صور الصفحة
PDF

Hospes, inaurata pallidior statua ? Qui libi nunc cordi est, quem tu praeponere nobis 5

Audes. Ah! nescis, quod facinus facias. ad sede et Commelini ab, legendum censet ah! pro sede vero corrigi! sepe, explicans sepem moribundam de dentibus sepio cariosis et cadaverosis; nimis argute! V. 6. At nescis Gryph. Muret. Graev. haud minus commode, puto, quam ah, quod exhibent editt. recentiores Cantabr. Voss. Vulp. Gotting. Bipont. Umbriae maritimum, quod prae- rum corpora , vitium. terlabitur fluvius cognomen- V. 4. inaurata pallidior stato Pisaurus ; vocatur sedes mo- tua, tribuitur auro color palliribunda haud dubie ob aëris , dus , wypos, ydepós. cf. supra ad quo male afficiebantur incola- Carmen LXIV, 100.

[merged small][ocr errors]

Quintium , sodalem suum , flectere studet precibus, ne, quod animo suo longe carissimum sit, (intellige puellam) sibi praeripiat. - Eleganter hoc epigramma expressit Ioann. Nicol. Goetz Vermischte Gedichte Tom. II. p. 215.

Juinti, si tibi vis oculos debere Catullum,

Aut aliud, si quid carius est oculis, Eripere ei noli, multo quod carius illi

Est oculis , si quid carius est oculis. V. 4. seu quid in omnibus editt. vet. et plurimis recentioribus ; contra sensum et orationis nexum, nam si quid iam est multo carius eculis, qui, quaeso, adiici potest seu quid carius est oculis; ut taceam, particulam seu non quid , sed quod in hoc orationis nexu postulare. Hinc recte Achilles Statius pro seu quid legendum suspicatus est : si quid, quem praeter Vossium et Vulpium neminem secutum esse mireris.

V. 1 - 2. Sensus: Si vis, mi nobilissimum illum adolescenQuinti, Catullum tibi aliquid tem Veronensem, cuius mentio acceptum referre, quod aeque fit infra Carmine C. suspicatur atque oculos suos amet, vel plus Vulpius. adeo oculis suis, si quid plus V. 3. ei monosyllabum per oculis amari potest, noli etc. - synaeresin ; exempla congessit Per Quintium intelligendum esse Statius.

CARMEN LXXXIII,

IN MARITVM LESBIAE.

Ridet stolidum Lesbiae maritum , qui, cum eius uxor Catullum

conviciis coram ipso proscinderet et causam rixandi cum eo quaereret, impense de eius fide et castitate, quam inde colligebat, laetabatur. At Catullus, mulierum indolem melius perspectam habens, longe aliter de hoc Lesbiae se gerendi more sentit ac iudicat. Conferendum omnino cum hoc Epigramma хси.

Lesbia mî praesente viro mala plurima dicit:

Hoc illi fatuo maxima laetitia est.
Mule , nihil sentis. Si nostri oblita taceret, .

Sana esset: quod nunc gannit et obloquitur,
Non solum meminit; sed, quae multo acrior est res, 5

Irata est: hoc est, uritur et loquitur.

V. 3. pro Mule in Patavino exemplari apud Statium Nulle, quod rectius videtur Statio, Nullum de stupido, nihil audiente et sentiente, interpretanti. V. 4. pro Sana in MSS. Statii Samia vel Sannia, unde legendum fortasse opinatur Sanna, h. c. irrisio, quasi dicat: irrideri me amantem ab ea putarem, planeque contemni, si de me taceret. – garric in editt. Parthen. Gryph. Muret. sed nemo non rå gannil praeferet; et sic est in MSS. Statii. eodem modo in garrit et gunnit variant libri apud Persium V, 95. V. 6. uritur et coquilur coniecit N. Heinsius, et

V. 1. mala plurima dicit con- male, nec tacet unquam De vicia Tibull. Í, 2, u. Et mala mc: Lesbia me, dispeream, nisi si qua libi dixit dementia nostra.' amat. quod nunc, iam vero

V. 3. 4. Si nostri oblita ta- quod , vívol, gannit canum moceret , Si me negligeret, nec re ringitur. obloquilur, obladignum, quocum loquatur, ha- trat. beret, Sana esset, recte illa vi- V.5. Non solum meminit boc deri posset amoris furore lib. ra; non solum probat, minime eam vel: neutiquam in illam caderet nostri oblitam esse, et nos neamoris insania. Infra Carmine gligere. XCII : Lesbia mi dicit semper Ý. 6. Irata est, nain ira apud

sic legit iam Iustus Lipsius apud lanum Dousam filium; sed quis hoc ferat ob versum primum et quartum ?

amantes ferventissimi amoris est gratio est. cf. Vulp. inprimis indicium; tritum et in vulgus cum hoc loco comparandus est notum est illud Terentianum: Propertius III, 8. 10 seqq. adde Ainantiuni irae, amoris inte- Plaut. Amphitr. III,3, bo sequ.

CARMEN LXXXIV.

DE ARRIO.

Arrium quemdam, qui mirifice sibi placebat vano et ridiculo verba nonnulla cum adspiratione pronuntiandi studio, festive in hoc epigrammate depictum aliorum risui exponit. - Cum idoneis argumentis, quis fuerit hic Arrius, evinci nequeat, alius aliam coniecturam sequitur. Achilles Statius quidem intelligit Q. Arrium, praetorem Siciliae designatum, qui exorto bello servili missus est contra Crixum et Spartacum, quorum illur profligavit, ab hoc victus est. vid. Liv. Epit. 96. cf. Cic. Verr. II, 15. et IV, 20. - At Vulpius cogitat de C. Arrio, cuius mentionem iniicit Cic. in Attic. I, 14 et 15. - Quidni cogitare quoque possumus de illo Q. Arrio, Q. Arrii Praetoris Siciliae designati, (ut videtur Ernestio in Clave Cic. sub h. n.) filio, qui in honorem patris magnificum illud , ut auram populi captaret, dedit epulum, de quo Horatius Satyr. II, 3, 7. cf. Cic. Orat. in Vatin. 12. - Sed quid interest, sciatur, quis fuerit hic Arrius, nec ne?

hommoda dicebat, si quando commoda vellet

Dicere, et hinsidias Arrius insidias:
Et lum mirifice sperabat se esse locutum,

Cum, quantum poterat, dixerat hinsidias.

V. 2. Libri veteres apud Vossium non Arrius, sed Aretius habeat, unde ille Aëtus fortasse scribendum putat. V. 3. 4. Huc distichon, nescio quo errore, in editione Parthenii post versum decimum : Cum subuis

V.4. quantum poterat , quanto

poterat spiritu vel oris hiatu.

Credo sic mater, sic Liber avunculus eius,

Sic maternus avus dixerit, atque avia.
Hoc misso in Syriam, requierant omnibus aures,

Audibant eadem haec leniter et leviter.
Nec sibi postilla metuebant talia verba,

Cuin subito adfertur nuntius horribilis, Ionios fluctus, postquam illuc Arrius isset, • Iam non Ionios esse , sed Hionios.

10

affertur etc. transpositum est. V. 5. sic Cimber avunculus eius Heinsius in notis ad Cat. V. 6. dixerat in edit. Parthenii, Gryph. Muret. sed recte Scaliger reposuit ex veteri scriptura dixerit, et videtur illud vel male ex versu quarto repetitum, vel hoc ob vim modi potentialis non satis intellectum esse. vid. not. – Ianus Meleager male in hoc quoque disticho quaerit adspirationem, illudque sic legendum opinatur : Credo sic Mather, sic Liber havunculus eii est , Sic mathernus harus dixerit , alque havia. V. 7. Hic misso in MSS. Statii, qui iude tentat: Hinc misso.

V. 5. Liber haud dubie no- decreto sermonem praetenderit, men viri proprium. Nam quod forsan aliquem verum auctores Passeratius existimat, liberum antiqui tradiderint, pro: tradipro adiectivo sumendum esse, disse videntur. quo tacite Catullus innuere vo- V. 7. Hoc misso in Syriam, luerit, Arrium non ex iustis haud dubie in munere quodam nuptiis procreatum fuisse, ut- reipublicae causa suscepto. requ. pote qui nec patrem nec pa- omnibus aures, nullius amplius truum habuerit liberum , sed aures iagratissimo male aflectamatrem et ayunculum tantum, tae adspirationis sono fatigabaneorumque parentes ; id anxie tur. magis quaesitum quam probabile V. 8. leniter et leviter sine videtur.

i adspiratione. V. 6. dixerit sic, credo, dixerit , eleganter ex vi modi

1: V. 9. postilla b. e. postea ; potentialis pro: sic dixisse vide- exempla dabunt Statius et Vultur. Exemplum de hoc modi pius. potentialis , quem vocant, usu , V. 10. horribilis nimirum auponamus ex Liv. III, 47. Quem ribus.

[graphic]

CARMEN LXXXV.

DE AMORE SVO.

Quaerenti fortasse , cur unam eamdemque puellam tam amore

quam odio persequatur, quid respondeat, se nescire, ait.

di et amo. Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio: sed fieri sentio et excrucior.

Hoc distichon in editione Guarini et Ald. II, hic praetermissum et epigrammati LXXII annexum est. vid. ibi Var. Lect.

V. 1. Odi et amo Terent. rum puellae amabat, at eius Eunuch. I, 1, 27. Et taedet, et mores detestabatur. cf. Epigr. amore ardeo.

LXXII, 7, 8. V. 2. Nescio , formam nimi

CARMEN LXXXVI.

DE QVINTIA ET LESBIA.

Quintiae, quae vulgo habebatur formosa, formositatis quider

partes quasdam concedit , sed cum ei deesset venustas et festivitas, absolute formosam, qualis sola Lesbia sit, eam dici posse negat.

Quintia formosa est multis: mihi candida , longa,

Recta est. Hoc ego: sic singula confiteor.

V. 1. Quinctia in vett. monumentis scribitur, teste Statio. V. 2. hace ego sic in plurimis editionibus vett. sed Scaliger Hoc ego; antiquam le ctionem esse confirmat: et sic nunc exhibent editt. Cantabr. Voss. Vulp. Bipontin.

V. 1. est, videtur, habetur.

V. 2. Recta, apta forma et

« السابقةمتابعة »