صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Oratio ad Deum.

O Deus, ego amo te,

Nec amo te, ut salves me,
Aut quia non amantes te
Aeterno punis igne.

Tu, tu mi Iesu! totum me
Amplexus es in cruce,

Tulisti clavos, lanceam,
Multamque ignominiam.

Innumeros dolores,

Sudores et angores,

Ah mortem, et haec propter me,

Ah! pro me peccatore.

Cur igitur non amem te,

O Iesu amantissime!

Non ut in coelo salves me

Aut ne aeternum damnes me;

Sic Deus! semper amem te,
Ut ipse tu amasti me,

Sed amem te, quod mea spes,
Quod meum summum bonum es.

[ocr errors]

Gebet.

Jesu mein, ich liebe dich Und nicht weil Du erlösest mich, Noch auch weil in der ewgen Gluth, Der dich nicht liebte, Buße thut.

Nein, Du mein süßer Jesu, hast
In Liebe mich am Kreuz umfaßt,
Die Nägel littst du und den Spieß,
Den man erst anspie, schlug und stieß.

Du trugest Schmerzen ohne Zahl
Und unaussprechlich bittre Qual,
Zulegt den Tod am Kreuze noch
Für mich, der ich ein Sünder doch.

Wie sollt ich denn nicht lieben dich,
Jesu, der so liebtest mich!
Nicht um das Himmelreich allein,
Nicht zur Vermeidung ewger Pein:

Ich will dich lieben immerdar
Wie Deine Lieb unendlich war,
Weil meine Hoffnung in Dir ruht
Und weil Du bist mein höchstes Gut.

[blocks in formation]

Agnoscat omne saeculum

Ales diei nuntius

Almum flamen vita mundi

Altitudo quid hic iaces

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Beata nobis gaudia

Christe qui lux es et dies
Christe redemptor gentium
Congregavit Deus aquas
Corde natus ex parentis

202

24

42

60

48

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Pange lingua gloriosi corporis
Pange lingua gloriosi proelium
Parendum est cedendum est
Parvum quando cerno Deum
Patris sapientia

Plaudite coeli

Pone luctum Magdalena
Puer natus in Bethlehem

216

108

306

72

118

192

196

52

« السابقةمتابعة »