صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ORATORIO IN DVE PARTI PER SOLI E CORI CON ACCOMPAGNAMENTO D'ORCHESTRA

DI

DON LORENZO PEROSI
RIDVZIONE PER CANTO E PIANOFORTE
DI VGO SOLAZZI

G-RICORDI&C.EDITORI-STAMPATORI
MILANO-ROMA-NAPOLI-PALER=

MO-PARIOI-LONDRA

102772 ~ (A) NETTI FR. 6.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Proprietà degli Editori per tutti i paesi per l' Edizione. Proprietà dell'Autore per l'esecuzione.

-

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Delegamus pro revisione

Ad. R. D. D. ANGELUM NASONI, Can. Theol. Metrop. Mediolani e Curia Archiepisc.

die 18 augusti 1899

+ A. M. MANTEGAZZA, Ep. Fam., Vic. Gen.

Nihil obstat quominus imprimatur
Mediolani, die 19 augusti 1899.
Sac. ANGELUS NASONI, Cens. Eccl.

IMPRIMATUR:

In Curia Archiepisc. Mediolani, die 19 augusti 1899. + A. M. MANTEGAZZA, Ep. Famag. Vic. gen.

CONNICA

[blocks in formation]
« السابقةمتابعة »