صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

SCENA TERTIA.

ΚΡΕΩΝ, ΟΙΔΙΠΟΥΣ, ΧΟΡΟΣ.

IAMBOI.

Κρ. Ουχ ωσ γελαςής, Οιδίπος, ελήλυθα, Ού9ώς ονειδιών τι τών πάρος κακών Αλλ' ά τα θνητών μη καταισχύνεσθ' έτι Γενεθλα, την γεν πάντα βόσκεσαν φλότα Αιδάσ9' άνακτος ηλία, τοιόνδ' άσος 1425 Ακάλυπloν έτω δεικνύναι, το μήτε γή, Μήτ’ όμβρος γερος, μήτε φώς προσδέξεται. Αλλ' ώς τάχις' ες οίκον εσκομίζετε. « Τοίς εν γένει γαρ τα γΓενώ μάλισ9' δραν « Μόνοις τ' ακέειν ευσεβώς έχει κακά. 1430

Οι. Πρός θεών, επείπερ ελπίδος μ' αποσπασας,

1424. Note particularly this and the following lines, as indicative of the moon's being only an image of the sun; and again, 1437, and 1439, to the same effect.

Αριςος ελθών προς κάκιςον άνδρ' εμέ,
Πιθο τί μοι· σρός σε γάς, εδ' εμέ, φράσω.

Kg. Και το με χρείας ώδε λιπαρείς τυχών και
Οι. Ρίψον με γης έκ τήσδ' όσον τάχισ9',
όπο

1435 Θνητών Φανέμαι μηδενός ωροσήχορος.

Κρ. Εδρασ' άν (ευ τετάσθ' αν) ει μη το θες Πρώτης έχρηζον εκμαθείν τι ωρακτέον.

Οι. Αλλ' ήν εκείνο πάσ' εδηλώθη φαλις, Τον πατροφόντην τον ασεβή μ' απολλύναι. 1440

Κρ. Ούτως ελέχθη ταύθ'· όμως δ' ήν έξαμεν Χρίας, άμεινον εκμαθαν τι δρας έoν.

Οι. Ούτως άρ' ανδρός αθλία πεύσεσθ' ύπες;
Κρ. Και Γας σε νύν 7 αν θεώ πίςιν φέρoις.
Οι. Και σοί γ επισκήπιω τε, και ωροτρέψο-

1445
Της μεν κατ' οίκος αυτός όν θέλεις τάφον
Θs" (και γάς ορθώς τωνγε σών τελείς ύπες)
Εμού δε μή ποτ' αξιωθήτω τόδε
Πατρώον αςυ ζώντος oικητό τυχών

μαι.

μοι

Αλλ' έα με νείειν όρεσιν ένθα κλίζεται 1450
Ουμός Κιθαιρών έτος, δν μήτηρ τε
Πατήρ τ' έθέσθην ζών7ε κύριον τάφον"
Ιν' εξ εκείνων, οι μ' απαλλύτην, θάνω.
Καίτοι τοσέτόν γ οίδα, μήτε μ' αν νόσον,
Μήτ' άλλο πέρσαι μηδέν και γαρ άν ποτε 1455
Θνήσκων εσώθην, μη 'πί τα δεινά κακώ.
Αλλ' ή μέν ημών μοίρ', όπη περ ασ', ίτω.
Παίδων δε των μεν αρρένων μή μοι, Κρέων,

1450. Note this, and the three following lines, with reference to κιθαιρων, as explained above.

1458. I take Edipus's sons to have the same prototypes as Rosencrantz and Guildenstern in Hamlet, drawn in figures 67 and 68; and I deduce this from the poet's use of the word appevwv. His daughters may have their prototypes, the one in that of Portia in the Merchant of Venice as in her female dress, (the same as Cupid in Hudibras, drawn in fig. 22,) and the other in that of the Foot in King Lear, (fig. 89,) between whom, so pointed out, would be the table, (composed of the same shadows as the pump, so often noticed, and mentioned in line 1463). Situate where he is, he

VOL. IV.

Υ

Πρόσθη μέριμναν άνδρες είσιν, ώςε μη
Σπάνιν ποτέ σχάν, ένθ' άν ώσι, το βίο. 1460
Ταϊν δ' άθλιαϊν οικτραίν τε παρθένουν έμαϊν,
Αν και πο9' και 'μή χωρίς εσάθη βοράς
Τράπεζ άνευ τόδ' ανδρός, αλλ' όσων εγώ
Ψαύοιμι, πάνlων τώνδ' αεί μετειχέτην
Αν μοι μέλεσθαι, και μάλιςα μεν χερούν 1465
Ψαύσαί μ' έασoν, καποκλαύσασθαι κακά.
19', ώ 'ναξ.
19', ώ γονή γενναίε. χερσί δ' αν θιγών
Δοκοίμ' έχειν σφάς, ώσπερ ηνίκ' έβλεπον.

1470
Ου δη κλύω πε πρός θεών τοϊν μοι φίλουν
Δακρυρροέντοιν και και μ' έποικlείρας Κρέων
Επεμψέ μοι τα φίλτατ' έγγόνoιν εμούν και
Λέγω τί;

Κρ. Λέγεις: εγώ γάρ αμ ο πορσένας τάδε, Γνες την παρέσαν τέρψιν, ώς άχες σάλαι.1476

Τί φημι ;

might thus be supposed able to reach them with his hands, as expressed in 1465 and 1468.

Οι. Αλλ' ευτυχoίης, και σε τήσδε της οδού Δαίμων άμεινον ή με φρερήσας τύχοι. Ω τέκνα, σε ποτ' εςε; δεύρ' τ', έλθετε Ως τις αδελφές τάσδε τάς εμάς κέρας, 1480 Αι το φυτεργού πατρός υμίν ώδ' δραν Τα πρόσθε λαμπρά προξένησαν όμματα. Ος υμίν, ώ τέκν', 89' δρών, 89' ισορών, Πατήρ εφάνθην ένθεν αυτός καιρότην Και σφώ δακρύω" ωροσβλέπειν γάρ ο ςθένω, Νοέμενος τα λοιπά το πικρό βία, 1486 οίον βιώνει σφώ πρός ανθρώπων χρεών. Ποίας γάρ αςών ίξετ' εις ομιλίας ; Ποίας δ' εορτάς, ένθεν ο κεκλαυμέναι Προς οίκον ίξεσ9' αντί της θεωρίας και 1490 'Αλλ' ηνίκ αν δη σεός γάμων κατ' ακμάς, Τίς ετος έςαι και τις παραρρίψει τέκνα, Τοιαύτ' ονείδη λαμβάνων, ά τοϊς εμούς Γονεύσιν έςαι σφών δ' ομε διλήματα και Τί γάρ κακών άπεςι και τον πατέρα πατήρ 1495 Υμών έπεφνε την τεκέσαν προσεν, Οθεν περ αυτός εσπάρη καικ των ίσων

« السابقةمتابعة »