صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

15.

16.

Gray. Eton College, ad fin.
Yet ah! why should they know their fate?
Since sorrow never comes too late,

And happiness too swiftly flies,
Thought would destroy their paradise :
No more--where ignorance is bliss,
'Tis folly to be wise.

Plautus. Amphit. Act v. Sc. 1. 40.
Invocat Deos immortales, ut sibi auxilium ferant,
Manibus puris, capite operto—ibi continuo contonat
Sonitu maximo—ædes primo ruere rebamur tuas.
Ædes totæ confulgebant tuæ, quasi essent aureæ.

Hom. Οd. Τ. 37.
*Εμπης μοι τοίχοι μεγάρων, καλαί τε μεσόδμαι,
Εϊλάτιναί τε δοκοί, και κίονες υψόσέχοντες,
Φαίνοντοφθαλμοίς, ωσεί πυρός αιθομένοια:
*Η μάλα τις Θεός ένδον, ο ουρανόν ευρύν έχουσι.

Theoc. 1d. κδ'. 39.
Ου νοέεις ότι νυκτός άωρί που ούδέ τε τοίχοι
Πάντες άριφραδέες και

Hor. Οd. iii. 16. 9.

concidit auguris
Argivi domus, ob lucrum
Demersa excidio-
Soph. Antig. 295. (ed. Br.)

τούτο και πόλεις
Πορθεί, τόδ' άνδρας εξανίστησιν δόμων.
Shakespeare. Macbeth. Act v. Sc. 6.
Upon the next tree shalt thou hang alive,
Till famine cling thee.

Soph. Antig. 308.
Ουχ υμίν "Αδης μούνος αρκέσει, πριν αν
Ζώντες κρεμαστοί τήνδε δηλώσηθ' ύβριν

Esch. Choeph. 30.
Τορός γαρ ορθόθριξ φόβος-

Pers. Sat. iii. 115.
Alges, cum excussit membris timor albus aristas.

Soph. Ed. Col. 1460.

ές δ' άκραν Δεϊμ' υπήλθε κρατος φόβαν

Ιd. v. 1625..

ώστε πάντας όρθίας Στήσαι φόβω δείσαντας εξαίφνης τρίχας

17.

18.

Shakspeare. Macbeth, Act v.

and my fell of hair. Would at a dismal treatise rouse and stir

As life were in it 19. Eupolis, of Pericles. (Plin. Ep. i. 20. p. 25. Elz.)

προς δε γ αυ τούτω τάχ' η
Πειθώ τις επεκάθητο τοϊσι χείλισιν
Ούτως έκήλει, και μόνος των ρητόρων

Το κέντρον εγκατέλιπε τους ακροωμένοις.
Shakspeare, Henry V. Act 1. Sc. 1. 50.

-When he speaks,
The air, a charter'd libertine, is still,
And the mute wonder lurketh in men's ears,

To steal his sweet and honeyed sentences. 20.

Cowper. Αlex. Selkirk.
Ye winds that have made me your sport,

Convey to this desolate shore
Some cordial endearing report
Of a land I must visit no more !

Soph. Philoct. 254. (ed. Br.)
*Ω πόλλ' εγώ μοχθηρός, ώ πικρός θεούς !
Ου μηδε κληδων ώδ' έχοντος οίκαδε,

Μηδ' Ελλάδος γής μηδαμού, διήλθε που 21.

Lucan. Pharsal. vi. 511.

desertaque busta
Incolit, et tumulos expulsis obtinet umbris.

Isaiah. lxv. 3, 4.
A people

which remain among the graves, and lodge in the monuments. 22.

1d, ibid. Which eat swine's flesh, and the broth of abominable things js in their vessels.

Shakspeare. Macbeth. Activ,
Lizard's leg and owlet's wing,
For a charm of powerful trouble,
Like a hell-broth boil and bubble.

Soph. Antig. 891.
ώ τύμβος, ώ νυμφείον, ώ κατασκαφής
οίκησις αλείφρουρος, οι πορεύομαι
προς τους εμαυτής, ών αριθμόν έν νεκρούς
πλείστον δέδεκται Περσέφασσόλωλότων.

23.

05.

Shakspeare. Rom, and Jul. Act iv. Sc. 3.
As in a vault, an ancient receptacle,
Where for these many hundred years, the bones

Of all my buried ancestors lie pack’d. 24.

1d. Sc. 5.
All things that we ordained festival,
Turn from their office to black funeral,
Our instruments to melancholy bells-
Our wedding cheer to a sad burial feast-
Our solemn hymns to sullen dirges change-
Our bridal flowers serve for a buried corse,
And all things change them to the contrary.

Epig. Meleag. iii. 1.
Ου γάμον, αλλ' 'Αίδαν επινυμφίδιον Κλεαρίστα

δέξατο, παρθενίης άμματα λυομένα
'Hώος δ' ολολυγμός ανέκραγεν, εν δ' Υμέναιος

Σιγαθείς, γοερόν φθέγμα μεθαρμόσατο
Αι δ' αύται και φθέγγος εδαδούχουν παρα παστω

Πεύκαι, και φθιμένα νέρθεν έφαινον όδον:
Sbakspeare. Twelfth Night. Act iv. Sc. 5.
This is the air—that is the glorious sun.

Eurip. Hippol. ν. 179.

τoδε σοι λαμπρόν φέγγος, όδ' αιθήρ: 26.

Cowley. “ The Muse.” Go, the rich chariot instantly prepare,

The Queen, my Muse, would take the air. The wheels of thy bold coach pass quick and free,

And all's an open road to thee

Whatever God did say,
Is all thy plain and smooth, uninterrupted way.

Pind. OI, vi. 37.
ω φίντις, αλλά ζεύξον ή-

-δη μοι σθένος ημιόνων,
α τάχος, όφρα κελεύθω τ' εν καθαρά

βάσομεν όκχον 27.

Dante. Purgator. i. 96.

Che gli lavi 'l viso,
Si ch' ogni sucidume quindi stinga;
Che non si converria, l'occhio sorpriso
D'alcuna nebbia andar davanti al primo
Ministro, ch'è di quei di Paradiso.

30.

Milton. P. L. xi. 410.'

but to nobler sights
Michael from Adam's eyes the film remov'd,

then purg'd with euphrasy and rue
The visual nerve, for he had much to see,

And from the well of life three drops distilld. 28.

Gray. Elegy.
Each in his narrow cell for ever laid.

Horat. Sat. 1. viii. 8.
Huc prius angustis ejecta cadavera cellis. ,
29. Shakspeare. Merchant of Venice. Act iv. Sc. 1.

And yet, thy wealth being forfeit to the state,
Thou hast not left the value of a cord.

Hor. Sat. 11. ii. 95.

te, tibi iniquum,
Et frustra mortis cupidum, cum deerit egenti
As, laquei pretium.
Anthol. Epig. TYMNEN.

έστι γαρ ίση
πάντοθεν εις Αίδην έρχομένοισιν οδός

Virg. Æn. vi. 126.

facilis descensus Averni, Noctes atque dies patet atri janua Ditis.

Watts. World to come. P. 118. Trap-doors are always under us, and a thousand unseen avenues to the regions of the dead. 31.

Eurip. Med. 369. (ed. Pors.)
δοκείς γαρ άν με τόνδε θωπεύσαι ποτ' άν,
ει μη τι κερδαίνουσαν και τεχνωμένης;

Shakspeare. Othello. Act 1. Sc. 3.
For I mine own gain'd knowledge should profane,
If I would time expend with such a snipe,

But for my sport or profit. 32.

Henry IV. P. II. Act 1. Sc. 1.
The times are wild-contention, like a horse,
Full of high feeding, madly hath broke loose,
And bears down all before him.

Hom. II. z'. 506.
ως δ' ότε τις στατός ίππος, αποστήσας επί φάτνη,
δεσμόν απορρήξας θείει πεδίοιο κροαίνων, ,

ειωθως λoύεσθαι ευρρείος ποταμοίο,
κυδιόων, ύψού δε κάρη έχει, αμφί δε χαίται
ώμους αίσσονται: ο δ' άγλαΐηφι πεποιθως,
δίμφα ε γούνα φέρει μετά τ' ήθεα και νομών ίππων

Compare also Virg. Æn. xi. 492. 33.

Luc. i. 79. 'Επιφάναι τοίς εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένοις

Pind. ΟΙ. 1. 131.

θανείν δ' οίσιν ανάγκα, τί κε τις ανώνυμον γήρας εν σκότω

καθήμενος έψοι μάταν και So Sir W. Jones, in his Ode in imitation of Alcæus. (ad fin.)

Since all must life resign,
Those sweet rewards which decorate the brave

"Tis folly to resign,
And creep inglorious to the silent grave.
34.

Le Baiser d'adieux.
(See Dibdin's Tour. Vol. ii. p. 49.)
Puisse alors l'amant qui t'adore,

Te revoyant aux mêmes lieux,
Sur tes lèvres vierges encore

Retrouver son baiser d'adieux!

Shakspeare. Coriolanus. Act v. 249.
Now, by the jealous Queen of Heav'n, that kiss
I carried from thee, dear, and my true lip

Hath virgin'd it e'er since. 35.

Pind. Ol. ix. 50.

ουδ' 'Aΐδας ακι-
νήταν έχει ράβδον,
βρότεα σώμαθ' ά κατάγει
κοίλαν προς άγυιάν
θνασκόντων».

Horat. Οd. Ι. Χ. 17.
Tu pias gratis animas reponis
Sedibus, virgaque levem coerces

Aurea turbam 36.

1 Sam. vii. 10. but the Lord thundered with a great thunder that day upon the Philistines, and discomfited them.

Hono. 11. Θ'. 75.
Αυτός δ' εξ"Ιδης μέγαλ' έκτυπε, δαιόμενον δε

« السابقةمتابعة »