صور الصفحة
PDF
[merged small][ocr errors]

Fallaciam Rufi, qui speciem amici prae se ferens puellam, ut

suspicari licet, Catullo eripuerat, graviter accusat. - Num idem Rufus, cuius graveolentiam Noster Carm. LXIX notavit, an insignis iis temporibus orator, M. Caelius vel potius Caecilius Rufus, uno die ( teste Plinio Hist. Nat. VII, 44. ) cum C. Licinio Calvo natus, intelligendus sit, nemo facile pro certo affirmare ausit.

[ocr errors]

Tlufe, mihi frustra ac nequidquam credite amice,

Frustra? immo magno cum pretio atque malo: Siccine subrepsti mi, atque, intestina perurens,

Mi misero eripuisti omnia nostra bona? Eripuisti. Heu, heu, nostrae crudele venenum

Vitae, heu, heu, nostrae pestis amicitiae!

[ocr errors]

V. 1. cognile pro credite in Gryph. et quibusdam veteribus. sed MSS. Stat. constanter servant credite, quod recte iam vindicatum est a Mureto; Dam quae cognoscimus, sunt fere vera, at quae credimus, non raro falsa. cognile amico Ald. (an. 1515) V. 2. Hunc locum tacite Vossius ita constituit: Siccine subrepsti; meque intestina perurens Mi misero eripuisti; omnia nostra bona Eripuisti. V. 4. Sic misero Parthen. Gryph. Muret. V. 6, pectus amicitiae ex libris antiquis profert Vossius, ut sit vel iropice sumendum vel olim s. quondam subaudiendum; eamdem lectionem exhibet edit. Parthenii; sed quis dubitet de vera lectione pestis , cum venenum praecesserit?

V. 2. Frustra? Éxxvápeweis seu ferunt. - magno cum pretio , correctio , ut appellatur a rhe- h. e. dispendio. sic passim in toribus hoc concitatius dicendi malam partem pretium et merces genus. Nam ea demum, ut ob- apud Latinos, ut persós apud servat Muretus, proprie frustra Graecos. cf. Vulp. adde Interesse dicuntur , quae neque com- pretes ad Callimach. Hymn. in modum neque detrimentum af- Dian. y. 263.

CARMEN LXXVIII.

DE GALLO.

Indignabatur Catuillus Gallo, quod ille delicias apud cius amiz.

cam facere ausus fuerat, et hac indignatione lacessitus, turpe eius, quod in foedo iungendo amore praestiterat, profert et differt ministerium,

Callus habet fratres, quorum est lepidissima coniux

Alterius, lepidus filius alterius. Gallus homo est bellus: nam dulces iungit amores,

Cụm pueró , ut bello bella puella cubet.
Gallus homo est stultus, nec se videt esse maritum, 5

Qui patruus patrui monstret adulterium.
Sed nunc id doleo, quod purae impura puellae

Suavia conjunxit spurca saliva tua.

y. 5. Pro stultus iterum in editione Parthenii legitur bellus , haud dubie ex operarum errore. V. 7. purae pura puellae ex veteri seriptura reposuit Scaliger, et sic est in editione Parthen. V. 7-10. Hos quatuor versus

V.3. bellus proprie, qui mo-- .5-6. Sensus : Idem Gallus rum concinnitate, elegantia, ur- est homo insipiens , qui, dum hanitate, comitate, blanditiis, fratris filio viaın ad adulterium vel quocumque obsequii genere cum patrui uxore committenplacere studet, quo pertinet belli dum aperit, non cogitat, se quohominis descriptio, quam ex que habere coniugem, quae a Martiale dedimus supra ad Carm. fratris filio constuprari possit, XXII, 9, sed Gallus in obsequii V. 7-8. Nexus orationis est genere satis in honesto nunc bel- fere hic : Sed quamvis haec lus dicitur. - įungit consociat, omnia nihil morer, tamen id conciliat, coniungit, est proxén nunc vel maxime mibi bilem neta amorum. , dulces invi- movere debet, quod impuro tip diose de foedo amoris genere. ore puram meam puellam deo

sculatus es. - coniunrit h. e. V.4. Cum puero ut bello etc.' 'Commiscuit spurca saliva tua ut filius alterius fratris cum suavia impura cum puris puellae pşore patrui consuescat. suayžiş.

Verum id non impune feres: nam te omnia secla

Noscent, et, qui sis, fama loquetur anus.

10

Scaliger, cum eos dissimilis argumenti esse existimaret, invitis libris omnibus ab hoc epigramimate divulsit et cum superiore coniunxit. De iisdem, an loco suo positi essent, iam dubitaverat Achilles Statius. Hinc facile ab ingenio súo impetrare potuit Corradinus de Aflio, át eos Carmini XCI, assueret. Sed Vulpiús egregie eos cum hoc carmine cohaerete pulchre docuit. – pro coniunxit in versu 8. ex coniectura refinxit Scaliger commingit, sed quis verbum inhonestius praeferat honestiori? quisve novarn Catulli carminibus obscenitatem importare sustineat?

- V. 10. fama loquetur anus. cf. supra ad Carmen LXVII, 46.

CARMEN LÝXIX.

IN LESBIVM.

Lesbium quemdam cum tanti faceret Lesbia, ut eum Catullo

praeferendum putaret, pulcrum illum quidem inde haberi posse concedit, sed eumdem, ut hominem spurcum et impurum haud obscure describit. - Muretus, qui sub Lesbiae nomine Clodiam intelligi debere iam supra ad Carm. LVIII probare studuit, per hunc quoque Lesbium intelligendum esse censet P. Clodium, huius Clodiae fratrem, qui et hanc et ceteras sorores constuprasse dicitur. In qua quidem suspicione ille eo magis confirmatur, quod additum sit nomer pulchri, quod ipsum Clodii cognomen fuerit , ita, ut poëta in ambiguitate vocis iocari voluisse videatur. - Multum quidemiile.com dem apud me valet Mureti in explicandis locis obscurioribus subtilitas et sagacitas , sed in hac re nolim cum eo in tenebris micare,

Lesbius est pulcher: quidni? quem Lesbia malit,

Quam te cum tota gente, Catulle, tua.

V. 1. Sunt, qui pro Lesbius in nonnullis libris Gellius reperiri scribant; at Scaliger in uno se deprehendisse Caclius affirmat. Sed omnes libri Statii et Vossii tuentur nostram lectionens, et sic est in editionibes

Sed tamen hic pulcher vendat cum gente Catullum,

Si tria notorum suavia repererit.

Parthen. Gryph. Muret. Cantabr. V. 4. natorum , quod lepide Vossius de claris et nobilibus Romanis explicat, male in libris vett. recte igitur iam Scaliger revocavit : notorum – in nonnullis, v. g. in edit. Gryph. Muret. legitur amatorum, quod haud dubie ex nalorum confictum est. Si tria amatorum savia surpueric legit Heinsius in not. ad Catull.

V. 3 - 4. Sensus: sed tamen rem consuetudinem, qua interhic pulcher me cum tota familia dum ob certa delicta totae famimea tamquam pignus positum liae publice vendebantur. notohabeat et pro lubitu vendat, si rum noti sunt familiares , quiquisquam eorum, qui eum no- bus aliquis notus est, nos Berunt, vel tria oscula impuro eius kannte. Sic Livius III, 45. Notos ori (quod innuere poëta videtur) gratia eorum , turbam indignitas impresserit. - vendat respicere rei virgini conciliat, alia exempla poëtam putat Muretus ad vete- posuit Vulpius.

CARMEN LXXX.

AD GELLIVM.

Quaerit de causa mutati in Gellii labellis coloris, eamque

nefando, qua ille se contaminabat, libidinis genere repetit.

uid dicam, Gelli, quare rosea ista labella

Hiberna fiant candidiora nive,
Mane domo cum exis , et cum te octava quiete

E molli longo suscitat hora die?
Nescio quid certe est. An vere fama susurrat,

[ocr errors]

V. 4. Et mollis nimis argute corrigit Scaliger.

V. 3 - 4. Mane domo cum cf. supra Carmen XXXII, 3. exis etc. Tam mane , quam post longo die aestivo. meridiationem. octava quiete sub V. 5. Nescio quid certe est, meridiem sive post prandium, est certe aliquid in causa, sed ubi molliores meridiari solebant. quid sit nescio. cf. qucm laudat

Grandia te medii tenta vorare viri? Sic certe clamant Virronis rupta miselli

Ilia, et emulso labra notata sero.

V. 7. Sic certe est Gryph. Muret. Si certe est Parth. Graev. Sed certė damant in libro Scaligeri. Sic certe Scal. Voss. Vulp. Gotting. Bipont. quod , sublata tantum interpunctione, dedimus. pro Virronis in multis editionibus Victoris, in nonnullis Unctoris, inepte, ut iudicat Muretus. Varronis rupta Viselli ex ingenio Scaligeri. V. 8. Ilia, demulso Venet. Gryph. Muret. in MSS. Stat. erat : Ille te mulso vel Ila te mulsu, unde iam Pierius Valerianus et Gabriel Faërpus recte secerunt: Ilia, et emulso. Achilles Statius suspicabatur: Iliaque et mulso vel Iliaque et multo.

de hac formula Vulpius Virgil. nequitiarum interpretem SciopEcl. VIII, 107.

pium in Lusibus V, 5. V. 6. Grandia te viri ? te; V. 7. clamant, aperte testanesse fellatorem. tenta mediï viri tur. clamare de rebus inanimatis Tá aiddia. tendere in obscenis. vid. supra ad Carm. VI, 7. praeter Statium et Muretum rupta ilia cf. supra ad Carm. adeat, cui volupe est, disertum XI, 20.

[merged small][ocr errors]

Miratur, quid sit, quod Iuventius misere pallescentem quemdam

hominem Pisaurensem dignum habuerit , quem ips! et aliis in amore praeponeret. - De gente Iuventia vide Vulpium supra ad Carm. XXIV.

Lei

Nemone in tanto potuit populo esse, Iuventi,

Bellus homo, quem tu diligere inciperes: Praeterquam iste tuus moribunda a sede Pisauri

V. 3. Ianus Meleager, cum pro a sede membranae Palatin. baberent

V. 1. in tanto populo , in tanta animadvertit, diligere inciperes populi frequentia.

pro diligeres. V. 2. inciperes, in animum . V. 3. moribunda a sede Piinduceres, vel, quod Scaliger sauri. Fuit Pisaurum oppidum CATUL. Carm.

Rr

« السابقةمتابعة »