صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

On the Univerfity Carrier, who ficken'd in

[ocr errors]

the Time of his Vacancy, being forbid to go

to London, by reafon of the Plague. 235 Another on the fame.

236

On the new Forcers of Confcience under the Long Parliament.

Ad Pyrrham, Ode V.

The fifth Ode of Horace, Lib. 1. English'd.

237

238

[blocks in formation]

Pfalm 86.

Pfalm 87.

Pfalm 88.

A Paraphrafe on Pfalm 114.
On Pfalm 136.

281

283

284

287

288

293

Joannis Miltoni Londinenfis Poemata. Quorum pleraque intra Annum Ætatis Vigefi mum confcripfit. Elegia prima ad Carolum Diodatum. 301 Elegia fecunda in Obitum Præconis Academici Cantabrigienfis.

304

Elegia tertia in Obitum Præfulis Wintonien

305

fis. Elegia quarta, ad Thomam Junium, &c. 308 Elegia quinta, in adventum Veris. 312 Elegia fexta, ad Carolum Diodatum, ruri

commorantem.

Elegia feptima.

In Proditionem Bombardicam,
In Inventorem Bombardæ.
Ad Leonoram Roma canentem.

317

320

324

326

ibid.

Apologus de Ruftico & Hero.

327

Sylvarum Liber.

In Obitum Procancellarii

[blocks in formation]

Ad Patrem.

Pfalm CXIV.

344

348

Philofopbus ad regem quendam qui eum ignotum & infontem inter reas forte captum infcius damnaverat τω ἐπὶ θανάτῳ πορευόμθμος bac fubitò mifit.

In Effigiei ejus Sculptorem.

349

Ad Salfillum Poetam Romanum ægrotantem.

Manfus.

Epitaphium Damonis.

Bibliothecarium.

ibid.

ibid.

354

355

363

Ad Joannem Roufium, Oxonienfis Academiæ

Of Education, to Mr. Samuel Hartlib. 367

PARA

PARADISE REGAIN'D.

BOOK I.

WHO ere while the happy Garden sung, By one Man's Difobedience loft, now fing

Recover'd Paradise to all Mankind,

By one Man's firm Obedience fully try'd
Through all temptation, and the Tempter foil'd S
In all his wiles, defeated and repuls'd,
And Eden rais'd in the waste Wilderness.

Thou, Spirit, who led'st this glorious Eremite Into the Defart, his victorious Field

Against the spiritual Foe, and brought'ft him thence By proof th' undoubted Son of God, inspire,

II

As thou art wont, my prompted Song, else mute,
And bear through height or depth of Nature's bounds
With profperous wing full fumm'd, to tell of deeds
Above Heroic, though in fecret done,
And unrecorded left through many an Age,
Worthy t'have not remain'd so long unfung.

B

15

Now

21

Now had the great Proclaimer with a voice More awful than the found of Trumpet, cry'd Repentance, and Heaven's Kingdom nigh at hand To all Baptiz'd: to his great Baptism flock'd, With awe the Regions round, and with them came From Nazareth the Son of Jofeph deem'd, To the flood Jordan came, as then obfcure, Unmarkt, unknown; but him the Baptist foon 2.5 Defcry'd, divinely warn'd, and witness bore As to his worthier, and would have refign'd To him his Heavenly Office, nor was long His witness unconfirm'd: on him baptiz'd Heav'n open'd, and in likeness of a Dove The Spirit defcended, while the Father's voice From Heav'n pronounc'd him his beloved Son. That heard the Adverfary, who roving ftill About the World, at that affembly fam'd Would not be last, and with the voice divine Nigh thunder-ftruck, th'exalted Man, to whom Such high atteft was giv'n, a while furvey'd With wonder, then with envy fraught, and rage, Flies to his Place, nor refts, but in mid air To Council fummons all his mighty Peers, Within thick Clouds and dark ten-fold involv'd, A gloomy Confiftory; and them amidst With looks agaft and fad he thus befpake.

O ancient Pow'rs of Air and this wide World,

35

For much more willingly I mention Air,
This our old Conqueft, than remember Hell
Our hated habitation; well ye know

45

How many Ages, as the years of Men,

This

« السابقةمتابعة »