صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Χο. Ανακτάνακλι ταύθ' ορώντεπίςαμαι Μάλιςα φοίξω Teaρεσίαν" παρ' και τις αν Σκοπών τάδ', ώναξ, εκμαθοι σαφέςατα.

Οι. Αλλ' εκ εν αργοις έδε τετ επραξάμην. Επεμψα γάς, Κρέοντος ειπόντος, διπλές 206 Πομπές σάλαι δε μη παρών θαυμάζεται.

292. Teiresias has the same prototype as Horatio in Hamlet, and the same as Whachum's pump in Hudibras, (drawn in fig. 34,) which explains the pun involved in the word πομπες (297). The term dies is referable (in further proof of which see future notes to a like effect) to the mark of the figure 2, made by the streak of light round the pump, or round Teiresias's head, as turned upside down. Teiresias is drawn as blind in

Fig. 129.

[ocr errors]

Χο. Και μην τα γ άλλα κωφά και παλαίέπη.
Οι. Τα ποια ταυτα; σάνlα γάς σκοπώ λόγον.
Χο. Θανείν ελέχθη πρός τινών οδοιπόρων. 300
Οι. Ηκεσα καγώ τονδ' ιδόντοδείς δρα.

Χο. Αλλ' έτι μεν δή δειματος και έχει μέρος, Τάς σας ακέων και μεν τοιάσδ' αράς.

Οι. Ωί μή 'ςι δρωνει τάρδα, δδ' έπος φοβεϊ.

Χο. Αλλ' ουξελέγχων αυτόν εςιν οίδε γάρ305 Τον θείον ήδη μάνλιν ώδ' άγεσιν, και Ταληθές εμπέφυκεν ανθρώπων μόνω. and the figure 2 in

Fig. 130.

.

[ocr errors]

300. Note προς τινων οδοιπορων.-305. ουξελεγχων

αυτον" and note particularly the last line of this scene, and the first lines of the next, as regarding the prototype of Teiresias's person, and referable at the same time to the old adage of Truth lying in a well.

[ocr errors]

SCENA SECUNDA.

ΟΙΔΙΠΟΥΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΧΟΡΟΣ.

IAMBOI.

Οι. Ω πάντα νωμων Τειρεσία διδακτά τε, Αρρητά τ', εράνιά τε, και χθονος ιβή, Πόλιν μεν εί και με βλέπεις, φρονεϊς δ' όμως 310 Οία νόσω συνες εν' ης σε προς την Σωτηρά τ', ώ 'ναξ, μούνον εξευρίσκομεν. ΦοίβG- γαρ, ει και μη κλύεις των αγγέλων, Πέμψασιν ημίν αντέπεμψεν, έκλυσιν Μόνον αν έλθείν τούδε τα νοσήμα, 315 Εί τους κτανόντας Λάϊον μαθόντες εύ, Κτείναιμεν, ή γής φυγάδας εκπεμψαίμεθα. Συ δ' 8 φθονήσας μήτ' απ' οίωνων φάτιν Μήτ' ά τιν' άλλην μανλικής έχεις οδόν, Ρύσαι σεαυτόν και πόλιν» ρύσαι δ' εμέ 320 Ρύσαι δε σαν μίασμα το τεθνηκότος.

911. Σε μουνον.-319. Φοιβος πεμψασιν ημιν αντεπεμYey, conveys a particular intimation that the moon has only a reflected light.

Εν σοί γάρ έσμεν· άνδρα δ' ώφελών άφ' ών « Εχοι τε και δύναιτο, κάλλισσς τόνων.

Τα. Φεύ φευ. φρονείν ώς δεινόν, ένθα μη τέλη Λύει φρονέντι" ταύτα γάρ καλώς εγώ 325 Ειδώς, διώλεσ' 8 γάρ αν δεύρο κόμην.

Οι. Τί δ' εςιν ; ως άθυμος εισελήλυθας.

Τα. Αφες μ' ες οίκος: βασα γάρ το σόν τε συ, Καγώ διοίσω τεμόν, ήν έμοί πίθη.

Οι. Ούτ' έννομ' άπες, ούτε σρσφιλες πολα Τηδ', ή σ' έθρεψε, τήνδ' απος ερων φατιν. 331

Τα. Ορώ γάρ έδέ σοι το σον φώνημιον Προς καιρόν, ώς εν μηδ' εγώ ταυτόν πάθω.

Χο. Μή ωρίς θεών, φρονών γ' αποςραφής· επει Πάνθες σε προσκυνάμεν οίδ' ίκτηριοι. 335

Τα. Πάντες γάς και φρονείτ'· εγώ δ' 8 μήποτε Τάμ, ώς αν είπω, μη τα σέκφήνω κακά.

392. Εν σοι γαρ εσμεν.

336. Πανλες γαρ και φρονειτε-you are all out of your senses lunatics; and particularly note the very frequent passages to the like effect.

او

Οι. Τι φής ; ξυνειδώς και φράσεις, αλλ' εννοείς Ημάς ωροδούναι, και καταφθαράι πόλιν ;

Τει. Εγώ τ' εμαυτόν ούτε σ' αλγυνώ τι ταύΤ' άλλως ελέγχεις και ο γάρ αν σύθοιο με. 341

Οι. Ουκ, ω κακών κάκιςε, (και γάρ αν φέτρ8 Φύσιν σίγ' οργάνειας) εξερείς ποτε ; Αλλ' ώδ' άτεγκτος και ατελεύτητG- φανη και

Τα. Οργήν εμέμψω την εμήν την σην δ' ομά Ναίασαν και κατέίδες, αλλ' έμε ψέγεις. 346

Οι. Τίς γάρ τοιαύτ' αν εκ αν οργίζοιτ' έπη Κλύων, ά νύν συ τήνδ' ατιμαζεις πολιν και

Τει. Εξει γάρ αυτά, κάν εγώ σιγή σέχω.
Οι. Ουκών άν ήξει, και σε χρή λέγειν έμοί και
Τει. Ουκ αν πέρα φράσαιμι· σρός ταδ', α
θέλεις,

351 Θυμου δι' οργής ήτις άγριωτάτη.

Οι. Και μην παρήσω γ εδέν, ως οργής έχω, Απες ξυνίαμ'. ίσθι γάρ δοκών εμοί Και ξυμφυτεύσαι τέργον, εργασθαι 9' όσον 355

338. Euvedws--and note the 331st-the 342nd, κακων κακιςε--- the 349th-and 355th lines,

« السابقةمتابعة »