صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ZEITSCHRIFT

FÜR DIE

GESCHICHTE DES OBERRHEINS

HERAUSGEGEBEN

VON DEM

GROSSHERZOGLICHEN GENERAL-LANDES ARCHIVE ZU KARLSRUHE.

. XXXIX. BAND.

KARLSRUHE.
DRUCK UND VERLAG DER G. BRAUN'SCHEN HOTBUCHHANDLUNG,

1885.

Gen 4418.18 (39)

Pian piirre IRBABY

Mirir 10 1906

HOHENZOLLERN COLLECTION

CIFT OF A C. CUOLIDE

Inhalt.

Seite

Urkundenbuch der Cisterzienserabtei Salem. Fortsetzung. 1286

bis 1290. 1291 bis 1300. — Undatierte Urkunden. – Nachträge.
(v. Weech.) ..

. 183 Regesten des Mortenauer Adels. 2. Die von Schauenburg.

(Ruppert.) ................... 83 Nachträge und Berichtigungen zu den Neuenstein'schen Regesten.

(Ruppert.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Aus der Zeit der Rittergesellschaften. (Heyck.) .....:. 361 Akten zur Geschichte des Bauernkriegs in Süddeutschland. (Hart

felder.) ..................... 376 Ein Schreiben Eugens IV. an die Stadt Konstanz. (Heyck.) ... Nachtrag zu Peter Luders Briefwechsel. (Schepss.). ..... Register ...................... Berichtigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 Summarisches Register zu Band I-XXXIX........... Badische Geschichtsliteratur des Jahres 1884. (Hartfelder.) ... I

[ocr errors]

Mittheilungen der badischen historischen Commission No. 5 u. 6.

[ocr errors]

Urkundenbuch der Cisterzienserabtei Salem.

(Fortsetzung.)

1286. Feb. 17. Anshelmus de Ivstingin resigniert alle Rechte, die ihm auf die Besitzungen in Frickingen (Vrikingin), genannt Brundilinsgút, zustehen, welche der Bürger Sanze in Ehingen dem Kloster Salem verkauft hat, in die Hände seines Oheims Anshelmi de Wildinstain. Actum et datum anno domini M° CC° LXXXVI'. XIII. kalendas marcii, indictione XIIII, subnotatis testibus presentibus et rogatis, videlicet Ül(rico) capellano dominarum de Valle Sancte Crucis, Hainrico de Halle, cive in Vima, fratribus Wernhero et Úlrico dicto Fabro de Vberlingin, monachis in Salem, fratre Cůnrado dicto Gruni, converso predictarum dominarum et Cůnrado dicto Aichern aliisque quampluribus probis viris.

703. Perg. Or. Fremde Hand. Siegel des Ausstellers aus Wachs, rund (IV A 2), 50 mm, im Dreieckschild das bekannte Wappenbild (Dorn oder Stufenschnitt). Umschrift: † s. ansbalmi. de. ivstingen. senioris. (Daumeneindruck.)

1286. Apr. 3. Rom. Papst Honorius IV. bestätigt alle Privilegien des Klosters Salem.

704. Honorius episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis . . abbati et conventui monasterii de Salem, Cisterciensis ordinis, || Constantiensis diocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo || exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Ea propter, dilecti in domino' filii, || vestris iustis postulationibus grato

1 Or, hat domini.
Zeitschr. XXXIX.

« السابقةمتابعة »