صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Α. D. 33.

LUKE XIX. 23-31.

Α. D. 33.

be weeping and gnashing of teeth, VER. 23.

Matt. xxv. 30.] Και διατί ουκ έδωκας το αργύριόν μου aSee on Μatt. iii. ver. 10. clauses επί την τράπεζαν, και εγώ ελθών συν τόκο 1. 4. αν έπραξα αυτό;

VER. 28. a Wherefore then gavest not thou Και είσαν ταύτα, επορεύετο έμπροσmy money into the bank, that at my | θεν, αναβαίνων εις Ιεροσόλυμα. coming I might have required mine own

And when he had thus spoken, he with usury?

went before, ascending up to Jerusalem. [Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and

VER. 29. then at my coming I should have re Και εγένετο ως ήγγισεν, εις Βηθφαγή ceived mine own with usury, Matt. και Βηθανίαν, προς το όρος το καλούμενον ΧΧν. 27.]

'Ελαιών, απέστειλε δύο των μαθητών a See on Matt. XXV. ver. 27.

αυτού, VER. 04.

And it came to pass, when he was

come nigh to Bethphage and Bethany, Και τους παρεστώσιν είπεν: "Αρατε απ'

a at the mount called the Mount of αυτού την μιάν, και δότε τω τάς δέκα

Olives, he sent two of his disciples, μνάς έχοντι.

[And when they drew nighunto And he said unto them that stood by,

Jerusalem, and were come to BethTake from him the pound, and give it phage, unto the Mount of Olives, then to him that hath ten pounds.

sent Jesus two disciples, Matt. xxi. 1. [Take therefore the talent from And when they came nigh to Jerusahim, and give it unto him which hath lem, unto Bethphage and Bethany, ten talents, Matt. xxv. 28.]

at the Mount of Olives, he sendeth

forth two of his disciples, Mark xi. 1.] TER. 25.

a See on Matt. xxi. ver. 1. clause 2. Και είπον αυτω· Κύριε, έχει δέκα μνάς.

VER. SO. (And they said unto him, Lord, he hath ten pounds.)

Ειπών. Υπάγετε εις την κατέναντι

κώμην εν ή εισπορευόμενοι ευρήσετε πώλον VER. 26.

δεδεμένον, εφ' όν ουδείς πώποτε ανθρώπων Λέγω γαρ υμίν, ότι παντί τω έχοντι εκάθισε: λύσαντες αυτόν αγάγετε. δοθήσεται από δε του μη έχοντος, και ο Saying, Go ye into the village over έχει, αρθήσεται απ' αυτού.

against you; in the which at your enterFor I say unto you, That a unto ing ye shall find a colt tied, whereon yet every one which hath shall be given ; never man sat: loose him, and bring him and from him that hath not, even that hither. he hath shall be taken away from him.

[Saying unto them, Go into the vil. [For unto every one that hath shall | lage over against you, and straight. be given, and he shall have abun- / way ye shall find an ass tied, and a dance: but from him that hath not colt with her : loose them, and bring

shall be taken away even that which them unto me, Matt. xxi. 2. And saith • he hath, Matt. ΧΧν. 29.]

unto them, Go your way into the vilSee on Matt. xiii. ver. 12.

lage over against you: and as soon

as ye be entered into it, ye shall find VER. 27.

a colt tied, whereon never man sat ; Πλήν τους εχθρούς μου εκείνους, τους loose him, and bring him, Mark xi. 2.) μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ' αυτούς, αγάγετε ώδε, και κατασφάξατε έμπροσθέν

VER. 31. μου.

Και εάν τις υμάς έρωτά Δια τί λύετε; a But those mine enemies, τυλich would | ούτως έρείτε αυτό, "οτι ο Κύριος αυτού not that I should reign over them, bring xpelav šXet. hither, and slay them before me.

a And if uny man ask you, Why do ye [ [And cast ye the unprofitable ser loose him? thus shall ye say unto him, vant into outer darkness: there shall | Because the Lord hath need of him.

A. D. :33.
LUKE XIX. 31-38.

A. D. 33. [And if any man say ought unto ass, sat thereon ; as it is written, you, ye shall say, The Lord hath need | John xii. 14.] of them; and straightway he will a Then they hasted, and took every send them, Matt. xxi. 3. And if any man his garment, and put it under man say unto you, Why do ye this? him on the top of the stairs, and blew say ye that the Lord hath need of with trumpets, saying, Jehu is king, him : and straightway he will send 2 Kings ix. 13. him hither, Mark xi. 3.]

VER. 36. a See on Matt. xxi. ver. 3.

Πορευομένου δε αυτού, υπεστρώννυον τα VER. 32.

μάτια αυτών εν τη οδώ. 'Απελθόντες δε οι απεσταλμένοι, εύρον

And as they went, they spread their καθώς είπεν αυτοίς. .

clothes in the way. And they that were sent went their

(And a very great multitude spread way, und found even as he hud said down branches from the trees, and

their garments in the way; others cut tento them. [And the disciples went, and did as

strawed them in the way, Matt. xxi.8.

And Jesus commanded them, Matt. xxi. 6. the way: and others cut down branches

many spread their garments in And they went their way, and found off the trees, and strawed them in the the colt tied by the door without, in a place where two ways met; and they

way,

Mark xi. 9.] loose him, Mark xi. 4.]

VER. 37.

'Eγγίζοντος δε αυτού ήδη προς τη καταVER. 33. Λυόντων δε αυτών των πώλον, είπον οι το πλήθος των μαθητών χαίροντες, αινείν

βάσει του όρους των Ελαιών, ήρξαντο άπαν κύριοι αυτού προς αυτούς· τί λύετε τον τόν Θεόν φωνή μεγάλη περί πασών ών είδον πώλον και ;

δυνάμεων, , And as they were loosing the colt, the And when he was come nigh, aeren owners thereof said unto hem, Why loose now at the descent of the Mount of ye the colt?

Olives, the whole multitude of the dis[And certain of them that stood ciples began to rejoice and praise God there said unto them, What do ye, thut they had seen;

with a loud voice for all the mighty works loosing the colt? Mark xi. 5.]

(And the multitudes that went beVER. 34.

fore, and that followed, cried, sayoi sinov 'o Kúpos autoũ xpelar ing, Matt. xxi. 9. And they that went ixa.

before, and they that followed, cried, And they said, The Lord hath need saying, Mark xi. 9. On the next day

much people that were come to the [And they said unto them even as

feast, when they heard that Jesus was Jesus had commanded : and they let coming to Jerusalem, took branches them go, Mark xi. 6.]

of palm-trees, and went forth to meet

him, and cried, John xii. 12, 13.) VER. 35.

a See on Matt. xxi. ver. 1. clause 2. Και ήγαγον αυτόν προς τον Ιησούν και

VER. 38. επιρρίψαντες εαυτών τα ιμάτια επι τον

Λέγοντος· Ευλογημένος ο ερχόμενος βαπώλον επιβίβασαν τον Ιησούν.

σιλεύς εν ονόματι Κυρίου· ειρήνη εν ουρανώ, And they brought him to Jesus: 2 and tai dófa iv ülistois. they cast their garments upon the colt, a Saying, Blessed be the King that and they set Jesus thereon.

cometh in the name of the Lord : peace (And brought the ass, and the colt, in heaven, and glory in the highest. and put on them their clothes, and (Hosanna to the Son of David ! they set himn thereon, Matt. xxi. 7. | Blessed is he that cometh in the name And they brought the colt to Jesus, of the Lord; Hosanna in the highest ! and cast their garments on bim; and Matt. xxi. 6. Hosanna ; Blessed is he sat upon him, Mark xi. 7. And he that cometh in the name of the Jesus, when he bad found a young | Lord, Mark xi. 9. Hosanna! Blessed VOL. II.

L

of him.

A. D. 33.

LUKE XIX. 38–44..

A. D. 33.

out.

is the King of Israel, that cometh in a See on Matt. xxii. ver. 7. clause 2. the name of the Lord! John xü. 13.]

VER. 44. a See on Matt. xxi. ver. 5. 9.

Και εδαφιούσί σε, και τα τέκνα σου εν VER. 39.

σοί και ουκ αφήσουσιν έν σοι λίθον επί Καί τινες των Φαρισαίων από του όχλου λίθων ανθ' ών ουκ έγνως τον καιρόν της επιείσον προς αυτόν: Διδάσκαλε, επιτίμησον | σκοπής σου. τους μαθηταίς σου. .

a And shall lay thee even with the And * some of the Pharisees from ground, and thy children within thee; among the multitude said unto him, and they shall not leave in the one stone Master, rebuke thy disciples.

upon another ; because thou knewest not a LORD, when thy hand is lifted up, the time of thy visitation. they will not see : but they shall see, a See on Matt. xxiv. ver. 2. and be ashamed for their envy at the b For this shall every one that is people ; yea, the fire of thine ene- godly pray unto thee in a time when mies shall devour them, Isa. xxvi. 11. thou mayest be found : surely in the VER. 40.

floods of great waters they shall not Και αποκριθείς είπεν αυτοίς Δέγω υμίν» | Seek yo the LORD

while he may be

come nigh unto him, Psal. xxxij. 6. öri lay orolowakowsiv, os as Dos nespá-found, call ye upon him while he is ξoνται. And he answered and said unto them, God of Israel: for he hath visited

near, Isa. lv. 6. Blessed be the Lord I tell you that, if these should hold their and redeemed his people, Luke i. 68. peace, the stones would immediately cry Then Jesus said unto them, Yet a lit

tle while is the light with you. Walk VER. 41.

while

ye have the light, lest darkness Και ως ήγγισεν, ιδαν την πόλιν έκλαυσεν ' auta,

come upon you ; for he that walketh

in darkness knoweth not whither he And when he was come near, he be- goeth. While ye haye light, believe held the city, and a wept over it, in the light, that ye may be the chil* Jesus wept, John xi. 35.

dren of light. These things spake VER. 42.

Jesus, and departed, and did hide niyor: "Otı si lyrwę xai où, xai ye ly himself from them, John xii. 35, 56. τη ημέρα σου ταύτη, τα προς ειρήνην σου

We then, as workers together with νύν δε εκρύβη από οφθαλμών σου, ,

him, beseech you also that ye receive Saying, a If thou hadst known, even not the grace of God in vain. (For thou, bat least in this thy day, the he saith, I have heard thee in a time things which belong unto thy peace! accepted, and in the day of salvation

have I succoured thee : behold, now c but now they are hid from thine eyes.

* O that there were such an heart is the accepted time ; behold, now is in them, that they would fear me,

the day of salvation), 2 Cor. vi. 1, 2. and keep all my commandments al

Wherefore (as the Holy Ghost saith, ways, that it might be well with To-day, if ye will hear his voice, them, and with their children for

Harden not your hearts, as in the ever! Deut. v. 29. Oh that they in the wilderness; When your fa

provocation, in the day

of temptation were wise, that they understood this, thers tempted me, proved me, and that they would consider their latter end ! xxxii. 29.

saw my works forty years. Whereb See on ver. 44. clause 2.

fore I was grieved with that gene«See on Matt. xiii. ver. 14, 15.

ration, and said, They do alway err

in their heart : and they have not VER. 43.

known my ways. So I sware in my "Oti mouri nuépat ini se, nai Tepiba- wrath, They shall not enter into my λούσιν οι εχθροί σου χάρακά σου, και περι rest.) Take heed, brethren, lest there κυκλώσουσί σε, και συνέξουσί σε πάντοθεν, be in any of you an evil heart of un

a For the days shall come upon thee, belief, in departing from the living that thine enemies shall cast a trench God. But exhort one another daily, about thee, and compass thee round, and while it is called To-day; lest any of keep thee in on every side,

you be hardened through the deceit

A. D. 33.

LUKE xix. 44-48.-XX. 1-3.

A. D. 33.

fulness of sin, Heb. ii. 7-13. Hav.

VER. 48. ing your conversation honest among

Και ουχ εύρισκαν το τί ποιήσωσιν και the Gentiles: that whereas they speak | λαός γαρ άπας έξεκρέματα αυτού ακούων. against you as evil doers, they may

2 And could not find what they might by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of do: for all the people were very atten

tive to hear him. visitation, 1 Pet. ii. 12.

* Or, hanged on him, Acts xvi. 14. VER. 45.

[And the Scribes and Chief Priests Kai dios@ày sis tò lepòv, šptato ixcán- heard it, and sought how they might RESY TOÙS FWAOītas ir auto zdi šyopálos destroy him : for they feared him, beτας, ,

cause all the people was astonished

at his doctrine, Mark xi. 18.] a And he went into the temple, and

a See on Matt. xiv. ver. 5. clause 1. began to cast out them that sold therein, and them that bought ;

CHAP. XX.–VER. 1. [And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold didácnortos autom cor maðy fv TẬ lepo, nai

Και εγένετο εν μιά των ημερών εκείνων, , and bought in the temple and over

ευαγγελιζομένου, επέστησαν οι Αρχιερείς threw the tables of the money-chang; xal o spagnateis civ toñs Tiger@utépois, ers, and the seats of them that sold

And it came to pass, that on one of doves, Matt. xxi. 12. And they come to Jerusalem : and Jesus went into the chose days, as he taught the people in the temple, and began to cast out them Chief Priests and the Scribes came upon

temple, and preuched the Gospel, the that sold and bought in the temple, him with the elders, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that

[And when he was come into the sold doves, Mark xi. 15.)

temple, the Chief Priests and the a See on Matt. xxi. ver. 12.

elders of the people came unto him

as he was teaching, Matt. xxi. 23. VER. 46.

And they come again to Jerusalem : Λέγων αυτοϊς: Γέγραπται· ο οίκός μου | there come to him the Chief Priests,

and as he was walking in the temple, olxos Toportuxñs lotiv ipers dè autò and the Scribes, and the elders, Mark εποιήσατε σπήλαιον ληστών. a Saying unto them, It is written, My

VER. 2. house is the house of prayer : but ye have

Και είπον προς αυτόν, λέγοντες· Είπε made it a den of thieves.

ημίν εν ποία εξουσα ταύτα ποιείς, ή τις [And said unto them, It is written, ésTIY dous out the eğovolar taúrny; My house shall be called the house of

And spake unto him, saying, Tell us, prayer; but ye have made it a den of by what authority doest thou these things? thieves, Matt. xxi. 13. And he taught, or who is he that gave thee this authority? saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all na- thou these things ? and who gave

[And said, By what authority doest tions the house of prayer ? but ye thee this authority? Matt. xxi. 23. have made it a den of thieves, Mark And say unto him, By what authority

doest thou these things ? and who & See on Matt. xxi. ver. 13.

gave thee this authority to do these

things? Mark xi. 28.] VER. 47. Και ήν διδάσκων το καθ' ημέραν εν τω

VER. 3. ιερώ. Οι δε Αρχιερείς και οι Γραμματείς 'Αποκριθείς δε είπε προς αυτούς: Ερωεζήτουν αυτόν απολέσαι, και οι πρώτοι του τήσω υμάς κάγώ ένα λόγον» και είπατί λαού, ,

pol " And he taught daily in the temple. a And he answered and said unto them, * But the Chief Priests and the Scribes and I will also ask you one thing; and anthe chief of the people sought to destroy swer me:

(And Jesus answered and said * See on Matt. xxvi. ver. 3, 4. unto them, I also will ask you one

xi. 27.)

xi. 17.]

him,

A. D. 33.

LUKE XX. 3—10.

A. D. 33.

thing, which if ye tell me, I in like a And they answered, that they could wise will tell you by what authority I

not tell whence it was. do these things, Matt. xxi. 24. And [And they answered Jesus, and Jesus answered and said unto them, I said, We cannot tell, Matt, xxi. 27. will also ask of you one question, and And they answered and said unto answer me, and I will tell you by Jesus, We cannot tell, Mark xi. 33.] what authority I do these things, * See on Matt. xxi. ver. 27. Mark xi. 29.] a See on Matt. xxi. ver. 24.

VER. 8.

Και ο Ιησούς είπεν αυτοίς: Ουδε εγώ λέγω VER. 4.

υμίν εν ποία εξουσία ταύτα ποιώ. Το βάπτισμα Ιωάννου εξ ουρανού ήν, η εξ

And Jesus said unto them, Neither ανθρώπων και

tell I you by what authority I do these The a baptism of bJohn, was it from things. heaven, or of men?

[And he said unto them, Neither [The baptism of John, whence was tell I you by what authority I do it? from heaven, or of men? Matt. these things, Matt. xxi. 27. And xxi. 25. The baptism of John, was it Jesus answering saith unto them, Neifrom heaven, or of men? answer me, ther do I tell you by what authority I Mark xi. 30.]

do these things, Mark xi. 33.] a See on Matt. iii. ver. 6. clause 1. See on Matt. üi. ver. 1. clause 2.

VER. 9.

“Ηρξατο δε προς τον λαόν λέγειν την παVER. 5.

ραβολήν ταύτην· "Ανθρωπός τις εφύτευσεν Οι δε συνελογίσαντο προς εαυτούς, λεγον- αμπελώνα, και εξέδοτο αυτόν γεωργούς, και τες: “Οτι εάν είπωμεν· 'Εξ ουρανού: έρεί· | απεδήμησε χρόνους ικανούς». Διατί ούν ούκ έπιστεύσατι αυτό; ;

a Then began he to speak to the people And they reasoned with themselves, this parable ; A certain man planted a saying, If we shall say, From heaven ; vineyard, and let it forth to husbandhe will say, Why then believed ye him men, and went into a far country for a not?

long time. [And they reasoned with them [Hear another parable: There was selves, saying, If we shall

say, From a certain householder, which planted heaven : he will say unto us, Why a vineyard, and hedged it round did ye not then believe him ? Matt

. about, and digged a wine-press in it, xxi. 25. And they reasoned with and built a tower, and let it out to themselves, saying, If we shall say, husbandmen, and went into a far From heaven; he will say, Why then country, Matt. xxi. 33.

And he did ye not believe him? Mark xi. 31.] began to speak unto them by para

bles. A certain man planted a vineVER. 6.

yard, and set an hedge about it, and Eav dè 'Einwev, it åvé páómar. rãs o digged a place for the wine-fat, and λαός καταλιθάσει ημάς· πεπεισμένος γάρ | built a tower, and let it out to husέστιν ' Ιωάννην προφήτης είναι.

bandmen, and went into a far country, But and if we say, Of men; all the Mark xii. 1.) people will stone us: * for they be per

a See on Matt. xxi. ver. 33. suaded that John was a prophet.

VER. 10. (But if we shall say, Of men ; we fear the people; for all hold John as | γούς δούλον, ένα από του καρπού του αμ

Και εν καιρώ απέστειλε προς τους γεωρa prophet, Μatt. xxi. 26. But if we | πελώνος δωσιν αυτώ οι δε γεωργοί δείραντες shall say, Of men ; they feared the avrò, Eatisteldav xevóv. people : for all men counted John

a And at the season he sent a servant that he was a prophet indeed, Mark

to the husbandmen, that they should give * See on Matt. xxi. ver. 26. clause 2. him of the fruit of the vineyard: but

the husbandmen beat him, and sent him VER. 7.

away empty. Και απεκρίθησαν μή ειδέναι σίθεν. .

[And when the time of the fruit

xi. 32.]

« السابقةمتابعة »