صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small][merged small][graphic]
[merged small][ocr errors][merged small]

...MANU SCRIPTAM DE SYNODO PRAGENSI, A. 1388, 19. OCT. HABITA.

[merged small][graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

„Regulae Veteris et Novi Testamenti“ Mag. Matthiae de Janov prodeunt in duabus editionibus: altera est tota latina, altera titulum atque praefationem in lingua bohemica continet.

Volumen secundum typis excudetur initio a. 1909. Volumina sequentia, scilicet vol. III, IV, V et VI, postea annis continuis, quantum fieri poterit, in lucem prodibunt.

[graphic]
« السابقةمتابعة »