRIANVS (P. AELIVS HADRIANVS IMPERATOR), 146

HORATIVS (Q. HORATIVS FLACCVS), 61-80

INCERTVS AVCTOR, 108, 149, 150, 168

INNOCENTIVS III, 165

IVVENALIS, D. IVNIVS, 143-145

LVCANVS, M. ANNAEVS, 115

LVCILIVS, C., 15

LVCRETIVS (T. LVCRETIVS CARVS), 17-22

MARSVS, DOMITIVS, 84

MARTIALIS, M. VALERIVS, 118-142

MODESTINVS, 158

OVIDIVS (P. OVIDIVS NASO), 88-96

PENTADIVS, 151

PHAEDRVS, 97-107

PHOCAS, 161

POMPILIANVS, 153

PROPERTIVS, SEX., 85-87

SENECA, L. ANNAEVS, 109-114

STATIVS, P. PAPINIVS, 116-117

THOMAS A CELANO, 166

TIBERIANVS, 152

TIBVLLVS, ALBIVS, 81-83

VERGILIVS (P. VERGILIVS MARO), 50-60

INDEX II

Q. ENNIVS

1 Annales I, 28 (Vahlen). Et cita cum tremulis

2 Annales I, 47.

3 Annales I, 60.
4 Annales II, 18.
5 Annales VI, 5.
6 Annales VI, 12.
7 Annales VII, 14.
8 Annales X, 7.
9 Annales XII, 2.

10 Annales XII, 6.

Curantes magna cum cura
O Tite tute

At tuba terribili
Aio te Aeacida
'Nec mi aurum posco
Haece locutus vocat

Ille vir

Vnus homo

Sicut fortis equus

11 Incert. 37. Moribus antiquis
12 Incert. 50. Et tum sicut equus
13 Scenica 319-323. Sed superstitiosi
14 Epigram. II. Nemo me lacrimis

C. LVCILIVS

15 Saturae XXX, 1326-1338 (Marx). Virtus, Albine

M. TVLLIVS CICERO

16 Tusc. I, 42. Dic, hospes, Spartae

[blocks in formation]
[blocks in formation]

50 Copa. Copa Surisca

51 Catalepton (Priapea) III. Hunc ego
52 Catalepton IV. Quocumque ire ferunt
53 Catalepton X. Sabinus ille

54

Catalepton XIV. Si mihi susceptum
55 Bucol. I, 1-25. Tityre, tu patulae
56 Bucol. IV. Sicelides Musae

57 Bucol. V, 1-44. Cur non, Mopse

58 Bucol. VIII, 17-109. Nascere, praeque diem
59 Georg. II, 136-176. Sed neque Medorum
60 Georg. II. 458-515. O fortunatos nimium

« السابقةمتابعة »