صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Φάτιν είμ' Οιδιπόδα,
Λαβδακί δαις επίκερό-
Αδύλων θανάτων.

505

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ Β.

510

Αλλ' ο μεν ούν Ζευς, ό τ' Απόλλων,
Ξυνετοί, και τα βροτών
Είδότες" ανδρών δ' ότι μάνλις
Πλέον η 'γώ φέρείαι,
Κρίσις εκ έςιν αληθής.
Σοφία δ' αν σοφίαν
Παραμείψειεν ανής
Αλλ' έποτ' έτως αν σρίν ίδοι-
Μ' ορθόν έπG-, μεμφομένων
Αν καταφαίν" φανερά
Γας πτερόεσσήλθε κόρα
Ποτέ και σοφός ώφθη,
Βασάνω 9' ηδύπολις
Τώδ' απ' εμάς Φρενός άπο-
Τ' όφλήσει κακίαν.

515

520

[blocks in formation]

ACTUS TERTII SCENA PRIMA.

ΚΡΕΩΝ, ΧΟΡΟΣ.

IAMBOI.

Κρ. Ανδρες πολίται, δείν' έπη πεπυσμένα Κατη ορεϊν με τον τύραννον Οιδιπουν, Πάρεια ατλητών α γαρ εν ταις ξυμφοραίς Ταϊς νύν νομίζει πρός γ εμε σεπονθέναι, ΛόΓοισιν έιτ' έρΓοισιν εις βλάβην φέρον, 525 Ούτοι βίο μου το μακραίων πό9G, Φέρούλι τήνδε βάξιν. ό γας είς απλούν Η ζημία μοι τ8 λόγο τότε φέρει, Αλλ' ες μέλισον, ο κακός μεν εν σόλα, Κακός δε προς σέ και φίλων κεκλήσομαι. 530

Χο. Αλλ' ήλθε μεν δή τέτο τόνειδος τάχ' αν Οργή βιασθεν μάλλον η γνώμη φρενών.

Κρ. Προς το δ' εφάνθη, ταις εμαΐς γνώμαις ότι Πεισθείς ο μάνλις τες λόβες ψευδείς λέγει ;

Χο. Ηυδάτο μεν τάδ', οι δα δ' ό γνώμη τίνι.

Κρ. Εξ όμμάτων ορθών δε κάξ ορθής Φρενός Κατηγορείτο τεπίκλημα τδτό μο;

Χο. Ουκ οίδ'· α γάρ δρώσοι κρατούλες, όχι Αυτός δ' δδ' ήδη δωμάτων έξω ωερα.

[δρώ.

SCENA SECUNDA.

ΟΙΔΙΠΟΥΣ, ΚΡΕΩΝ, ΧΟΡΟΣ.

IAMBOI.

Οι. Ουτος συ, πώς δεύρ' ήλθες και η τρσόνδ' έχεις

540 Τόλμης πρόσωπον, ώςε τάς εμάς σέγας Ικο, φονεύς ών τόδε τάνδρός εμφανώς, Λησής τεναργής της έμής τυραννίδος και Φές απέ σρός θεών, δειλίαν ή μωρίαν Ιδών τίν' εν εμοί, ταύτ' έβαλεύσω ποιείν ; 545 Η τέργον ώς και γνωρίσουμί σε τόδε, Δόλω προσέρπον, κεκ αλεξοίμην μαθών και

539. This line has regard to the exits and entrances of different portions of the moon.

541. Τολμης προσωπον, note this as of the remarkably bold looking eye of the prototype of Creon.

544. Δειλιαν η μωριαν" the first, as referable to the librations of the moon; the second, as of the lunacy attributable to her influence.

Αρ' εχί μωρόν εςι τόγχάρωμά σε,
Ανευ τε πλήθος και φίλων τυραννίδου
Θηράν, και αλήθει χρήμασιν. 9' αλίσκεται και 550

Κρ. Οισ9' ως ποιήσεων και αντί των ειρημένων Ισ' αντάκσον, κάτα κρίν' αυτός μαθών.

Οι. Λέγειν συ δεινός, μανθάνειν δ' εγώ κακός Σε δυσμενή γάρ και βαρύν σ' εύρηκ' εμοί. Κρ. Τετ' αυτό νύν με πρώτ' ακεσον, ως ερώ.

555 Οι. Τέτ' αυτό μη μοι φράζ, όπως εκ

κακός. Κρ. Εί τοι νομίζεις κτημα την αυθαδίαν Ενάι τι το να χωρίς, εκ ορθώς φρονάς.

Οι. Εί τοι νομίζεις άνδρα συγΓενή κακώς Δρών, έχ υφέξειν την δίκην, εκ ευ φρονείς. 560

Κρ. Ξύμφημί σοι ταύτ' ένδική ειρήσθαι» το δε Πάθημ’ οποίον φής παθών, δίδασκέ με.

549. Μωρον.-551. Αντι, and ισα, as of the librations of the moon; as again, βαρυν, in 554; and note the whole of the 558th; and συγγενή, and εκ

ευ Φρονες, 560.

Οι. Επειθες, και εκ έπειθες; ώς χρει' και μ' επί Τον σεμνόμανλιν άνδρα πέμψασθαι τινα. 564

Κρ. Και νύν έταυτός εμι τω βολεύματι.
Οι. Πόσoν τίν ήδη δη9' ο Λάϊος χρόνος και
Κρ. Δέδρακε σοϊον έργον και ο γαρ εννοώ.
Οι. Αφαύλος έβρει θανασίμω χειρώμαλι.
Κρ. Μακροί παλαιοί τ' αν μετρηθεν χρόνοι.
Οι. Τότ' εν ο μάντις δτος ήν εν τη τέχνη; 570
Κρ. Σοφός γ' ομοίως, καξ ίσο τιμώμενο.
Οι. Εμνήσατ' εν εμέ τι τω τότ' έν χρόνω;
Κρ. Ούκουν, εμέ γ εσώτος εδαμε πέλας.
Οι. Αλλ' εκ έρευναν τα θανόντος έσχετε;
Κρ. Παρέσχόμεν σώς δ' εχί; κεκ ηκέσα-

575 Οι. Πώς δν τόθ' έτος ο σοφός εκ ήυδα τάδε Κρ. Ουκ οίδ'. εφ' οίς γαρ μή φρονώ, σιγάν

φιλώ.

μεν.

[ocr errors]

568. Note apavlos eppes, as of the moon's libration, and becoming obscured; and the 569th line, as of the immeasurable antiquity of the pictures she exhibits, ,

« السابقةمتابعة »