صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

Χο. Ην ταύθ', όπως πες και συ φής.

ΣΤΡΟΦΗ Γ.

1345

Οι. Τί δήτ' εμοί βλεπτών,
Στερκτόν, ή προσήγορος
Ετ' ες' ακέειν ηδονά, φίλοι και
Απάγετ' εκτόπιον ότι τάχικά με,
Απάγετ', ώ φίλοι, τον όλεθρον μέγαν,
Τον καταρατότατον, έτι δέ γε και
Θεοίς εχθρότατον βροτών.

1350

ΣΥΣΤΗΜΑ Γ.

Χο. Δείλαμε το νε, της τε συμφοράς ίσον, Ως σ’ ήθέλησα μηδ' αναγνώναι ποτ' άν.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ Β.

Οι. Ολοιθ' όςις ήν, δς αγρίας πέδας Επιποδίας μαπό το φόνο

1347. Note this line.

1351. Δειλαιε τε ν8, as of lunacy; and καταρατοτα» τον and εχθροτατον here, and κακα κακον (1364) as of the devil.

1355

Ερρυτο καινέσωσεν, όδεν εις χάριν
Πράσσων τότε γάρ αν θανών
Ουκ ήν φίλοισιν όδ' εμοί τοσόνδ' άχος.

[blocks in formation]

1360

Οι. Ούκουν πατρός και αν φονεύς
Ηλθον, έδε νυμφίος
Βροτοϊς εκλήθην ών έφυν άπο.
Νύν δ' άθλιος μέν είμ', ανοσίων δε παίς,
Ομογενής δ' αφ' ών αυτός γ' έφυν τάλας.
Ει δέ τι πρεσβύτερον έφυ κακο
Κακόν, τότ' έλαχ Οιδίπος.

1365

ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΑ Γ.

Χο. Ουκ οίδ' όπως σε φώ βεβελεύσθαι καλως. Κρείσσων γάρ ήσθα μηκέτ' ών, και ζών τυφλός.

IAMBOI.

Οι. Ως μέν τάδ' έχ ώδ' ες άρις εργασμένα, Μη μ' εκδιδασκε, μηδέ συμβούλευ' έτι.

Εγώ γαρ ουκ οίδ' όμμασιν ποίοις βλέπων 1870
Πατέρα τότ' αν προσειδον εις άδε μολών,
Ουδ' αυ τάλαιναν μητέρ, ον εμοί δυοϊν
Εργ' εςί κρείσσον' αγχόνης ειργασμένα.
Αλλ' ή τέκνων δήτ' όψις ήν έφίμερος,
Βλαςούς όπως έβλαςε ωροσλεύσσειν έμοί. 1375
Οι δητα, τοϊς γ εμοίσιν οφθαλμοίς ποτέ,
Ουδ' άσυ γ, έδε σύργος, έδε δαιμόνων
Αγάλμαθ' ιερά, των ο παντλήμων εγώ
Κάλλις ανήρ είς, έν γε ταϊς Θήβαις τράφεις,
Απεςέρησ' εμαυτόν, αυτός εννέπων 1380
Ωθείν άπαντας, τον ασεβή, τον έκ θεών
Φανέντάναγνoν, και γένος το Λαϊα.
Τομάνδ' εγώ κηλίδα μηνύσας εμην,
Ορθοϊς εμελλον όμμασιν τότες οραν και
Ηκιςά γ· αλλ' ί της ακεέσης έτ' ήν 1385
Πηγής δι' ώτων φραγμός, εκ ήνεσχόμην
Το μη 'ποκλείσαι τεμόν άθλιον δεμας,
Ιν' ήν τυφλός τε και κλύων μηδέν: « το γάρ
« Την φροντίδ' έξω των κακών οικείν, γλυκύ.
Ιώ Κιθαιρών, τίμ' εδέχε; τί μ' 8 λαβών 1390

Εκλεινας ευθύς ; ως έδειξα μη ποτε Εμαυτών ανθρώποισιν ενθεν ήν Γεγώς. Ω Πόλυβε, και Κόρινθε, και τα πάτρια • ΛόΓω παλαιά δώμα9', οίον άρά με Κάλλος κακών υπολον εξεθρέψατε. 1395 Νύν γαρ κακός τ' ών κακ κακών ευρίσκομαι. Ω τρεις κέλευθοι, και κεκρυμμένε νάπη, Δρυμός τε και ξενωπος έν τριπλαϊς οδούς, Αϊ τεμόν αίμα των εμών χειρών άπο Επίείε πατρός, άρα με μέμνησθ' έτι, 1400 OrέρΓα δράσας υμίν, είτα δεύρο των Οποίο έπρασσον αύθις ; ώ γάμοι, γάμοι, Εφύσαθ' ημάς, και φυτεύσαντες, πάλιν Ανάτε ταυτόν σπέρμα, καπεδείξατε Πατέρας, άδελφες, παϊδας, αίμ' εμφύλιον,1405 Νύμφας, γυναίκας, μητέρας τε, χωπόσα

1391, 1392. Note these lines, and 1389, as of lunacy. .

1997. Note the recapitulation of the principal incidents of the play, in this and the following

Αίσχος' εν ανθρώποισιν έργα γίνεται.
Αλλ' ( 8 γας αυδάν εσ9' ά μηδε δραν καλόν,)
Οπως τάχιςα σρός θεών έξω με πο
Καλύψατ', ή φονεύσατ', και θαλάσσιον 1410
Εκρίψατ', ένθα μήποτεισόψεσθ' έτι.
Ιτ', αξιώσατ' ανδρός αθλία θιγείν.
Πείθεσθε, μη δείσητε τάμα γάρ κακά
Ουδείς οίός τε τελήν εμέ φέρειν βροτών.

Χο. Αλλ' ών επαίlάς, ές δέον πάρεσθ' όδε Κρέων, το πράσσειν και το βολεύειν" επα 1416 Χώρας λέλειπlαι μένος αντί σε φύλαξ.

Οι. Οίμοι· τί δήτα λέξομεν πρός τόνδ' έπος ; Τίς μοι φανείται οίςις ένδικος και τα γάρ Πάρος προς αυτόν πάντ' εφεύρημαι κακός. 1420

14:17. Note this line, as alluding to the changes of the moon; and γελαστης, (1491).

« السابقةمتابعة »