صور الصفحة
PDF

fonns und fefttagliden
Episteln und Evangelien,
: nebst der
Leidensgeschichte des Herrn

nad den
Evangelisten Mattļaus und Johanncs.

Zum Gebrauche für Kirchen und Schulen

ů Derre $ ¢

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ini!. . UNIVERSITY; Honesia LIBRARY .".. . 30 Fen BiH

Cum praesens sacrorum Evangeliorum et Epistolarum versio , 'autore Comite F. L. de Stolberg, fidei et morum regulis pon adversetur, imo ob singularem pietatem et religiosam curam, quibus confecta est, prae caeteris versionibus laudanda , ad alendum religionis studium vero utilissima sit, hinc eandem non tantum ut typis commendelur' » digoam censemus, sed etiam omnibus fidelibus Christianis in sedulum usum enixé commendamus.

Dabantur in Residentia Nostra Abbatiali

Olivae Idibus Octobris 1822.

[merged small][ocr errors]

Vorbericht. :::

Friedrich Leopold, Graf zu Stols berg, Dessen Andenken den Freunden des Guten und Schönen im deutschen Vaters lande unvergeßlich ist, verfaßte diefe ules berfeßung der fonn- und festtåglichen Epis steln und Evangelien anderthalb Jahr vor seinem Tode, auf Ersuchen des Hers ausgebers und zunächst zum Gebrauche der katholischen Gemeine zu Berlin. Zus fållige Anstånde verzögerten den Abdruck, indeß Seine Durchlaucht, der Prinz

« السابقةمتابعة »