صور الصفحة
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

185/

1850

186

24 Jan. 10 Fév. 27 Mars. A 112 Fév. ier Mars 16 Avril.

128 Jan. 14 Fév, lier Avril.

1866! riv

[ocr errors]

|Z'Asl La La Dim. I Dim.

Pente- Fête- lap.la de l'Anees.

sion, côte. Dieu. Pent. vent. 1834) 8 Mai. 18 Mai. 20 Mai. 27 130 Nov. 1835 28 Mai. 7 Juin. 18 Juic. (1836 12 Mai. 22 Mai 1-2 Juin

18 Juir. 24 i 29 Nov.

26 27 Nov. h8371 % Mai. 14 Mai 125 Mai. 28 3 Déc. 1838/24 Mai. 3 Juir !14 Juin. 25 | 2 Déc. 1839 9 Mai. 19 Mai. 130 Mai. 18428 Mai. 2 Juin. 18 Juin. 184, 28 Mai: 15 Mai. 26 Mai. 1823 25 Mai. 4 Juin 15 Juin. 1844176 Mai. 26 Mai. 6 Juin. 1945] 1 Mai. 11 Mai. 22 Mai. 1846 21 Mai. 31 Mai. 11 Juin 1847 13 Mai. 23 Mai. | 3 Juin. 1828) Juin 11 Juin. 22 Juin. 18/9!17 Mai. 27 Mai Juin. 2 Déc!! 18509 Mai. 19 Mai. 36 Mai. Déc. 1851 29 Mai. 8 Juin. 19 Juin./ 24 130 Nov! Mai 30 Mai. 16 Juin.

28 Nov 1853 5 Mai. 15 Mai. 16 Mai. 27 27 Nov||1854.25 Mai. 7 Juin. 15 Juin. 25 11855/19 Mai. 27 Mai. 17 Juin. 1856 1 Mai. 11 Mai.

30 Nov. 1857 21 Mai. 31 Mai.

29 Nov. 1858 13 Mai. 23 Mai. 3.

28 Nov. 118501 2 Juin 12 Juin. 23 Juin. 23 17 Nov. 1866 17 Mai. 27 Mai. 7 Juin. Déc. 186116 Mai. 16

******** ****** Ema Fase199 * *******

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

28 Nov.ll 1862'29 Mai. 8 Juin. 19 Jun. 30 Nov. 1863 14 Mai. 24 Mai. 4 Juin./ 26 1864 5 Mai. 15 M

27 Nov. 1865 25 Mai. 2 Juin. 15 J 1866 10 Mai. 20 Mai. 137 Mai. I 2 Déc.

29 Nor.

3 Déc.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

u

28 Sainte Hunorine, Vicrge et Martyre.

Dans les années Bissextiles, ce mois a vingt-neuf jours.

MARS.
Saint Aubin, Evêquc.

a

crurteun

[ocr errors][ocr errors]
« السابقةمتابعة »