صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

SCENA TERTIA.

ΚΡΕΩΝ, ΟΙΔΙΠΟΥΣ, ΧΟΡΟΣ.

IAMBOI.

Κρ. Ουχ ώσ γελαςής, Οιδίπος, ελήλυθα, Ol9' ώς ονειδιών τι τών πάρος κακών Αλλ' ά τα θνητών μη καταισχύνεσθ' έτι Γένεθλα, την γεν πάντα βόσκεσαν φλόμα Αιδάσ9' άνάκτος ηλία, τοιόνδ' άΓος 1425 Ακάλυπloν έτω δεικνύναι, το μήτε γή, Μήτ' όμβρος ιερος, μήτε φώς προσδέξεται. Αλλ' ώς τάχις' ες οίκον εσκομίζετε. « Τοίς εν γένει γάρ τα γΓενώ μάλισ9' δραν « Μόνοις τ' ακέειν ευσεβώς έχει κακά. 1430

Οι. Πρός θεών, επείπερ ελπίδος μ' αποσπασας,

1424. Note particularly this and the following lines, as indicative of the moon's being only, an image of the sun; and again, 1437, and 1439, to the same effect.

Αριςος ελθών προς κάκιςον άνδρ' εμέ,
Πιθο τί μοι· σρός σε γάς, εδ' εμέ, Φράσω.

Κρ. Και το με χρείας ώδε λιπαρείς τυχεϊν ;
Οι. Ρίψον με γής έκ τήσδ' όσον τάχισ9',
όπο

1435 Θνητών φανέμαι μηδενός προσήΓορος.

Κρ. Εδρασάν (ευ τετ' ίσθ' αν) α μη το θες Πρώτις έχρηζον εκμαθείν τι ωρακτέον.

Οι. Αλλ' ήν εκείνο ωάσ' εδηλώθη φαλις, Τον πατροφόντην τον ασεβή μ' απολλύναι. 1440

Κρ. Ούτως ελέχθη ταύθ'· όμως δ' ήν έξαμεν Χρίας, άμεινον εκμαθαν τι δρας έoν.

Οι. Ούτως άρ' ανδρός αθλία πεύσεσθ' ύπες;
Κρ. Και Γαρ συ νύν 7 άν τω θεώ πίςιν φέρoις.
Οι. Και σοί και επισκήπτω τε, και προτρέψο-

1445
Της μέν κατ' οίκος αυτός όν θέλεις τάφον
Θs" (και γάς ορθώς τωνγε σών τελώς ύπες)
Εμού δε μη ποτ' αξιωθήτω τόδε
Πατρώον αςυ ζώντος oικητά τυχεϊν

[ocr errors]

Αλλ' έα με ναίειν όρεσιν ένθα κλήζεται 1450
Ουμός Κιθαιρών έτος, δν μήτηρ τε και
Πατήρ τ' εθέσθην ζών7ε κύριον τάφον
Ιν' εξ εκείνων, οί ' απωλλύτην, θάνω.
Καίτοι τοσδτόν γ οίδα, μήτε μ' αν νόσον,
Μήτ’ άλλο πέρσαι μηδέν και γάς άν ποτε 1455
Θνήσκων εσώθην, μη πί τω δεινώ κακώ.
Αλλ' ή μέν ημών μοίρ, όπη περ ασ', ίτω.
Παίδων δε των μεν αρρένων μή μοι, Κρέων,

1450. Note this, and the three following lines, with reference to κιθαιρων, as explained above.

1458. I take Edipus's sons to have the same prototypes as Rosencrantz and Guildenstern in Hamlet, drawn in figures 67 and 68; and I deduce this from the poet's use of the word αρρένων. .

His daughters may have their prototypes, the one in that of Portia in the Merchant of Venice as in her female dress, (the same as Cupid in Hudibras, drawn in fig. 22,) and the other in that of the Foot in King Lear, (fig. 89,) between whom, so pointed out, would be the table, (composed of the same shadows as the pump, so often noticed, and mentioned in line 1463). Situate where he is, he

V OL. IV.

y

Πρόσθη μέριμναν άνδρες έσιν, ώςε μη
Σπάνιν ποτέ σχέϊν, ένθ' άν ώσι, το βίο. 1460
Ταϊν δ' άθλιαϊν οικτραίν τε παρθένον έμαϊν,
Αν και πο9' και 'μή χωρίς εξάθη βοράς
Τράπεζ άνευ του ανδρός, αλλ' όσων εγώ
Ψαύοιμι, πάντων τώνδ' αεί μεταχύτην
Αν μοι μέλεσθαι, και μάλιςα μεν χερούν 1465
Ψαύσαί μ' έασoν, καποκλαύσασθαι κακά.
19', ώ 'ναξ.
19', ώ γονή γενναίε. χερσί δ' αν θιγών
Δοκοίμ' έχειν σφάς, ώσπερ ηνίκ έβλεπον.

1470
Ου δή κλύω πε πρός θεών τοϊν μοι φίλουν
Δακρυρροόντον και και μ' έποικίείρας Κρέων
Επεμψέ μοι τα φίλτατ' έγγόνoιν εμούν;
Λέγω τί;

Κρ. Λέγεις: εγώ γάρ είμ' ο πορσίνας τάδε, Γνες την παράσαν τέρψιν, ής είχες σάλαι.1476

Τί φημι ;

might thus be supposed able to reach them with his hands, as expressed in 1465 and 1468.

Οι. Αλλ' ευτυχoίης, και σε τήσδε της οδού Δαίμων άμεινον ή με φρερήσας τύχοι. Ω τέκνα, ως ποτ' εςε; δεύρ' τ', έλθετε Ως τας αδελφές τάσδε τάς εμάς χέρας, 1480 Αί το φυτεργού πατρός υμίν ώδ' δραν Τα πρόσθε λαμπρά ωράξένησαν όμματα. Ος υμίν, ώ τέκν', 89' δρών, 89' ισορών, Πατήρ εφάνθην ένθεν αυτός καιρό9w Και σφώ δακρύω" ωροσβλέπειν γάρ ο ςθένω, Νοέμενος τα λοιπά το πικρό βίο, 1486 Οίον βιώνει σφώ ωρός ανθρώπων χρεών. Ποίας γάρ ας ών ήξετ' εις ομιλίας και Ποίας δ' εορτάς, ένθεν και κεκλαυμέναι Πρός οίκον ξεσθ' αντί της θεωρίας και 1490 'Αλλ' ηνίκ αν δε ορός γάμων κατ' ακμάς, Τίς έτος έςαι και τις παραρρίψει τέκνα, Τοιαύτ' ονείδη λαμβάνων, α τοϊς έμοϊς Γονεύσιν έςαι σφών δ' δμε δηλώματα και Τί γάρ κακών άπεςι και τον πατέρα πατήρ 1495 Υμών έπεφνε την τεκέσαν ήρoσεν, Οθεν περ αυτός εσπάρη και των ίσων

« السابقةمتابعة »