صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

Χο. Ην ταύθ', όπως πες και συ φής.

ΣΤΡΟΦΗ Γ.

1345

Οι. Τί δήτ' εμοί βλεπτόν, και
Στερκτόν, ή τσροσήγορου
Ετ' ες' ακέειν ηδονά, φίλοι και
Απάγετ' εκτόπιον ότι τάχικά με,
Απάγετ', ώ φίλοι, τον όλεθρον μέγαν,
Τον καταρατότατον, έτι δέ γε και
Θεοίς εχθρόταλον βροτών.

1350

ΣΥΣΤΗΜΑ Γ.

Χο. Δείλαμε τα νε, της τε συμφοράς ίσον, Ως σ' ήθέλησα μηδ' αναγνώναι ποτ' άν.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ Β.

Οι. Ολοιθ' όςις ήν, δς αγρίας πέδας Επιποδίας μαπό το φόνο

1347. Note this line.
1351. Δειλαιε τε ν8, as of lunacy; and

καταρατοτατον and εχθροτατον here, and κακα κακον (1364) as of the devil.

1355

Ερρυτο κανέσωσεν, έδεν εις χάριν
Πράσσων τότε γάρ αν θανών
Ουκ ήν φίλοισιν εδ' εμοί τοσόνδ' άχος.

[blocks in formation]

1360

Οι. Ούκουν πατρός και αν φονεύς
Ηλθον, έδε νυμφίος
Βροτοϊς εκλήθην ών έφυν άπο.
Νύν δ' άθλιος μέν είμ', ανοσίων δε παίς,
Ομογενής δ' αφ' ών αυτός γ έφυν τάλας.
Ει δέ τι πρεσβύτερον έφυ κακο
Κακόν, τότ' έλαχ Οιδίπος.

1365

[blocks in formation]

Χο. Ουκ οίδ' όπως σε φώ βεβελεύσθαι καλως. Κρείσσων γάρ ήσθα μηκέτ' ών, ή ζών τυφλός.

IAMBOI.

Οι. Ως μέν τάδ' έχ' ώδ' ες άρις' ειργασμένα, Μη μ' εκδιδασκε, μηδε συμβούλευ' έτι.

Εγώ γάρ ουκ οίδ' όμμασιν ποίους βλέπων 1370
Πατέρα ωότ' αν προσείδον εις δε μολών,
Ουδ' αυ τάλαιναν μητές, ον εμοί δυοϊν
Εργ εςί κρείσσον αγχόνης ειργασμένα.
Αλλ' ή τέκνων δήτ' όψις ήν έφίμερος,
Βλασούς όπως έβλαςε ωροσλεύσσειν έμοί. 1875
Οι δητα, τους και εμοίσιν οφθαλμοίς ποτέ,
Ουδ' άςυ γ, έδε σύργος, δδε δαιμόνων
Αγάλμαθ' ιερά, των ο παντλήμων εγώ
Κάλλις ανής ας, έν γε ταϊς Θήβαις τράφεις,
Απεςέρησ' εμαυτόν, αυτός εννέπων 1380
Ωθείν άπαντας, τον ασεβή, τον εκ θεών
Φανέντάναγνoν, και γένος το Λαϊά.
Τομάνδ' εγώ κηλίδα μηνύσας εμην,
Ορθοϊς έμελλον όμμασιν τότες δραν και
Ηκιςά γ· αλλ' ή της ακεέσης έτ' ήν 1385
Πηγής δι' ώτων φραγμός, εκ ήνεσχόμην
Το μη 'ποκλάσαι τεμόν άθλιον δεμας,
Ιν' ην τυφλός τε και κλύων μηδέν: « το γάς
« Την φροντίδ' έξω των κακών οικείν, γλυκύ.
Ιώ Κιθαιρών, τίμ' εδέχε; τίμ' ο λαβών 1390

Εκλεινας ευθύς και ως έδειξα μη ποτε Εμαυτών ανθρώποισιν ενθεν ήν Γεγώς. Ω Πόλυβε, και Κόρινθε, και τα πάτρια ΛόΓω παλαιά δώμα9', οίον αρά με Κάλλος κακών υπολον εξεθρέψατε. 1395 Νύν γαρ κακός τ' ών καικ κακών ευρίσκομαι. Ω τρεις κέλευθοι, και κεκρυμμένε νάπη, Δρυμός τε και ξενωπος έν τριπλαις οδούς, A7 τεμόν αίμα των εμών χαρών άπο Επίέίε πατρός, άρα με μέμνησθ' έτι, 1400 OrέρΓα δράσας υμίν, είτα δεύρο των Οποίο έπρασσον αύθις ; ώ γάμοι, γάμοι, Εφύσαθ' ημάς, και φυτεύσαντες, πάλιν Ανείτε ταυτόν σπέρμα, καπεδείξατε Πατέρας, αδελφες, παϊδας, αίμ' εμφύλιον,1405 Νύμφας, γυναίκας, μητέρας τε, χωπόσα

1391, 1999. Note these lines, and 1389, as of lunacy.

1397. Note the recapitulation of the principal incidents of the play, in this and the following

Αίσχος' εν ανθρώποισιν έργα γίνεται.
Αλλ' ( γάς αυδάν έσθ' ά μηδε δραν καλόν,)
Οπως τάχιςα ωρός θεών έξω με πε
Καλύψατ', ή φονεύσατ, ή θαλάσσιον 1410
Εκρίζατ', ένθα μήποτεισόψεσθ' έτι.
Ιτ', αξιώσατ' ανδρός αθλία θιγέν.
Πείθεσθε, μη δείσητε" τάμα γάρ κακά
Ουδείς οιός τε πλήν εμέ φέρειν βροτών.

Χο. Αλλ' ών επαίlάς, ές δέον πάρεσ9' όδε Κρέων, το πράσσειν και το βολεύειν" επε 1416 Χώρας λέλειπlαι μόνος αντί σε φύλαξ.

Οι. Οίμοι· τί δήτα λέξομεν πρός τόνδ' έπος ; Τίς μοι φανείται πίςις ένδικος και τα γαρ Πάρος προς αυτόν πάντ' εφεύρημαι κακός. 1420

1417. Note this line, as alluding to the changes of the moon; and γελαστης, (1421).

« السابقةمتابعة »