صور الصفحة
PDF
[ocr errors][merged small]
[graphic]

CANONES

DIRECTIVI

OOORATERNITATIS SACERDOTUfl

BONAE VOLUNTATIS

SCB 1HVOCATIOSE

DOMINI NOSTRIJESU CHRISTI

IN C B UC U M O BIE X TIS

CUM EXPOSITIOINIBUS
R. P. JOANMS DIRCKINCK S. J.

[graphic][merged small]
[graphic]

Imprimatur.

Monastcrii, 18. Martii ish2.

Vicariatus Gencr. Episc.
hi speciaii mandatu

Krabb*

i

L'onfraternitas Sacerdotum Bonse Voluntatis instituta est ad exemplum Sodalitii, quod Romse anno salutis 984 inierunt Episcopi et Presbyteri, ut defuncti a superstitibus Missae sacrificiis iuvarentur, quodque renovatum anno 1631 in alma Urbe adhuc floret. Sacerdotes Comitatus Lingensis, cum suis parochianis tum temporis sub regimine acatholico acerbissimis calamitatibus oppressi, cum Sacerdotibus aliquot Monasteriensis et Osnabrugensis Diaecesium anno 1661 pactum inierunt de offerendis singulis mensibus et hebdomadibus ss. Missae sacrificiis pro vivis et defunctis consodalibus et de mutua admonitione et excitatione ad vitam vere sacerdotalem. Prsecipuus tam pii et salutiferi operis auctor fuit Joannes Heidenricus Stodtbrock, parochus in Schepstorf et archipresbyter Comitatus Lingensis, vir omnium virtutum sacerdotalium splendore illustris, exem

« السابقةمتابعة »