صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

SCENA TERTIA.

ΚΡΕΩΝ, ΟΙΔΙΠΟΥΣ, ΧΟΡΟΣ.

IAMBOI. Κρ. Ουχ ώσ γελαςής, Οιδίπος, ελήλυθα, Ού9' ώς ονειδιών τι τών πάρος κακών" Αλλ' ά τα θνητών μη καταισχύνεσθ' έτι Γενεθλα, την γέν τσάντα βόσκοβαν φλόΓα Αιδάσ9' άνακτος ηλία, τοιόνδ' άχος 1425 Ακάλυπλον έτω δεικνύναι, το μήτε γη, Μήτόμβρος γερος, μήτε φώς προσδέξεται. Αλλ' ώς τάχις' ες οίκον εσκομίζετε. « Τοίς εν γένει γαρ τα γενή μάλισθδραν « Μόνοις τ' ακέειν ευσεβώς έχει κακά. 1430

Οι. Προς θεών, επίπερ ελπίδος μ' αποσπασας,

1494. Note particularly this and the following lines, as indicative of the moon's being only an image of the sun ; and again, 1437, and 1439, to the same effect.

όπο

Αριςος ελθών προς κάκιςον άνδρ' εμέ,
Πιθο τί μοι· σρός σε γάς, εδ' εμέ, Φράσω.

Κρ. Και τα με κρείας ώδε λιπαρείς τυχεν και
Οι. Ρίψον με γής έκ τήσδ' όσον τάχισ9',

1435 Θυντών φανέμαι μηδενός προσώΓορος.

Κρ. Εδρασ' άν (ευ τετάσθ' άν) α μη το θεό Πρώτιςέχρηζον εκμαθείν τι ωρακτέον. * Οι. Αλλ' ήν εκείνο ωάσ' εδηλώθη φαλις, Τον πατροφόντην τον ασεβή μ' απολλύναι. 1440

Κρ. Ούτως ελέχθη ταύθ'· όμως δ' ήν έξαμεν Χρείας, άμεινον εκμαθαν τί δρας έoν.

Οι. Ούτως άρ' ανδρός αθλία πεύσεσθ' ύπερ;
Κρ. Και Γαρ συ νύν 7 άν τω θεώ πίςιν φέρoις.
Οι. Και σοί και επισκέπ7ω τε, και ωροτρέψο-

1445
Της μέν κατ' οίκος αυτός όν θέλεις τάφου
Θε" (και γάς ορθώς τώνγε σών τελώς ύπες)
Εμού δε μή ποτ' αξιωθήτω τόδε
Πατρώον άσυ ζώντος oικητά τυχεϊν

μαι.

Αλλ' έα με ναίειν όρεσιν ένθα κλήζεται 1450 Ουμός Κιθαιρών έτος, δν μήτηρ τε και

Πατήρ τ' έθέσθην ζώνlε κύριον τάφον Ιν' εξ εκείνων, οι μ' απωλλύτην, θάνω. Καίτοι τοσδτόν γ οίδα, μήτε μ' αν νόσον, Μήτάλλο πέρσαι μηδέν 8 γαρ άν ποτε 1455 Θνήσκων εσώθην, μη 'πί τα δεινά κακώ. Αλλ' ή μέν ημών μοίρ', όπη περ είσ', ίτω. Παίδων δε των μεν αρρένων μή μοι, Κρέων,

1450. Note this, and the three following lines, with reference to κιθαιρων, as explained above.

1458. I take dipus's sons to have the same prototypes as Rosencrantz and Guildenstern in Hamlet, drawn in figures 67 and 68; and I deduce this from the poet's use of the word dippevwv. His daughters may have their prototypes, the one in that of Portia in the Merchant of Venice as in her female dress, (the same as Cupid in Hudibras, drawn in fig. 22,) and the other in that of the Foot in King Lear, (fig. 89,) between whom, so pointed out, would be the table, (composed of the same shadows as the pump, so often noticed, and mentioned in line 1463). Situate where he is, he

VOL. IV.

Πρόσθη μέριμναν άνδρες είσιν, ώςε μη Σπάνιν ποτέ σχέϊν, ένθ' άν ώσι, το βίο. 1460 Ταϊν δ' άθλιαϊν οικτριών τε παρθένουν έμαϊν, Αν και ποθ' ή 'μή χωρίς εξάθη βοράς Τράπεζ άνευ τόδ' ανδρός, αλλ' όσων εγώ Ψαύοιμι, πάντων τώνδ' αει μετοχέτην Αν μοι μέλεσθαι, και μάλιςα μεν χερούν 1465 Ψαύσαί μ' έασoν, καποκλαύσασθαι κακά. 19', ώ 'ναξ. 19', ώ γονή γενναίε. χερσί δ' αν θιγών Δοκοίμ' έχειν σφάς, ώσπερ ηνίκέβλεπον. Τί φημι ; Ου δή κλύω πε προς θεών τοϊν μοι φίλουν Δακρυρροέντον και μ' έποικίείρας Κρέων Επεμψέ μοι τα φίλτατ' εγγόνoιν εμούν; Λέγω τί;

Κρ. Λέγεις: εγώ γάς είμ' ο πορσίνας τάδε, Γνες την παρέσαν τέρψιν, ής είχες σάλαι.1476

1470

0

W

might thus be supposed able to reach them with his hands, as expressed in 1465 and 1468.

Οι. Αλλ' ευτυχίας, και σε τήσδε της οδού Δαίμων άμεινον και με φρερήσας τύχοι. Ω τέκνα, σε ποτ' εσέ ; δεύρ' τ', έλθετε Ως τας αδελφές τάσδε τάς εμάς κέρας, 1480 Αι τα φυτεργού πατρός υμίν ώδ' δραν Τα πρόσθε λαμπρά ωρέξένησαν όμματα. Ος υμίν, ώ τέκν', 89' δρών, 89' εξορών, . Πατήρ εφάνθην ένθεν αυτός πρόθυ· Και σφώ δακρύω" ωροσβλέπειν γάρ ο ςθένω, Νοέμενος τα λοιπά το πικρό βίο, 1486 Οίον βιώνει σφώ πρός ανθρώπων χρεών. Ποίας γαρ αςών ίξετ' εις ομιλίας και Ποίας δ' εορτάς, ένθεν και κεκλαυμέναι

Πρός οίκον ξεσθ' αντί της θεωρίας ; 1490 'Αλλ' ηνίκ αν δη ωρός γάμων κατ' ακμάς, Τίς ετος έςαι και τις παραρρίψει τέκνα, Τοιαύτ' ονείδη λαμβάνων, ά τοϊς έμοις Γονεύσιν έςαι σφών δ' δμε δηλώματα και Τί γάρ κακών άπεςι; τον πατέρα πατήρ 1495 Υμών έπεφνε" την τεκέσαν ήρoσεν, Οθεν περ αυτός εσπάρη και των ίσων

« السابقةمتابعة »