صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

At a folemn Mufick.

230

An Epitaph on the Marchioness of Winchester.

Song on May-Morning.
On Shakespear.

On the Univerfity Carrier, who ficken'd in the Time of his Vacancy, being forbid to go to London, by reafon of the Plague. 235 Another on the fame. 236 On the new Forcers of Confcience under the Long Parliament.

Sonnets.

Pfalm 1. done into Verfe, 1653.

Pfalm 2.

Ad Pyrrham, Ode V.

The fifth Ode of Horace, Lib. 1. English'd.

Pfalm 3.

Pfalm 4.

Pfalm 5.
Pfalm 6.

Pfalm 7.
Pfalm 8.

231

234

ibid.

Pfalm 80.

Pfalm 81.

Pfalm 82.

Pfalm 83.

Pfalm 84.
Pfalm 85.

237

238

239

240

258

259

260

261

262

264

265

267

269

272

274

275

277

279

Pfalm

Pfalm 86.
Pfalm 87.

Pfalm 88.

281

283

284

287

A Paraphrafe on Pfalm 114.
On Pfalm 136.

288

Joannis Miltoni Londinenfis Poemata. Quorum pleraque intra Annum Ætatis Vigefi mum confcripfit. 293 Elegia prima ad Carolum Diodatum. 301 Elegia fecunda in Obitum Præconis Academici Cantabrigienfis. 304 Elegia tertia in Obitum Præfulis Wintonien305

fis.

Elegia quarta, ad Thomam Junium, &c. 308 Elegia quinta, in adventum Veris. 312 Elegia fexta, ad Carolum Diodatum, ruri

commorantem.

Elegia feptima.

In Proditionem Bombardicam,
In Inventorem Bombardæ.
Ad Leonoram Roma canentem.
Apologus de Ruftico & Hero.
Sylvarum Liber.
Medici.

317

320

324

326

ibid.

327

In Obitum Procancellarii

329

331

338

340

In Quintum Novembris.

In Obitum Præfulis Elienfis.

Naturam non pati fenium.

De Idea Platonica quemadmodum Ariftoteles

intellexit.

343 Ad

344

348

Ad Patrem. Pfalm CXIV. Philofopbus ad regem quendam qui eum ignotum &infontem inter reos forte captum infcius damnaverat τω ἐπὶ θανάτῳ πορευόμιμος bac fubitò mifit. In Effigiei ejus Sculptorem.

Ad Salfillum Poetam Romanum ægrotantem.

349

ibid.

ibid.

354

355

Manfus.
Epitaphium Damonis.

Ad Joannem Roufium, Oxonienfis Academiæ
Bibliothecarium.

363

Of Education, to Mr. Samuel Hartlib. 367

PARA

[ocr errors]

PARADISE REGAIN'D.

[ocr errors]

BOOK I.

WHO ere while the happy Garden fung, By one Man's Difobedience loft, now fing

Recover'd Paradife to all Mankind,
By one Man's firm Obedience fully try'd
Through all temptation, and the Tempter foil'd
In all his wiles, defeated and repuls'd,
And Eden rais'd in the wafte Wilderness.

II

Thou, Spirit, who led'ft this glorious Eremite
Into the Defart, his victorious Field
Against the spiritual Foe, and brought'ft him thence
By proof th' undoubted Son of God, inspire,
As thou art wont, my prompted Song, else mute,
And bear through height or depth of Nature's bounds
With profperous wing full fumm'd, to tell of deeds
Above Heroic, though in fecret done,
15

And unrecorded left through many an Age,
Worthy t'have not remain'd fo long unfung.

Now

21

Now had the great Proclaimer with a voice More awful than the found of Trumpet, cry'd Repentance, and Heaven's Kingdom nigh at hand To all Baptiz'd: to his great Baptism flock'd, With awe the Regions round, and with them came From Nazareth the Son of Jofeph deom❜d, To the flood Jordan came, as then obfcure, Unmarkt, unknown; but him the Baptist soon 2.5 Defcry'd, divinely warn'd, and witness bore As to his worthier, and would have refign'd To him his Heavenly Office, nor was long His witness unconfirm'd: on him baptiz'd Heav'n open'd, and in likeness of a Dove The Spirit defcended, while the Father's voice From Heav'n pronounc'd him his beloved Son. That heard the Adverfary, who roving ftill About the World, at that affembly fam'd Would not be last, and with the voice divine Nigh thunder-ftruck, th'exalted Man, to whom Such high atteft was giv'n, a while furvey'd With wonder, then with envy fraught, and rage, Flies to his Place, nor refts, but in mid air To Council fummons all his mighty Peers, Within thick Clouds and dark ten-fold involv'd, A gloomy Confiftory; and them amidst With looks agaft and fad he thus befpake.

35

O ancient Pow'rs of Air and this wide World, For much more willingly I mention Air,

45

This our old Conquest, than remember Hell
Our hated habitation; well ye know
How many Ages, as the years of Men,

[ocr errors]

This

« السابقةمتابعة »