صور الصفحة
PDF

DE TOUTES LES ÉGLISES
DE

LEMPIRE FRANÇAIS.

AvEc 17 GRAvUn Es..

Unus Dominus, una Fides, unum Baptisma.
| S. PAUL, Epist. ad Ephesies, eap.VI, v.5,

PARIS, | #
CHEz MAME, FRÈRES, IMPRIMEURS-LIBRAIRES,
RUE DU PoT-DE-FER, N° 14,
1812.

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]

|

Nos, JoANNrs-BAPTISTA tituli sancti Honuphrii S. R. E. Pres-
byter Cardinalis CAPRARA, Archiepiscopus Mediolanensis,
S. S. D. D. nostri PII Papæ VII, et Sanctæ Sedis Apostolicæ
•dFrancorum Imperatorem, Italiæ regem, à latere Legatus.

Certam et communem regulam, in Christianâ doctrinâ tradendâ discendâque servandam, ad rectam fidelis populi, et puerorum præsertim institutionem, plurimùm profuturam Patres nostros sapienter censuisse, cuique perspecta res est. Quid enim ejusmodi uniformitate opportunius excogitari, quidque eâ utilius dari potest? Per illam siquidem id ipsum sentientes ac dicentes omnes qui ad fidei unitatem vocati sunt, in eodem sensu et in eddem sententid faciliùs perfécti erunt. Summi proptereà Pontifices, pro ipsorum sollicitudiae omnium Ecclesiarum, ut in docendo Christianam doctrinam unus idemque modus ab omnibus teneretur, sæpiùs hortati sunt, et enixè commendaverunt. Sed pecaliares quædam regionum sive necessitates sive circumstantiæ, ut propositæ uniformitati multiplex, quoad methodum, Catechismorum varietas prævaluerit, in causa fuêre.

Verùm, cùm Gallorum Imperator, Italiæ Rex,'NAP0LEO I, non solùm obstacula quæque prorsùs removere sfbi proposuerit, sed etiam, ut singularis communisque Catechismus detur atque tradatur, flagranter exoptet atque studeat;

Cùmque Catechismus, ex illustris potissimùm Meldensis Episcopi Jacobi Benigni BossUET et aliarum Ecclesiarum Caiechismis depromptus, et ad sigularum imperij Gallicani diœcesum praxim et Christi fidelium usum paratus, ut probetur, nobis nuper oblatus sit,

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

vj

Hinc nos, postquàm conscriptum ejusmodi opus diligenter examinandum curavimus, et graviora Christianæ Religionis capita in eo proponi, atque eadem Catholicæ Ecclesiæ doctrinæ nullatenùs adversa, sed conformia esse deprehendimus, iiem opus, cui titulus, Catéchisme à l'usage de toutes les Fglises de'l'Empire Frangais, non tantùm probandum, sed etiam illius usüm Reverendissimis Galfieani Imperii Præsulihus proponendum et commendandum duximus, illudque præsentis decreti vigore, tanquam Sanctæ Sedis et sanctissimi domini nostri PII VII de latere Legatus, apestolicâ auctoritate probamus, proponimus: et commendamus, eo saluberrimo consilio permoti, ut, sicut una est fides, ita etiam pariter una et communis sit tradendæ fidei et erudiendi populi forma atque præscriptio. •,

Sollicitudinis autem erit sacrorum Antistitum, quos fidei auctor, CHRISTUS DOMINUS, ad gregem, qui in ipsis est, pascendaw constituit, et traditi doctrinæ depositi custodes esse voluit, sedulò invigilare ut Parochi cæterique Sacerdotes Christianæ disciplinæ capita in exarato Catechismo eontenta uberiùs exposituri, lectionem unam cohærenter cum alterâ ae singula simul conferant, et quæ decent sartqm doctrinam in, integritate et gravitate, juxta Apostolum, loquantur.

Datum? Parisiis, ex ædibus nostræ residentiæ, die 3. Martii 18o6.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]

EXTRAIT des minutes de la Secrétairerie d'Etat,

Au palais des Tuileries, le 4 avril 18o6.

NAPoLÉoN, EurEnEun DEs FRANçAIs Er Roi D'ITALIE ; Sur le rapport de notre Ministre des Cultes,

Avons DÉcRÉTÉ et DÉcnÉroNs ce qui suit :

ART. I. En exécution de l'art. 39 de la loi du 18 Germinal an X, le Catéchisme annexé au présent décret, approuvé par son Em. le Cardinal Légat, sera publié et seul en usage dans toutes les Églises Catholiques de l'Empire.

II. Notre Ministre des Cultes surveillera l'impression de ee Catéchisme, et, pendant l'espace de dix années, il est spécialement autorisé à prendre à cet effet toutes les précautions qu'il jugera nécessaires.

III. Le présent décret sera imprimé en tête de chaque exemplaire du Catéchisme, et inséré au Bulletin des lois.

IV. Notre Ministre des Cultes est chargé de l'exécution du

présent décret. Signé NAPoLÉoN.

Par l'Empereur,
Le Secrétaire d'Etat, signé HUGUEs B. MARET.

Certifié consorme, Ministre des Cultes. Signé PORTALIS.

« السابقةمتابعة »