صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Wakaweh
3517 Berition
NOTE S L

ON ALL THE

BOOKS OF SCRIPTURE,

FOR THE USE OF THE

PULPIT AND PRIVATE FAMILIES,

IN TOUR VOLUMES.

VOL. III.

BY JOSEPH PRIESTLEY, LL. D. F. R. S. &c.

SI juxta apostolum Paulum Christus Dei virtus est;:-.
Deique sapientia, et qui nescit scripturas nescit Dei
virtutem ejusque sapientiam, ignoratio scripturarum iga
noratio Christi est.

- JEROME IN ESAIAM•

NORTHUMBERLAND :

PRINTED FOR THE AUTHOR,
BY ANDREW KENNEDY, Franklin's Head, QUEEN-STREET..

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

W

E are now entering on the considera tion of the most important and interesting of all histories, that of Jesus Christ, from whom, we who be. lieve his divine mission, and profess ourselves to be his followers, are denominated christians. We cannot, therefore, give too much attention to the incidents of his life, and all his discourses ; especially as he declared that the words which he spake were not his own, and that the Father, who was in him, performed the mira. culous works by which his divine million was attested.

Jesus was a Jew, and the Jewish or Hebrew nation was á people eminently distinguished by Almighty God, as the medium of almost all his communications to mankind; all the prophets, except Balaam, having been of that nation. And the history of Jesus is the more extraordinary, as the Jews had been without any prophet, or any person pretending to prophecy, about four hundred years before the appearance of John the Baptist, who announced the coming of Jesus as a prophet greatly superior to himself; his own milion being only introductory to that of Jesus.

« السابقةمتابعة »