صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

JOANNIS MILTON I

LONDINENSIS

POEM AT A.

Quorum pleraque intra Annum AEtatis Vigefimum Confcripfit.

AEC

H quam

quæ fequuntur de Authore teftimonia, tametfi ipse intelligebat non tam de se

fu

pra fe effe dicta, eò quod præclaro ingenio viri, nec non amici ita ferè folent laudare, ut omnia fuis potius virtutibus, quam veritati congruentia nimis cupidè affingant, noluit tamen horum egregiam in fe voluntatem non effe notam; cum alii præfertim ut id faceret magnopere fuaderent. Dum enim nimiæ laudis invidiam totis ab fe viribus amolitur, fibique quod plus æquo eft non attributum effe mavult, judicium interim hominum cordatorum atque illuftrium quin fummo fibi honori ducat, negare non potest.

Joannes Baptifta Manfus, Marchio Villenfis, Neapolitanus, ad Joannem Miltonium Anglum.

U

fi

T mens, forma, decor, facies, mos, si pietas fic,
Non Anglus, verùm hercle Angelus ipfe fores.

Ad Joannem Miltonem Anglum triplici poefeos laurea coronandum, Graeca nimirum, Latina, atque Hetrufca, Epigramma Joannis Salfilli Romani.

EDE Meles, cedat depreffa Mincius urna;
Sebetus Taffum definat ufque loqui;

At Thamefis victor cunctis ferat altior undas,
Nam per te, Milto, par tribus unus erit.

Ad Joannem Miltonum.

Ganglia Miltonum jactat utrique parem.

Ræcia Mæonidem, jactet fibi Roma Maronem,

Selvaggi.
Al

Al Signior Gio. Miltoni Nobile Inglefa.

0 D E.

ò Clio

ERGIMI all' Entreccicro corona

Perche di ftelle intreccierò corona

Non più del Biondo Dio

La Fronde eterna in Pindo, e in Elicona, Dienfi a merto maggior, maggiori i fregi, A'celefte virtù celesti pregi.

Non puo del tempo edace

Rimaner preda, eterno alto valore

Non puo l'oblio rapace

Furar dalle memorie eccelfo onore,

Su l'arco di mia cetra un dardo forte

Virtù m'adatti, e ferirò la morte.

Del Ocean profondo

Cinta dagli ampi gorghi Anglia refiede
Separata dal mondo,

Però che il fuo valor l'umana eccede:

Questa feconda sà produrre Eroi,

Ch'hanno a ragion del sovruman tra noi.

Alla virtù sbandita

Danno ne i petti lor fido ricetto,

Quella gli è fol gradita,

Perche in lei fan trovar gioia, e diletto;

Ridillo tu, Giovanni, e moftra in tanto
Con tua vera virtú, vero il mio Canto.

Lungi dal Patrio lido

Spinfe Zeufi l'induftre ardente brama;
Ch'udio d'Helena il grido

Con aurea tromba rimbombar la fama,
E per poterla effigiare al paro
Dalle più belle Idee traffe il più raro.

Cofi l'Ape Ingegnosa

Trae con induftria il fuo liquor pregiato
Dal giglio e dalla rosa,

E quanti vaghi fiori ornano il prato;
Formano un dolce fuon diverse Chorde,
Fan varie voci melodia concorde.

Di bella gloria amenta

Milton dal Ciel natio

per

varie parti

Le peregrine piante

Volgefti a ricercar scienze, ed arti;
Del Gallo regnator vedefti i Regni,
E dell' Italia ancor gl' Eroi piu degni.

Fabro quafi divino

Sol virtù rintracciando il tuo pensiero
Vide in ogni confino

Chi di nobil valor calca il fentiero;

L'

« السابقةمتابعة »