صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

220

Διαίσσει τον χρυσομίτραν
κικλήσκω τάσδ' επώνυμου
Γας οινοπα Βάκχον Εύλον
Μαινάδων μονός ολον,
Πελασθήναι φλέγονταγλαώπι πεύκα
Επί τον απόλιμον εν θεοίς θεόν.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Οι. Αιτίς άδ' αιτείς, τάμ' εάν θέλης έπη Κλύων δέχεσθαι, τη νόσω 9' υπηρετείν 225 Αλκην λάβοις αν κανακέφισιν κακών. Α 'γώ ξένε μεν το λόγο τόδ' εξερω, ΞένG- δε το τραχθέντε» γάς αν μακράν Ιχνευον αυτός, μη εκ έχων τί σύμβολου Νύν δ' (ύςερG- γάρ αεός εις ασες τελώ) 230 Υμίν τροφωνώ πάσι Καδμείοις τάδε Οςις ποθ' υμών Λάϊον τον Λαβδάκα

Κάτοιδεν, ανδρός εκ τίνα διώλετο,
Tδτον κελεύω πάντα σημαίνειν έμοί.
μεν φοβείται τεπίκλημ, υπεξελών 235
Αυτός καθ' αυτό σείσεται γάρ άλλο μεν
Αςεργές έδέν, γής δ' άπεισιν αβλαβής.
Εί δ' αυ τις άλλον οι δεν εξ άλλης χθονός
Toν αυτόχειρα, μη σιωπάτω" το γάρ
Κέρδών τελώ 'γώ, χ η χάρις ωροσκείσεται. 240
Εί δ' αυ σιωπήσεσθε, και τις ή φίλο
Δείσας απώση τόπG, ήχ αυτό τόδε,
Α και τώνδε δράσω, ταύτα χρή κλύειν έμε.
Τον άνδρ' απαυδώ τέτον όςις εςί, γής
Τήσδ', ής εγώ κράτη τε και θρόνος νέμω, 245
Μήτ’ εισδέχεσθαι μήτε προσφωνείν τινα,
Μήτ' εν θεών ευχαϊσι μήτε θύμασι
Κοινόν ποιείσθαι, μήτε χέρνιβας νέμειν
Ωθείν δ' αποίκων σάνας, ως μιάσματα
T8δ' ημίν όντG» ως το Πυθικόν θες 250
Μαντείον εξέφνεν αρτίως εμοί.
Εγώ μεν ούν τοιοσδε τω τε δαίμονι
Τω τ' ανδρί τώ θανόνι σύμμαχος πέλω.
Κατεύχομαι δε τον δεδρακότ', είτε τις
Είς ών λέληθεν, είτε σλειόνων μέτα,

233. Ανδρος εκ τινος.-234. σημαινειν εμοι.-249. Ωθειν απ’ οικων, and note the four lines from the

255

255. It is not difficult to conceive that the letters which were shewn by figures 9 and 10, ante, to compose the name of Ralph in Hudibras, have a resemblance also to the two Greek words Εις ων, as drawn in

Fig. 198.

[ocr errors]

the s being in shadow, and all the other letters in light; and the various human like prototypes shewn, passim ante, to be formed out of the shadows of Ralph's (now Edipus's person) give a ready explanation likewise of the πλειονων μετα. The frequent use of xaxov, xanws, and the like terms, with respect to Edipus, have regard to his prototype (the same as that of Ralph in Hudibras) being often likened to the devil.

260

Κακον κακώς νιν άμοιρον εκτρίψαι βίον.
Επεύχομαι δ' οίκοισιν οι ξυνέσιος
Εν τοις έμοίς γένοιτ' εμού συνειδότος,
Παθών άπερ τοϊσδ' αρτίως κρασάμην.
Υμίν δε ταύτα πάντεπισκήπιω τελεϊν,
Υπέρ τ' εμαυτό, του θεά τε, τήσδε τε
Γής, ώδ ακάρπως καθέως εφθαρμένης.
Ουδ ά γάρ ήν το πράγμα μη θεήλατον,
Ακάθαρτον υμάς εικός ήν έτως εάν,

Ανδρός και αρίςε βασιλέως τόλωλότος,
Ο Αλλ' εξερευνάν" νύν δ' επικυρώ τ' εγώ,

Εχων μεν αρχας ας εκείνα είχε πρίν,
Εχων δε λέκτρα, και γυναίκα ομόσπορον,
Κοινών τε παίδων κοιν' αν, κείνω γένος
Μη δυσύχησεν, ήν αν εκπεφυκότα.
Νύν δ' ες το κείνο κράτενήλαθ' η τύχη.
Ανθ' ών εγώ τάδ' ώσπερεί τέμε πατρος
Υπερμαχέμαι, καπί πάντ' αφίξομαι

265

270

957. Ξυνες ιος.-958. Συνειδοτος.-261. Υπερ τ' εμαυτε, τα θεε τε.-263. Πραγμα θεηλατον.-265. Ανδρος ολωλο70s, and the four lines from the 267th.

Ζητών τον αυτόχειρα το φόνο λαβάν,
Τα Λαβδακείω παιδί, Πολυδώρs τε και 275
Τα τυρόσθε Κάδμο, το πάλαι τ' Αγήνορα.
Και ταύτα τοις μη δρώσιν, εύχομαι θεος
Μήτάροτον αυτοίς γήν ανιέναι τινα,
Μήτ' &ν γυναικών παίδας" αλλα το πότμω
Τα νύν φθερείσθαι, κάτι τόδ' εχθίονι.

280
Ημίν δε τοις άλλοισι Καδμείοις, όσοις
Τάδ' ες' αρέσκον9', ή τε σύμμαχο Δίκη,
Χοι πάντες ευ ξυνειεν είσαι θεοί.

Χο. Ωσωές μ' αραϊoν έλαβες, ώδ' άναξ ερώ Ούτ' έκτανον γας, έτε τον κτανοντ' έχω 285 Δάξαι. το δε ζήτημα, το πέμψαν7G- ήν Φοίβο τόδ' ειπείν, όςις είργαςάι πολε.

Οι. Δίκαι έλεξας: « αλλ' αναγκάσαι θεος, « Αν μη θέλωσιν, έδε εις δύναιτ' ανορ. Χο. Τα δεύτερ' έκ τώνδ' αν λέγουμ', ά μου δοκεί.

290 Οι. Εί και τρίτ' εςί, μή παρης το μή και φράσαι.

[merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »