صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

Pam. Non Apollinis magi' verum, atque hoc,

responsum est. (32) Si poterit fieri, ut ne pater per me stetisse credat, Quo minùs hæ fierent nuptiæ ; volo: sed si id non poterit ;

. [credat. Id faciam, in proclivi quod est, per me stetisse ut

Quis videor ?
Chạ. Miser æquè utque ego.
Dav. Consiliuin quæro.

Cha. Fortis es.
Scio, quid conere.

Dav. Hoc ego tibi profectò effectum reddam.
Pam. Jam hoc opus est.
Dav. Quin jam habeo.
Cha. Quid est?
Dav. Huic, non tibi, habeo ; ne erres.
Cha. Sat habeo.
Pam. Quid facies ? cedo.

Dav. Dies hic ut sit sati', vereor, Adagendum : ne vacuum esse me nunc ad narrandum credas.

Testis. Proinde hinc vos amolimini : nam ini impedimento

Pam. Ego hanc visam.
Dav. Quid tu ? quo hinc te agis ?

(32) This mention of Apollo contain a very forcible allusion to the characters in the moon being images of those only in the sun,

Cha. Verum vis dicam ?

Dav. Imo etiam
Narrationis incipit mihi initium.

Cha. Quid me fiet?
Dav. Eho impudens, non satis habes, quod tibi

dieculam addo,
Quantum huic promoveo nuptias ?

Cha. Dave, attamen.
Dav. Quid ergo?
Cha. Ut ducam.
Dav. Ridiculum.
Cha. Huc face ad me venias, si quid poteris.
Dav. Quid veniam ? nihil habeu.
Cha. Attamen si quid.
Dav. Age, veniam.

Cha. Si quid,
Domi ero.

[hic. Dav. Tu Mysis, dum e.ceo, parumper opperire Mys. Quapropter? Dav. Ita facto est opus. Mys. Matura. Dav. Jam, inquam, hic adero.

SCENA III.

Mysis...
Mysis. Nil ne esse proprium cuiquam ? Dii

vostram fidem. Summum bonum esse heræ putabam hunc Pam

[philum,

Amicum, amatorem, virum, in quovis loco Paratum: verum ex eo nunc misera quem capit Dolorem? facile hic plus mali est, quam illic boni. Sed Davus exit: (33) mî homo, quid isthuc obQuo portas puerum?

[secro est?

SCENA IV. :

Davus, Mysis. Dav. Mysis, nunc opus est' tuâ [astutiả. Mihi ad hanc rem expromptâ memoriâ atque

Mys. Quidnam incepturus ?

Dav. Accipe à me hunc ociùs, Atque ante nostram januam appone.

Mys. Obsecro, Humi ne? Dav. Ex ará hinc sume verbenas tibi, Atque eas substerne. Mys. Quamobrem id tute non facis? . [mihi

Dav. Quia, si forte opus ad herum jusjurandum Non apposuisse, ut liquido possim.

Mys. Intelligo.
Nova nunc religio in te isthæc incessit, cedò ?

(33) Sed Davus exit. After what has been repeatedly observed in former notes, it is scarcely necessary to remark that the exits and the entrances of the characters on the stage are supposed to be conformable to the going out and coming into view of the different portions of the moon which constitute their prototypes.

Dav. Move ociùs te, ut, quid agam, porrò inPro Jupiter.

(telligas. Mys. Quid ?

Dav. Sponse pater intervenit.
Repudio consilium, quod primum intenderam.

Mys. Nescio quid narres.

Dav. Ego quoque hinc ab dextera Venire me adsimulabo : tu, ut subservias. Orationi, utcunque opu' sit, verbis, vide. Mys. Ego, quid agas, nihil intelligo : sed, si

quid est, Quod meâ operâ opus sit vobis, aut tu plus vides, Manebo, ne quid vostrum remorer commodum.

SCENA V. . CHREMES, Mysis, Davus. Chr. Revertor, postquam, quæ opus fuere ad

nuptias Gnatæ, paravi, ut jubeam accersi : sed quid hoc? Puer hercle est : mulier, tun' apposuisti hunc?

Mys. Ubi : Illic est?

Chr. Non mihi respondes?

Mys. Hem, nusquam est: misere mihi, (34) Reliquit me homo, atque abiit.

(34) miseræ mihi! Mysis, in having the same prototype as Bianca in Othello, has the same also as Reynoldo Dav. Di vostram fidem!

(litigant ? Quid turbæ est apud forum ? quid illic hominum Tum annona.cara est: quid dicam aliud, nescio. Mys. Cur tu obsecro hic me solam?

Dav. Hem, quæ hæc est fabula ? Eho Mysis, puer hic unde est ? quisve huc attulit:

Mys. Satin' sanus es, qui me id rogites?

Dav. Quem ego igitur rogem,
Qui hìç neminem alium video?

Chr. Miror, unde sit.
Dav. Dicturan' quod rogo?
Mys, Au.
Dav. Concedo ad dexteram.
Mys. Deliras : non tute ipse ?

Dav. Verbum si mihi
Unum, præterquam quod te rogo, faxis, cave.

Mys. Malè dicis.
Dav. Unde est ? dic clarè.
Mys. A nobis.

Dav. Ha, ha, hæ.
Mirum vero, impudenter mulier si facit. [telligo.

Chr. Ab Andria est ancilla hæc, quantum in

in Hamlet, drawn in fig. 65; an inspection of which figure will shew that Reynoldo's beard (now forming a part of the dress of Mysis) has the shape of the letter V, no less than those marks mentioned before in note 23, and drawn jp fig. 121.

« السابقةمتابعة »